16/05/2022 S94

Polonia-Lublin: Lavori di costruzione

2022/S 094-261018

Bando di gara

Lavori

Direttiva 2009/81/CE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore

I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Denominazione ufficiale: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie
Indirizzo postale: ul. Lipowa 1a
Città: Lublin
Codice postale: 20-020
Paese: Polonia
Persona di contatto: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie, ul. Lipowa 1a, 20-020 Lublin
Posta elettronica: rzilublin.zampub@ron.mil.pl
Telefono: +48 261183597
Fax: +48 261183501

Indirizzi internet:

Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: www.rzilublin.wp.mil.pl

Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
I punti di contatto sopra indicati

Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso:
I punti di contatto sopra indicati

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
I punti di contatto sopra indicati

I.2)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro: Jednostka organizacyjna MON
I.3)Principali settori di attività
Altro: Infrastruktura
I.4)Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

Sezione II: Oggetto dell'appalto

II.1)Descrizione
II.1.1)Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Wykonanie robót budowlanych - "Budowa budynku magazynowego wielobranżowego z częścią administracyjną wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Biała Podlaska" wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Lavori
Esecuzione
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: m. Biała Podlaska

Codice NUTS PL814 Lubelski

II.1.3)Informazioni relative all'accordo quadro
II.1.4)Informazioni relative all'accordo quadro
II.1.5)Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:
Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: „Budowa budynku magazynowego wielobranżowego z częścią administracyjną wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Biała Podlaska” wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: SWZ, Dokumentacja projektowa jawna zawierająca informacje wrażliwe oraz niejawna o klauzuli „ZASTRZEŻONE” oraz Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia/Umowy (SOPZ/U) - stanowiący załącznik nr 2 do SWZ.
II.1.6)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)

45000000 Lavori di costruzione

II.1.7)Informazioni sui subappalti
Nell'offerta l'offerente deve indicare la quota dell'appalto che potrebbe subappaltare a terzi e gli eventuali subappaltatori, nonché l'oggetto dei subappalti per i quali questi ultimi sono proposti
L'offerente deve indicare eventuali modifiche intervenute per quanto riguarda i subappaltatori nel corso dell'esecuzione dell'appalto
II.1.8)Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.9)Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no
II.2)Quantitativo o entità dell'appalto
II.2.1)Quantitativo o entità totale:
powyżej 5 382 000 euro
II.2.2)Opzioni
Opzioni: no
II.2.3)Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3)Durata dell'appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 42 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni relative all'appalto
III.1.1)Cauzioni e garanzie richieste:
1. Zamawiający wymaga zabezpieczenia złożonej oferty wadium w wysokości: 800 000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy 00/100 złotych). Wymagania dotyczące wadium zostały opisane w pkt XXIII SWZ.
2. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot umowy, na okres 5 lat licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych. Szczegółowe warunki gwarancji określa Oświadczenie gwarancyjne stanowiące załącznik nr 2 do wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ. Zamawiający wymaga odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym tj.: przez okres 5 lat liczony od dnia odbioru końcowego robót budowlanych.
3. Zamawiający żądać będzie od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy o wartości 3% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie (cena brutto ogółem) za przedmiot umowy. Szczegółowe wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawarte są w pkt. XXXI SWZ.
4. Zamawiający żądać będzie od Wykonawcy ubezpieczenia terenu budowy, na którym będą wykonywane roboty budowlane dla zadania: „Budowa budynku magazynowego wielobranżowego z częścią administracyjną wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Biała Podlaska”, na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej SWZ i w okresie od dnia przekazania terenu budowy do dnia odbioru końcowego Przedmiotu umowy na łączną kwotę odpowiadającą cenie całkowitej brutto za Przedmiot umowy określonej w ofercie złożonej przez Wykonawcę.
III.1.2)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
1. Strony postanawiają, że wynagrodzenie Wykonawcy za należytą realizację zakresu rzeczowego Przedmiotu umowy płatne będzie w 3-miesięcznych etapach uzgodnionych przez Strony w Harmonogramie rzeczowo-finansowym.
2. Strony postanawiają, że wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie na podstawie prawidłowo wystawionych faktur częściowych (płatność za poszczególne etapy) i faktury końcowej (płatność wynagrodzenia końcowego) na wskazany w fakturach numer rachunku bankowego Wykonawcy, w terminie 21 dni od dnia ich złożenia w siedzibie Zamawiającego w Kancelarii jawnej, wraz z odpowiednimi dokumentami rozliczeniowymi, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 685 ze zm.), zwanej dalej: ustawą o podatku od towarów i usług, w brzmieniu obowiązującym w dacie dokonywania płatności. Rachunek Wykonawcy wskazany na fakturach winien być tożsamy z rachunkiem wskazanym w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy o podatku od towarów i usług.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy opłacane fakturami częściowymi nie może przekroczyć 90% wartości z tytułu wynagrodzenia za Przedmiot umowy.
4. Faktury częściowe wystawione na koniec roku 2022, 2023, 2024 i 2025 zostaną wystawione do wysokości przydzielonego limitu środków finansowych na dany rok oraz zostaną dostarczone do siedziby Zamawiającego, do kancelarii jawnej niezwłocznie, jednak nie później niż do dnia 30 listopada danego roku.
5. Podstawą do wystawienia i zapłaty pierwszej faktury częściowej będzie podpisany przez kierownika budowy i inspektorów nadzoru inwestorskiego, Protokół odbioru częściowego wykonanych robót, zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym. Pierwszą fakturę częściową należy dostarczyć wraz ze stosownym protokołem odbioru częściowego wykonanych robót, podpisanym przez kierownika budowy i inspektorów nadzoru inwestorskiego.
6. Podstawą do wystawienia i zapłaty pozostałych faktur częściowych będzie podpisany przez kierownika budowy i inspektorów nadzoru inwestorskiego Protokół odbioru częściowego wykonanych robót, zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym. Faktury należy dostarczyć wraz z niżej wskazanymi dokumentami rozliczeniowymi:
a) protokołem odbioru częściowego wykonanych robót, podpisanym przez kierownika budowy i inspektorów nadzoru inwestorskiego;
b) pisemnymi oświadczeniami Podwykonawców o otrzymaniu zapłaty w terminie – jeżeli będą,
c) wyciągami bankowymi Wykonawcy potwierdzającymi dokonanie zapłaty Podwykonawcom wraz kopiami faktur Podwykonawców – jeżeli będą.
7. Faktura końcowa zostanie wystawiona i dostarczona do siedziby Zamawiającego do kancelarii jawnej wraz z dokumentami rozliczeniowymi, o których mowa w ust. 16 poniżej, niezwłocznie po podpisaniu przez Strony Protokołu odbioru końcowego robót budowlanych.
8. Wykonawca dostarczy fakturę końcową, wraz z niżej wskazanymi dokumentami rozliczeniowymi:
a) kopią protokołu odbioru końcowego robót budowlanych podpisanego przez kierownika budowy i inspektorów nadzoru inwestorskiego,
b) pisemnymi oświadczeniami Podwykonawców o otrzymaniu zapłaty (jeżeli będą),
c) wyciągami bankowymi Wykonawcy potwierdzającymi dokonanie zapłaty Podwykonawcom oraz kopiami faktur Podwykonawców (jeżeli będą).
9. Za datę płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wszelkie rozliczenia (wystawianie faktur, płatności) dokonywane będą z ich Liderem wskazanym w komparycji niniejszej Umowy.
11. Zamawiający ma prawo zwrócić Wykonawcy faktury wystawione niezgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, faktury bez odpowiednich dokumentów rozliczeniowych lub faktury wystawione niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.
Szczegółowe postanowienia dotyczące warunków płatności określa §15 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ.
III.1.3)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto:
1. Postanowienia dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zawarte są w pkt XXI SWZ.
2. Zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy Pzp dołączają do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy (dot. oświadczenia, o którym mowa w pkt XVIII lit. D ppkt 6 SWZ).
III.1.4)Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto, in particolare in relazione alla sicurezza di approvvigionamento e alla sicurezza delle informazioni:
1. Wykonawca i Podwykonawca zobowiązany jest do ochrony informacji niejawnych, w posiadanie których wszedł w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, w związku z realizacją Umowy, a także po jej zakończeniu, zgodnie z ustawą OIN.
2. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków ochrony informacji niejawnych, Wykonawca/Podwykonawca ponosi odpowiedzialność karną na podstawie przepisów określonych m.in. w Rozdziale XXXIII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 - Kodeks Karny
(t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2345 ze zm.).
3. Naruszenie obowiązków ochrony informacji niejawnych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę będzie podstawą do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, obciążenia go karami umownymi i kosztami wynikającymi z tytułu odstąpienia od Umowy, a także do powiadomienia organów ścigania o tym fakcie. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy na podstawie niniejszego ustępu w terminie 60 dni od dnia powzięcia wiadomości, o których mowa w zdaniu pierwszym.
4. Wykonawca i Podwykonawca zobowiązani są zachować w tajemnicy wszelkie informacje uzyskane w związku z wykonywaniem Umowy, także po jej zakończeniu lub przerwaniu jej realizacji.
5. Wykonawca jest zobowiązany do bezzwłocznego dostarczania informacji dotyczących Podwykonawców, w tym podania ich imion i nazwisk oraz miejsca zamieszkania albo nazwy i siedziby oraz danych, które umożliwiają Zamawiającemu stwierdzenie, że każdy z nich posiada kwalifikacje wymagane do ochrony informacji niejawnych, do których mają dostęp lub które zostaną wytworzone w związku z wykonywaniem umowy o podwykonawstwo.
6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji niejawnych, Zamawiający wymaga od Wykonawcy i Podwykonawcy, aby wszystkie osoby biorące udział w realizacji czynności związanych z przetwarzaniem i dostępem do informacji niejawnych, w tym osoby upoważnione do bieżących kontaktów roboczych w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy związanych z dostępem do informacji niejawnych, w szczególności kierownicy robót budowlanych, instalatorzy posiadali aktualne poświadczenia bezpieczeństwa lub pisemne upoważnienia uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE”, wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej wraz z aktualnym zaświadczeniem o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych. Zgodnie art. 2 pkt 5 ustawy OIN przetwarzaniem informacji niejawnych są wszelkie operacje wykonywane w odniesieniu do informacji niejawnych i na tych informacjach, w szczególności ich wytwarzanie, modyfikowanie, kopiowanie, klasyfikowanie, gromadzenie, przechowywanie, przekazywanie lub udostępnianie.
7. Zamawiający ma prawo zweryfikowania lub odsunięcia pracowników Wykonawcy i Podwykonawcy, którzy mają brać udział w realizacji Przedmiotu umowy, zarówno na etapie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, jak również na etapie realizacji Umowy w sprawie zamówienia publicznego w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, jeżeli wymaga tego ochrona podstawowych interesów bezpieczeństwa państwa albo jest to konieczne w celu podniesienia bezpieczeństwa realizowanego Przedmiotu umowy. W przypadku odsunięcia przez Zamawiającego pracownika Wykonawcy/Podwykonawcy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w to miejsce innego pracownika wraz z odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez nowego pracownika odpowiednich wymagań określonych w dokumentach zamówienia.
8. Zamawiający może udostępnić Wykonawcy/Podwykonawcy niezbędne do realizacji Przedmiotu umowy materiały, w tym niejawne, które mają być przechowywane u Wykonawcy/Podwykonawcy z zachowaniem wymagań określonych w ustawie OIN. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wymogów dotyczących przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne przed nieuprawnionym ujawnieniem, utratą uszkodzeniem lub zniszczeniem, określonych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie nadawania, przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne (Dz.U. z 2011 r., Nr 271, poz. 1603 ze zm.).
9. Wykonawca i Podwykonawca złoży Zamawiającemu przed zawarciem Umowy oświadczenie o zobowiązaniu się do zwrotu materiałów niejawnych otrzymanych od Zamawiającego, w terminie o którym mowa w ust. 11.
10. Podczas korzystania z materiałów niejawnych Wykonawca i Podwykonawca ma obowiązek ich przechowania i ochrony zgodnie z zasadami określonymi w ustawie OIN, a także Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 683 ze zm.).
11. Po całkowitym zrealizowaniu Przedmiotu umowy Wykonawca lub Podwykonawca jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu użytkowanej przez siebie dokumentacji, w tym również materiałów niejawnych, w terminie do 14 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót oraz do trwałego usunięcia z wykorzystywanych informatycznych nośników danych (IND) wszystkich informacji niejawnych związanych z wykonywaną Umową.
12. Wykonawcy oraz każdej osobie zaangażowanej w realizację Przedmiotu umowy, w tym w szczególności Podwykonawcy, zabrania się przekazywania informacji o charakterze niejawnym przez środki ogólnodostępnej telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz inne środki służące porozumiewaniu się na odległość.
13. Przedmiot umowy, wszelkie informacje oraz materiały uzyskane w czasie i po jego realizacji nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę lub Podwykonawcę do żadnego rodzaju materiałów promocyjnych i czynności z tym związanych, w szczególności prezentacji w środkach masowego przekazu, filmach, ulotkach, folderach.
14. Wykonawca i Podwykonawca są zobowiązani do stosowania się do obowiązujących przepisów Jednostki Wojskowej w zakresie wejścia i wjazdu do Jednostki Wojskowej oraz parkowania pojazdów na terenie obiektów wojskowych.
15. Wykonawca i Podwykonawca są zobowiązani zapoznać się z wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi na terenie Użytkownika i ściśle ich przestrzegać. Dotyczy to w szczególności:
a) przebywania osób biorących udział w realizacji Przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy/Podwykonawcy jedynie w miejscach wykonywania prac. Dostęp do innych pomieszczeń obiektu, do których jest on konieczny do poprawnego wykonania Przedmiotu umowy, każdorazowo wymaga uzgodnienia z Komendantem ochrony Jednostki Wojskowej, na terenie której wykonywane są prace,
b) uzyskania pozwolenia Dowódcy jednostki, na terenie której wykonywane są prace, na:
- wnoszenie na teren kompleksu (obiektu) sprzętu audiowizualnego oraz wszelkich urządzeń służących do rejestracji obrazu i dźwięku,
- użytkowanie w miejscu wykonywania prac telefonu komórkowego.
16. Osoby realizujące ze strony Wykonawcy i Podwykonawcy roboty budowlane przed przystąpieniem do ich realizacji są zobowiązane do odbycia szkolenia dotyczącego wewnętrznych regulacji dotyczących zasad wejścia (wjazdu) i przebywania na terenie chronionego kompleksu wojskowego. Odbycie szkolenia potwierdza się w formie pisemnej na liście uczestników szkolenia. Szkolenie organizuje osoba odpowiedzialna za funkcjonowanie systemu ochrony w chronionym kompleksie.
17. Wykonawca zobowiązuje się uzgadniać wszelkie zmiany osobowe, jakie nastąpią w trakcie trwania niniejszej Umowy oraz uaktualniać wykaz osób realizujących Przedmiot umowy.
18. Wykonawca przed planowanym dniem wejścia na teren Użytkownika kompleksu, dostarczy Zamawiającemu:
a) w przypadku, gdy Wykonawcą będzie podmiot krajowy niezatrudniający cudzoziemców, w terminie nie później niż pięć (5) dni przed planowanym dniem wejścia na teren Użytkownika kompleksu, w dwóch egzemplarzach wykaz osób biorących udział w realizacji Przedmiotu umowy z uwzględnieniem niżej wymienionych danych:
- imię i nazwisko osoby,
- pesel i miejsce zamieszkania,
- markę i numery rejestracyjne samochodów oraz innego sprzętu,
b) w przypadku, gdy Wykonawcą będzie podmiot krajowy zatrudniający cudzoziemców lub podmiot zagraniczny zatrudniający pracowników nieposiadających obywatelstwa polskiego (z zastrzeżeniem ust. 20), w terminie nie później niż czternaście (14) dni przed planowanym dniem wejścia na teren Użytkownika kompleksu, w dwóch egzemplarzach wykaz osób biorących udział w realizacji Przedmiotu umowy z uwzględnieniem niżej wymienionych danych:
- imię i nazwisko,
- datę i miejsce urodzenia,
- obywatelstwo,
- nr paszportu, karty identyfikacyjnej lub innego dokumentu tożsamości z podaniem organu wydającego oraz daty wydania i terminu ważności,
- markę i numery rejestracyjne samochodów oraz innego sprzętu.
Powyższe dane niezbędne są do wydania przepustek umożliwiających wejście na teren kompleksu.
19. Wykonawca ma obowiązek rozliczenia się z wystawionych pracownikom przepustek w terminie ustalonym przez Użytkownika.
20. Wstęp OBCOKRAJOWCÓW na teren chronionej jednostki lub instytucji wojskowej może być realizowany wyłącznie na podstawie POZWOLEŃ wydanych na zasadach określonych w decyzji nr 107/MON z dnia 19 sierpnia 2021 r. Ministra Obrony Narodowej w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z 2021 r., poz. 177).
21. Zakazuje się Wykonawcy i Podwykonawcy używania bezzałogowych statków powietrznych (BSP) np. typu DRON nad terenami wojskowymi.
III.1.5)Informazioni sul nulla osta sicurezza:
III.2)Condizioni di partecipazione
III.2.1)Situazione personale

Criteri relativi alla situazione personale degli operatori economici (che ne possono determinare l'esclusione) ivi compresi i requisiti in materia di iscrizione nei registri professionali o commerciali

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie:
-art. 405 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.)
-art. 405 ust. 2 pkt 5) (art. 109 ust. 1 pkt 1) i 4) ) ustawy Prawo zamówień publicznych
oraz
- art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1),
-art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835).
PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE POTWIERDZAJĄCE BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA WYKONAWCY z udziału w postępowaniu:
1. ODPIS LUB INFORMACJA z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, wystawiony/a nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – jako załącznik do wniosku;
2. ZAŚWIADCZENIE właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków
i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności - jako załącznik do wniosku;
3. ZAŚWIADCZENIE lub inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności – jako załącznik do wniosku;
4. INFORMACJA Z KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1), 2) i 4) ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – jako załącznik do wniosku;
5. OŚWIADCZENIE w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębny wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie wniosku niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – jako załącznik do wniosku;
6. INFORMACJA z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, w zakresie art. 108 ust. 2 ustawy Pzp, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do tego rejestru, sporządzona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – jako załącznik do wniosku;
7. OŚWIADCZENIE o braku wydania prawomocnego wyroku sądowego lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne – jako załącznik do wniosku;
8. OŚWIADCZENIE o braku prawomocnie orzeczonego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – jako załącznik do wniosku;
9. OŚWIADCZENIE o braku zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji – jako załącznik do wniosku;
10. OŚWIADCZENIE o braku zakłócenia konkurencji w przypadkach, o których mowa w art. 85 ustawy Pzp – jako załącznik do wniosku;
11. OŚWIADCZENIE Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych – jako załącznik do wniosku.
II. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego dotyczące:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową wykaże, że jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
A. spełnia wymagania ustawy OIN w zakresie ochrony informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE”, w tym przetwarzania informacji w systemach teleinformatycznych o co najmniej przedmiotowej klauzuli;
B. posiada aktualną koncesję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności w zakresie usług technicznej ochrony osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego polegającego na montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych, zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia.
PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE potwierdzające SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU w postępowaniu w zakresie:
I. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
1. Dokument potwierdzający, że Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – jako załącznik do wniosku;
II. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile nie wynika to z odrębnych przepisów:
2. Kserokopię aktualnej koncesji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności w zakresie usług technicznej ochrony osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego polegającego na montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych, zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia – jako załącznik do wniosku;
3. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia wymagania ustawy o ochronie informacji niejawnych w zakresie ochrony informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE” w tym przetwarzania informacji w systemach teleinformatycznych o co najmniej przedmiotowej klauzuli - według wzoru stanowiącego załącznik do SWZ – jako załącznik do wniosku;
4. Kserokopię strony zawierającej informację o zatwierdzeniu „Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE”” we własnej jednostce organizacyjnej oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony, zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych – jako załącznik do wniosku.

Criteri relativi alla situazione personale dei subappaltatori (che ne possono determinare l'esclusione) ivi compresi i requisiti in materia di iscrizione nei registri professionali o commerciali

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Jeżeli Wykonawca posiadający wymaganą warunkami udziału w postępowaniu koncesję, zamierza powierzyć Podwykonawcy wykonanie robót budowlanych polegających na montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych, musi wykazać, iż Podwykonawca posiada aktualną koncesję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności w zakresie usług technicznej ochrony osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego polegającego na montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych, zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia.
III.2.2)Capacità economica e finanziaria

Criteri relativi alla capacità economica e finanziaria degli operatori economici (che ne possono determinare l'esclusione)

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczególnych wymagań.

Criteri relativi alla capacità economica e finanziaria dei subappaltatori (che ne possono determinare l'esclusione)

III.2.3)Capacità tecnica e/o professionale

Criteri relativi alla capacità tecnica e/o professionale degli operatori economici (che ne possono determinare l'esclusione)

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego dotyczące:
4) Zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że:
A. w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał:
a) co najmniej jedną (1) robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie budynku na budynek o przeznaczeniu magazynowym, przemysłowym lub garażowym o kubaturze co najmniej 25 000 m3,
oraz
b) co najmniej jedną (1) robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie telewizyjnego systemu nadzoru (TSN).
B. posiada system teleinformatyczny akredytowany do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „ZASTRZEŻONE”.
C. skieruje do realizacji zamówienia:
a) co najmniej po jednej (1) osobie posiadającej uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi oraz posiadającej n/w doświadczenie odpowiednio w n/w specjalnościach:
-konstrukcyjno-budowlanej – uprawnienia bez ograniczeń oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi, w tym co najmniej 2 lata doświadczenia na stanowisku kierownika budowy na obiekcie o kubaturze co najmniej 25 000 m3;
-drogowej – uprawnienia bez ograniczeń lub ograniczone oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi,
-instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – uprawnienia bez ograniczeń oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi,
-instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – uprawnienia bez ograniczeń oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi,
-instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych – uprawnienia bez ograniczeń oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi.
Wymagana jest przynależność w/w osób do odpowiedniej Izby Samorządu Zawodowego (zgodnie z art. 14 ustawy Prawo budowlane oraz rozporządzeniem w sprawie przygotowania zawodowego lub osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały określone na zasadach określonych w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych.
Ww. kierownicy robót muszą posiadać poświadczenie bezpieczeństwa lub pisemne upoważnienie uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE”, wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej oraz aktualne zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.
b) co najmniej jedną (1) osobę posiadającą świadectwo nadania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnych pomiarów wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych, zgodnie z art. 43 pkt 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Osoba ta musi posiadać poświadczenie bezpieczeństwa lub pisemne upoważnienie uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE”, wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej oraz aktualne zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.
c) co najmniej jedną (1) osobę posiadającą uprawnienia do montażu systemów alarmowych posiadającą świadectwo ukończenia kursu w zakresie montażu systemów alarmowych oraz legitymującą się zaświadczeniem o wpisaniu na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego wydaną przez właściwego komendanta wojewódzkiego Policji.
Osoba ta musi posiadać poświadczenie bezpieczeństwa lub pisemne upoważnienie uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE”, wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej oraz aktualne zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.
d) Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych (art.14 ust. 2 i 3 ustawy o ochronie informacji niejawnych), posiadającego zaświadczenie o odbytym szkoleniu dla pełnomocników ds. ochrony informacji niejawnych - wydane przez SKW lub ABW.
Osoba ta musi posiadać odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa osobowego uprawniające do dostępu do informacji niejawnych wydane przez ABW albo SKW.
e) Inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego - na zasadach określonych w art. 52 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy o ochronie informacji niejawnych, posiadającego zaświadczenie o odbytym specjalistycznym szkoleniu dla inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego – wydane przez ABW lub SKW.
Osoba ta musi posiadać poświadczenie bezpieczeństwa lub pisemne upoważnienie uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE”, wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej oraz aktualne zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.
W przypadku dysponowania inspektorem bezpieczeństwa teleinformatycznego na zasadach określonych w art. 52 ust. 2 ustawy o ochronie informacji niejawnych, należy posiadać pisemną zgodę ABW lub SKW na wykonywanie zadań w innej jednostce organizacyjnej oraz posiadać zawarte porozumienie pomiędzy kierownikami jednostek organizacyjnych.
f) Administratora systemu teleinformatycznego - na zasadach określonych w art. 52 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy o ochronie informacji niejawnych, posiadającego zaświadczenie o odbytym specjalistycznym szkoleniu dla administratorów systemu teleinformatycznego z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego - wydane przez SKW lub ABW.
Osoba ta musi posiadać poświadczenie bezpieczeństwa lub pisemne upoważnienie uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE”, wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej oraz aktualne zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.
W przypadku dysponowania administratorem systemu teleinformatycznego na zasadach określonych w art. 52 ust. 2 ustawy o ochronie informacji niejawnych, należy posiadać pisemną zgodę ABW lub SKW na wykonywanie zadań w innej jednostce organizacyjnej oraz posiadać zawarte porozumienie pomiędzy kierownikami jednostek organizacyjnych.
PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE potwierdzające SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU w postępowaniu w zakresie:
IV. zdolności technicznej lub zawodowej:
5. WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, kubatury i przeznaczenia budowanego/przebudowywanego budynku, daty i miejsca wykonania, podmiotów, które wykonały robotę budowlaną oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane – według wzoru stanowiącego załącznik do SWZ - jako załącznik do wniosku.
Każda przedstawiona w w/w WYKAZIE ROBÓT robota budowlana musi odpowiadać swoim rodzajem wymogom określonym w pkt XVII ppkt 2 ppkt 4) lit. A SWZ.
Zgodnie z § 9 ust. 3 pkt 1) Rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków dowodowych, jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, w WYKAZIE ROBÓT BUDOWLANYCH, o którym mowa powyżej wskazuje on roboty budowlane, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
6. DOWODY określające, czy roboty wskazane w w/w WYKAZIE ROBÓT, zostały wykonane należycie - jako załącznik do wniosku.
Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
7. WYKAZ OSÓB skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wraz z wykazem potwierdzającym doświadczenie na stanowisku kierownika budowy na obiekcie
o kubaturze co najmniej 25 000 m3 (dotyczy kierownika robót o specjalizacji konstrukcyjno-budowlanej) – według wzorów stanowiących załącznik do SWZ - jako załącznik do wniosku.
Wykaz winien obejmować w szczególności:
- imiona i nazwiska osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia;
- numer, rodzaj i zakres posiadanych uprawnień budowlanych;
- doświadczenie w zakresie kierowania robotami budowlanymi określone w latach;
- doświadczenie kierownika robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej na stanowisku kierownika budowy na obiekcie
o kubaturze co najmniej 25 000 m3 wyrażone w latach wraz z wykazem robót, w czasie realizacji których uzyskał co najmniej wymagane doświadczenie;
- numer świadectwa nadania uprawnień zawodowych
w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnych pomiarów wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych;
- numer świadectwa ukończenia kursu w zakresie montażu systemów alarmowych oraz numer zaświadczenia o wpisaniu na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego wydanego przez właściwego komendanta wojewódzkiego Policji;
- numer, rodzaj, klauzulę, datę wydania, organ wydający oraz termin ważności poświadczenia bezpieczeństwa lub pisemnego upoważnienia uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE wydanego przez kierownika jednostki organizacyjnej;
- numer i datę wydania zaświadczenia o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych;
- numer i datę wydania zaświadczenia o odbytym szkoleniu pełnomocników ochrony informacji niejawnych;
- numery zaświadczeń o odbytych specjalistycznych szkoleniach dla inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz administratora bezpieczeństwa teleinformatycznego;
Wykaz powinien obejmować wszystkie osoby opisane w pkt XVII ppkt 2 ppkt 4) lit. C SWZ.
8. KSEROKOPIA ZE STRON DOKUMENTACJI BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO zawierająca informację o zatwierdzeniu tej dokumentacji przez kierownika jednostki organizacyjnej w przypadku systemu do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE” (Procedury Bezpiecznej Eksploatacji i Szczególne Wymagania Bezpieczeństwa) wraz z kserokopią pisma z ABW/SKW potwierdzającego, że opracowane dokumenty systemu teleinformatycznego spełniają wymogi formalne ustawy o ochronie informacji niejawnych i rozporządzeń w zakresie eksploatacji systemu lub kserokopią oświadczenia kierownika jednostki organizacyjnej o udzieleniu akredytacji systemu teleinformatycznego o klauzuli „ZASTRZEŻONE”
lub
KSEROKOPIA ŚWIADECTWA AKREDYTACJI SYSTEMU DLA KLAUZULI INNEJ NIŻ „ZASTRZEŻONE”
lub
KSEROKOPIA ŚWIADECTWA BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO PIERWSZEGO STOPNIA
– jako załącznik do wniosku.
9. KSEROKOPIA POROZUMIENIA między kierownikami jednostek organizacyjnych w zakresie dysponowania systemem teleinformatycznym akredytowanym do przetwarzania informacji o klauzuli co najmniej „ZASTRZEŻONE” udostępnionym przez inną jednostkę (jeśli dotyczy) - jako załącznik do wniosku.
Porozumienie musi dotyczyć korzystania z tego systemu i być zawarte pomiędzy kierownikami jednostek organizacyjnych oraz zawierać informacje o korzystaniu z systemu teleinformatycznego i osobach niezbędnych do funkcjonowania systemu – pełnomocnik, administrator, inspektor (zgodnie z art. 52 ustawy o ochronie informacji niejawnych).
10. KSEROKOPIA ZGODY ABW I SKW na wykonywanie zadań przez administratora systemu teleinformatycznego lub inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego w innej jednostce organizacyjnej wraz z kserokopią porozumienia w ww. kwestii między kierownikami jednostek organizacyjnych (jeśli dotyczy) - jako załącznik do wniosku.

Criteri relativi alla capacità tecnica e/o professionale dei subappaltatori (che ne possono determinare l'esclusione)

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
W celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji niejawnych, Zamawiający wymaga od Podwykonawcy posiadania przez osoby skierowane do realizacji przedmiotu zamówienia związanego z informacjami niejawnymi - aktualnych poświadczeń bezpieczeństwa lub pisemnych upoważnień uprawniających do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE”, wydanych przez kierownika jednostki organizacyjnej wraz z zaświadczeniami o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.
III.2.4)Informazioni concernenti appalti riservati
III.3)Condizioni relative agli appalti di servizi
III.3.1)Informazioni relative ad una particolare professione
III.3.2)Personale responsabile dell'esecuzione del servizio

Sezione IV: Procedura

IV.1)Tipo di procedura
IV.1.1)Tipo di procedura
Ristretta
IV.1.2)Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta
Numero minimo previsto 3
Criteri obiettivi per la selezione del numero limitato di candidati: 1. W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa Wykonawca składa wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z Oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, o których mowa w pkt XVIII SWZ. Informacje dotyczące składania wniosków zawarte są w pkt XVI SWZ.-Zamawiający dokona badania wniosków wraz z dokumentami złożonymi przez Wykonawców, w celu sprawdzenia czy spełniają oni warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlegają wykluczeniu.-Minimalna liczba Wykonawców, których Zamawiający zaprosi do składania ofert: 3. -Zamawiający nie wskazuje maksymalnej liczby Wykonawców, których zaprosi do składania ofert. -W przypadku, gdy liczba Wykonawców, którzy złożyli niepodlegające odrzuceniu wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu będzie mniejsza od minimalnej liczby wskazanej powyżej, Zamawiający skorzysta z jednego z uprawnień wyrażonych postanowieniami art. 411 ust. 11 ustawy Pzp.2. Zamawiający zaprosi jednocześnie do składania ofert wszystkich Wykonawców, których wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie podlegają odrzuceniu.3. W przypadku gdy liczba Wykonawców, którzy złożyli niepodlegające odrzuceniu wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, jest mniejsza od minimalnej liczby określonej przez Zamawiającego, zgodnie z art. 411 ust. 9 ustawy Pzp, Zamawiający może: 1) kontynuować postępowanie, zapraszając do składania ofert tych Wykonawców, albo 2) zawiesić postępowanie i ponownie opublikować ogłoszenie o zamówieniu, określając z zastosowaniem przepisów dotyczących terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nowy termin składania wniosków oraz informując o tym Wykonawców, który spełniają warunki udziału w postępowaniu albo 3) unieważnićpostępowanie na podstawie art. 258 ust. 1 ustawy Pzp
IV.1.3)Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo
IV.2)Criteri di aggiudicazione
IV.2.1)Criteri di aggiudicazione

Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito

1. Cena oferty. Ponderazione 60

2. Termin realizacji. Ponderazione 40

IV.2.2)Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no
IV.3)Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
4.009/22/PO/WIB
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no
IV.3.3)Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
15.6.2022 - 12:00
IV.3.5)Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.3.6)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
polacco.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni sulla periodicità
Si tratta di un appalto periodico: no
VI.2)Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
VI.3)Informazioni complementari:
1. Zgodnie z art. 401 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych ofertę, wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 składa się pod rygorem nieważności, w
formie pisemnej na adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie, ul. Lipowa 1a, 20-020 Lublin. Wniosek wraz z załącznikami musi być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z dokumentami rejestracyjnymi (ewidencyjnymi) Wykonawcy. W przeciwnym wypadku, do wniosku należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa w zakresie udzielania informacji, stosuje się przepisy art. 18 ust.1, art. 147, art. 253, art. 260, z tym że Zamawiający może odmówić
udzielenia informacji, jeżeli jej ujawnienie mogłoby utrudnić stosowanie przepisów prawa lub byłoby sprzeczne z interesem publicznym, w szczególności z interesami związanymi z obronnością lub bezpieczeństwem, lub
mogłyby zaszkodzić zgodnym z prawem interesom handlowym Wykonawców, lub mogłyby zaszkodzić uczciwej konkurencji między nimi.
3. Podmioty uczestniczące w przedmiotowym postępowaniu mogą zapoznać się z dokumentacją projektową stanowiącą opis przedmiotu zamówienia, w tym z dokumentacją niejawną o klauzuli "ZASTRZEŻONE" - na etapie przygotowania wniosku o dopuszczenie do udziału w postepowaniu i oferty - zgodnie z zasadami określonymi w pkt IIII ppkt 2 lit. A i B SWZ.
4. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oferta, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp przekazywane są Zamawiającemu w postaci papierowej, opatrzonej własnoręcznym podpisem.
5. Oświadczenie, o którym mowa w pkt XVIII lit. D ppkt 6 SWZ, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, pełnomocnictwo sporządzone w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje
się w oryginale lub jako kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem.
6. Podmiotowe środki dowodowe oraz informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w pkt powyżej, sporządzone w postaci papierowej, przekazuje się w oryginale lub jako kopię poświadczoną za
zgodność z oryginałem.
7. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje:
a) w przypadku podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, Podmiot udostępniający zasoby lub Podwykonawca - w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą;
b) w przypadku oświadczenia, o którym mowa w pkt XVIII lit. D ppkt 6 SWZ lub zobowiązania Podmiotu udostępniającego zasoby – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;
c) w przypadku Pełnomocnictwa - mocodawca.
8. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje poprzez opatrzenie kopii sporządzonej w postaci papierowej własnoręcznym podpisem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem może dokonać również notariusz.
9. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument elektroniczny, przekazuje się uwierzytelniony wydruk wizualizacji treści tego dokumentu. Uwierzytelniony wydruk zawiera w szczególności identyfikator dokumentu lub datę wydruku, a także własnoręczny podpis odpowiednio Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, Podmiotu udostępniającego zasoby lub Podwykonawcy, potwierdzający zgodność wydruku z treścią dokumentu elektronicznego.
10. Informacje dotyczące porozumiewania się z Wykonawcami zawiera pkt XXII SWZ. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych RZI w Lublinie.
11. Wymagania dotyczące realizacji zamówienia publicznego objętego niniejszą SWZ ujęte zostały we wzorze umowy stanowiącym część składową specyfikacji. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają
negocjacjom.
12. Zamawiający, zgodnie z art. 455 ustawy Pzp przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy w okolicznościach i na warunkach określonych w §20 umowy. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do
SWZ.
13. Stosownie do postanowień art. 257 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
14. Stosownie do treści art. 404 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa mogą ubiegać się Wykonawcy mający siedzibę albo miejsce zamieszkania w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub państwie, z którym Unia Europejska lub Rzeczpospolita Polska zawarła umowę międzynarodową dotyczącą tych zamówień.
15. Zgodnie z art. 116 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
16. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zastosowanie mają odpowiednie przepisy określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z
dnia 23 grudnia 2020 r., w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów i oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2415).
17. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów,
o których mowa w § 13 ust. 1 rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków dowodowych pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów.
18. Wstęp OBCOKRAJOWCÓW na teren chronionej jednostki lub instytucji wojskowej może być realizowany wyłącznie na podstawie POZWOLEŃ wydanych na zasadach określonych w Decyzji nr 107/MON. Wymóg posiadania przez OBCOKRAJOWCÓW stosownych pozwoleń dotyczy również czynności OTWARCIA WNIOSKÓW/OFERT. OBCOKRAJOWCY będą wpuszczani do obiektów wojskowych na otwarcie wniosków/ofert tylko po przedstawieniu wymaganych POZWOLEŃ.
19. Zamawiający udostępnia specyfikację warunków zamówienia (dalej: SWZ) na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Wykonawca pobierający wersję elektroniczną ze strony internetowej Zamawiającego zobowiązany jest do jej monitorowania w celu śledzenia ewentualnych zmian, w terminie do dnia otwarcia ofert. W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść dokumentów składających się na SWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę Zamawiający niezwłocznie opublikuje na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso

Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
Telefono: +48 224587801
Fax: +48 224587800

VI.4.2)Presentazione di ricorsi
VI.4.3)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

Denominazione ufficiale: Urząd Zamówień Publicznych
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
Telefono: +48 224587801

VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
11.5.2022

Questo sito web utilizza i cookie! Acconsenti ai nostri cookie, se continui ad utilizzare questo sito web.