16/05/2022 S94

Polonia-Sztum: Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi

2022/S 094-260342

Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Miasto i Gmina Sztum
Numero di identificazione nazionale: 5792211352
Indirizzo postale: ul. Mickiewicza 39
Città: Sztum
Codice NUTS: PL63 Pomorskie
Codice postale: 82-400
Paese: Polonia
Persona di contatto: Dominika Stopa
E-mail: sztum@sztum.pl
Tel.: +48 556406363
Fax: +48 556406300
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://platformazakupowa.pl/pn/sztum
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Dostawa, posadzenie, montaż i pielęgnacja kompozycji kwiatowych i roślin ozdobnych w konstrukcjach kwietnikowych i gazonach na terenie miasta Sztum oraz demontaż i przechowanie konstrukcji kwietnikowy

Numero di riferimento: GKiB.271.1.2022
II.1.2)Codice CPV principale
77310000 Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione:

1. Przedmiotu zamówienia jest -Dostawa, posadzenie, montaż i pielęgnacja kompozycji kwiatowych i roślin

ozdobnych

w konstrukcjach kwietnikowych i gazonach na terenie miasta Sztum oraz demontaż i przechowanie konstrukcji

kwietnikowych obejmująca:

I.Zadanie do wykonania w ciągu 1 r. trwania umowy:

1)dostawę, posadzenie i montaż kompozycji kwiatowych i roślin ozdobnych na terenie miasta Sztum,

2)pielęgnację kompozycji kwiatowych i roślin ozdobnych na terenie miasta Sztum,

3)demontaż kompozycji kwiatowych,

4)przechowanie konstrukcji kwietnikowych.

II. Zadanie do wykonania w ciągu drugiego roku trwania umowy:

1)dostawę, posadzenie i montaż kompozycji kwiatowych i roślin ozdobnych na terenie miasta Sztum,

2)pielęgnację kompozycji kwiatowych i roślin ozdobnych na terenie miasta Sztum,

3)demontaż kompozycji kwiatowych,

4)przechowanie konstrukcji kwietnikowych

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w zał. nr 1 do SWZ tj. w umowie oraz w zał. nr

1.1 do umowy w OPZ.

II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.7)Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 220 666.67 EUR
II.2)Descrizione
II.2.2)Codici CPV supplementari
03121100 Piante vive, bulbi, radici, talee e marze
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL63 Pomorskie
Luogo principale di esecuzione:

Teren Miasta i Gminy Sztum

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

1. Przedmiotu zamówienia jest -Dostawa, posadzenie, montaż i pielęgnacja kompozycji kwiatowych i roślin

ozdobnych

w konstrukcjach kwietnikowych i gazonach na terenie miasta Sztum oraz demontaż i przechowanie konstrukcji

kwietnikowych obejmująca:

I.Zadanie do wykonania w ciągu pierwszego roku trwania umowy:

1)dostawę, posadzenie i montaż kompozycji kwiatowych i roślin ozdobnych na terenie miasta Sztum,

2)pielęgnację kompozycji kwiatowych i roślin ozdobnych na terenie miasta Sztum,

3)demontaż kompozycji kwiatowych,

4)przechowanie konstrukcji kwietnikowych.

II. Zadanie do wykonania w ciągu drugiego roku trwania umowy:

1)dostawę, posadzenie i montaż kompozycji kwiatowych i roślin ozdobnych na terenie miasta Sztum,

2)pielęgnację kompozycji kwiatowych i roślin ozdobnych na terenie miasta Sztum,

3)demontaż kompozycji kwiatowych,

4) przechowanie konstrukcji kwietnikowych

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w zał. nr 1 do SWZ tj. proj. umowy oraz w zał. nr

1.1 do umowy tj. szczegółowy OPZ.

IV. Zamawiający stawia wymóg zatrudnienia na umowę o pracę:

1) Zamawiający stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy PZP, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub

Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności

w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób

określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn.

zm.).

2) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę

osób wykonujących czynności związane z fizycznym wykonywaniem prac związanych z wykonywaniu prac

związanych z nasadzeniami i pielęgnacją nasadzeń.

3) Szczegóły dot. formy wykazania zatrudnienia na umowę o pracę zostały określone w SWZ oraz w projekcie

umowy.

V. Inne postanowienia:

1) Zgodnie z art. 139 ustawy Pzp w pierwszej kolejności Zamawiający dokona badania i oceny ofert, a

następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie

braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

2)nie stawia wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy PZP,

3)nie zastrzega, iż o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy wskazani o których mowa

w 94 ustawy PZP,

4)nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7.

5)nie przewiduje wizji lokalnej, o której mowa w art. 131 ust. 2 ustawy PZP,

6)nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych,

7)nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, w tym zwrotu kosztów poniesionych z tytułu nabycia

kwalifikowanego podpisu elektronicznego,

8)nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań,

9)wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie

części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome

na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców,

10)nie przewiduje aukcji elektronicznej,

11)nie przewiduje składania katalogów elektronicznych.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Czas reakcji na usunięcie szkody / Ponderazione: 40
Prezzo - Ponderazione: 60
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych).

Szczegółowe informacje dotyczące wadium są ujęte w rozdz. XI SWZ.

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2022/S 026-067016
IV.2.8)Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9)Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto

Denominazione:

Dostawa, posadzenie, montaż i pielęgnacja kompozycji kwiatowych i roślin ozdobnych w konstrukcjach kwietnikowych i gazonach na terenie miasta Sztum oraz demontaż i przechowanie konstrukcji kwietnikow

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)Aggiudicazione di appalto
V.2.1)Data di conclusione del contratto d'appalto:
20/04/2022
V.2.2)Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte ricevute da PMI: 1
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell'UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell'UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: FLORSERWIS Andrzej Poświata
Numero di identificazione nazionale: 5811462731
Indirizzo postale: ul. Furmańska 1
Città: Kwidzyn
Codice NUTS: PL63 Pomorskie
Codice postale: 82-500
Paese: Polonia
Il contraente è una PMI: sì
V.2.4)Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 220 666.67 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 193 089.43 EUR
V.2.5)Informazioni sui subappalti

Sezione VI: Altre informazioni

VI.3)Informazioni complementari:
VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odowlania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Indirizzo Internet: http://www.uzp.pl
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590).

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Indirizzo Internet: http://www.uzp.pl
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
11/05/2022

Questo sito web utilizza i cookie! Acconsenti ai nostri cookie, se continui ad utilizzare questo sito web.