29/06/2022 S123

Romania-Craiova: Unità di protezione

2022/S 123-351025

Bando di gara – Servizi di pubblica utilità

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE

Sezione I: Ente aggiudicatore

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA S.A.
Numero di identificazione nazionale: 14491102
Indirizzo postale: Strada: CALEA SEVERINULUI NR 97 PARTER, ET 2, 3, 4, nr. 97
Città: Craiova
Codice NUTS: RO411 Dolj
Codice postale: 1100
Paese: Romania
Persona di contatto: BIANCA DEGERATU
E-mail: viorel.catana@cez.ro
Tel.: +40 732999701
Fax: +40 372523810
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.distributieoltenia.ro
Indirizzo del profilo di committente: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100149392
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.6)Principali settori di attività
Elettricità

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Bloc de masura si protectie trifazat BMPT

Numero di riferimento: 2022_401
II.1.2)Codice CPV principale
31219000 Unità di protezione
II.1.3)Tipo di appalto
Forniture
II.1.4)Breve descrizione:

Obiectul acordului cadru este achizitia de blocuri de masura si protectie trifazate BMPT.Contractele subsecvente vor fi atribuite semestrial.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a solicitarilor de participare: 17 zile. Entitatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari in a 11-a zi inainte de data depunerii solicitărilor de participare.

Cantitatile minime si maxime ale acordului cadru, respectiv cantitatile minime si maxime ale unui contract subsecvent se regasesc in Caietul de Sarcini, pag. 6.

II.1.5)Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 17 878 960.00 RON
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: RO411 Dolj
Luogo principale di esecuzione:

conform Caiet de Sarcini

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Se vor achizitiona blocuri de masura si protectie trifazate BMPT, conform Caiet de Sarcini.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Timpul de livrare / Ponderazione: 10
Criterio di qualità - Nome: Garantia produselor / Ponderazione: 10
Prezzo - Ponderazione: 80
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.9)Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare
Numero previsto di candidati: 3
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Cerinta 1. Neincadrarea operatorilor economici si daca exista, tertului/tertilor sustinator/sustinatori si/sau subcontractantului/ subcontractantilor, in prevederile art.177,178,180 din Legea privind achizitiile sectoriale nr.99/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: completarea DUAE.

Documentele justificative prin care se demonstreaza indeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE, vor fi solicitate tuturor candidatilor selectati inainte de transmiterea invitatiei pentru etapa a doua a procedurii de atribuire,dupa cum urmeaza:

a) Cazierul judiciar al operatorului economic (si daca exista, tertului/tertilor sustinator/sustinatori si/sau subcontractantului/ subcontractantilor) si al persoanelor care, potrivit Certificatului constatator emis de Oficiul National Registrul Comerțului, figureazã la nivelul formularului drept persoane fizice si/sau juridice împuternicite. În cazul operatorilor economici nerezidenți, se solicita documente similare cu cele de mai sus, pe baza datelor înscrise în documentele suport depuse de aceștia, insotite de traducerea autorizata in limba romana. Documentele trebuie sa fie valabile la data depunerii acestora.

b) Certificate constatatoare privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (bugetul de stat si bugetul local), valabile la momentul prezentarii acestora, pentru sediul social, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit. Se vor prezenta de catre operatorul economic (si daca exista, terti/terti sustinator/sustinatori si/sau subcontractant/subcontractanti).

Pentru sediile secundare/punctele de lucru, mentionate in Certificatul constatator emis de Oficiul National Registrul Comerțului, se va depune o declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate. Se va prezenta de catre operatorul economic (si daca exista, terti/terti sustinator/sustinatori si/sau subcontractant/ subcontractanti);

c) Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic (si daca exista, tertul/tertii sustinator/sustinatori si/sau subcontractantul/subcontractantii) poate/pot beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. 2, art. 180 alin. 2, art. 184 din Legea privind achizitiile sectoriale nr.99/2016;

d) Alte documente edificatoare dupa caz;

e) Pentru operatorul economic (si daca exista, tertul/tertii sustinator/sustinatori si/sau subcontractantul/subcontractantii), persoana/persoane juridica/juridice straina/straine se accepta orice documente considerate edificatoare în tara de origine sau în tara în care acesta/acestia este/sunt stabilit/stabiliti, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva, insotite de traducerea autorizata in limba romana.

Pentru toate documentele emise in alta limba decat cea romana se impune prezentarea lor insotita de traducerea autorizata in limba romana.

Cerinta 2. Neincadrarea operatorilor economici si daca exista, tertului/tertilor sustinator/sustinatori si/sau subcontractantului/subcontractantilor, in prevederile art. 73 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: completarea DUAE si Declaratiea privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 73 din Legea nr. 99/2016 (Formular conflict interese) - se va prezenta odata cu depunerea DUAE.

Persoanele ce detin functii de decizie în cadrul entitatii contractante sunt:

Director Executiv -Presedinte al Directoratului - Ion-Eugen Butoarca, Membru al Directoratului -Doina Vornicu, Membru al Directoratului- Director Directie Administrativ-Financiara -Zorel-Cristinel TITA, Director Directie Strategie si Dezvoltare Active - Miron Alba, Interfata Compartiment Achizitii – Aurelian Oprea, Manager Departament Achizitii Servicii si Produse-Viorel Catana, Sef Serviciu SMAD UC - Presedinte comisie de evaluare –Victor Marusca, Sef Serviciu Politici Tehnice- Membru al comisiei de evaluare- Marin Pasol, Specialist Analiza si Evaluare Conformare Lucrari de Investitii SMAD UC-Membru in comisia de evaluare -Catalin Alexandru Vasile Birneata, Coordonator operational PE Bailesti- Membru in comisia de evaluare - Cristinel Miu, Asistent Manager Achizitii Produse- Membru in comisia de evaluare -Bianca Nicoleta Degeratu.

Cerinta 1: Operatorii economici trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul acordului cadru.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: completarea DUAE in Partea IV: Criterii de selecție- lit A: CAPACITATEA DE A CORESPUNDE CERINȚELOR- pct.1 -sectiune pe care operatorii economici participanti la procedura de atribuire trebuie sa o completeze cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative prin care se demonstreaza indeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE, vor fi solicitate tuturor candidatilor selectati inainte de transmiterea invitatiei pentru etapa a doua a procedurii de atribuire, dupa cum urmeaza:

-Persoanele juridice romane: Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului. Informatiile cuprinse in Certificatul Constatator trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii.

Din Certificatul Constatator trebuie sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic care trebuie sa aiba corespondenta cu obiectul supus prezentei achizitii.

Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului se va prezenta de catre operatorul economic (si daca exista, tertul/tertii sustinator/sustinatori si/sau subcontractantul/subcontractantii).

-Persoanele juridice straine: Documente edificatoare, insotite de traducerea autorizata in limba romana, care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana juridica si, dupa caz, de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care operatorul economic este rezident. Informatiile cuprinse in documentele prezentate trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii. Din acestea trebuie sa rezulte ca obiectul de activitate al operatorul economic este similar cu obiectul supus prezentei achizitii.

Pentru toate documentele emise in alta limba decat cea romana se impune prezentarea lor insotita de traducerea autorizata in limba romana.

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Specificati cifra de afaceri medie anualaCifra de afaceri medie anuală pentru ultimele 3 exerciții financiare încheiate (2019, 2020, 2021), trebuie să fie de minim: 4.460.000,00 lei.Pentru echivalenta se va tine cont de cursul mediu anual leu/alta valuta comunicat de BNR.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

Cifra de afaceri medie anuală pentru ultimele 3 exerciții financiare încheiate (2019, 2020, 2021), trebuie să fie de minim: 4.460.000,00 lei.Pentru echivalenta se va tine cont de cursul mediu anual leu/alta valuta comunicat de BNR.Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Se va completa DUAE in Partea IV –Criterii de selectie lit. B: Situatia economica si financiara-de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.Documentele justificative prin care se demonstreaza indeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE vor fi solicitate tuturor condidatilor selectati inainte de transmiterea invitatiei pentru etapa a doua a procedurii de atribuire dupa cum urmeaza:- bilanțuri contabile sau extrase de bilanț, rapoarte de audit financiar sau alte documente emise de organisme specializate care confirmă nivelul cifrei de afaceri înscris în DUAE si prin intermediul carora sa demonstreze indeplinirea cerintelor minime solicitate. Pentru toate documentele emise in alta limba decat cea romana se impune prezentarea lor insotita de traducerea autorizata in limba romana.

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatSe solicita candidatului sa demonstreze ca a livrat produse similare cu cele care fac obiectul prezentei achizitii în cursul unei perioade care acoperã cel mult ultimii 3 ani cu o valoare cumulata egala sau mai mare decat 4.460.000,00 Lei (fara TVA). Blocul de măsură şi protecţie pentru branşament electric trifazat este parte a instalaţiei de alimentare cu energie electrică a consumatorilor trifazati şi reuneşte într-o singură incintă echipamentul de măsurare şi de protecţie care asigură conexiunea dintre branşamentul trifazat aerian sau subteran al furnizorului şicoloana individuală trifazata a instalaţiei de utilizare a consumatorilor. Prin produse similare se inteleg acele produse care indeplinesc urmatoarele functii:- racordarea instalaţiei de utilizare a consumatorului la instalaţia de alimentare a furnizorului;- protecţia la suprasarcină, scurtcircuit şi la curenţi diferenţiali reziduali a coloanei generale de alimentare cu energie electrică a consumatorului;- protecţia împotriva electrocutării prin atingere directă a circuitelor şi echipamentelor montate în cutia blocului de măsurare şi protecţie, aflate în modnormal sub tensiune;- posibilitatea realimentării de către consumator în cazul acţionării protecţiilor la un curent de defect în instalaţiile acestuia, prin prevederea unei ferestre de acces laîntreruptor, cu păstrarea gradului de protecţie impus blocului şi cu posibilitatea securizării pentru acces neautorizat;- protecţia împotriva sustragerilor de energie electrică şi a deteriorării echipamentului din incintă prin acţiunea unor persoane rău intenţionate/neautorizate.Ultimii 3 ani se calculeaza prin raportare la termenul limita de depunere a solicitarilor de participare, inclusiv DUAE. Nivelul solicitat pentru experienta similara poate fi indeplinit din unul sau mai multe contracte. In cazul în care entitatea contractantă este nevoită, indiferent de motive, să procedeze la decalarea termenului-limită stabilit pentru depunerea candidaturilor, publicând în acest sens o erată, limita inferioară a perioadei de 3 ani se extinde cu perioada de timp aferentă decalării, urmând a fi considerată îndeplinită cerinţa pentru toţi operatorii care au prezentat dovada finalizării contractului de experienţă similară în intervalul de timp nou rezultat.Pentru contractele exprimate in alta valuta, la calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual leu/alta valuta comunicat de BNR.

Proportia de subcontractareInformatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze. În cazul subcontractarii - se va depune acordul de subcontractare, si propriul DUAE.Se va completa DUAE in Partea II –Informatii referitoare la operatorul economic-lit. D: Informatii privind subcontractantii pe ale caror capacitati operatorul economic nu se bazeaza- de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. In Partea II –„Informatii referitoare la operatorul economic“ - lit. D: se vor preciza subcontractantii pe ale caror capacitati operatorul economic nu se bazeaza. Se va completa DUAE in Partea IV: Criterii de selectie-lit. C-„Capacitate tehnica si profesionala“- de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor, precizand subcontractantii si partile (adica procentajul) din contract ce se subcontracteaza.

Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatiiDovada implementarii sistemului de management al calitatii in conformitate cu cerintele standardului SR EN ISO 9001, sau echivalent.

Certificate emise de organisme independente cu privire la sistemele sau standardele de management de mediuDovada implementarii sistemului de management al mediului conform SR EN ISO 14001, sau echivalent.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

Se solicita candidatului sa demonstreze ca a livrat produse similare cu cele care fac obiectul prezentei achizitii în cursul unei perioade care acoperã cel mult ultimii 3 ani cu o valoare cumulata egala sau mai mare decat 4.460.000,00 Lei (fara TVA). Blocul de măsură şi protecţie pentru branşament electric trifazat este parte a instalaţiei de alimentare cu energie electrică a consumatorilor trifazati şi reuneşte într-o singură incintă echipamentul de măsurare şi de protecţie care asigură conexiunea dintre branşamentul trifazat aerian sau subteran al furnizorului şicoloana individuală trifazata a instalaţiei de utilizare a consumatorilor. Prin produse similare se inteleg acele produse care indeplinesc urmatoarele functii:- racordarea instalaţiei de utilizare a consumatorului la instalaţia de alimentare a furnizorului;- protecţia la suprasarcină, scurtcircuit şi la curenţi diferenţiali reziduali a coloanei generale de alimentare cu energie electrică a consumatorului;- protecţia împotriva electrocutării prin atingere directă a circuitelor şi echipamentelor montate în cutia blocului de măsurare şi protecţie, aflate în modnormal sub tensiune;- posibilitatea realimentării de către consumator în cazul acţionării protecţiilor la un curent de defect în instalaţiile acestuia, prin prevederea unei ferestre de acces laîntreruptor, cu păstrarea gradului de protecţie impus blocului şi cu posibilitatea securizării pentru acces neautorizat;- protecţia împotriva sustragerilor de energie electrică şi a deteriorării echipamentului din incintă prin acţiunea unor persoane rău intenţionate/neautorizate.Ultimii 3 ani se calculeaza prin raportare la termenul limita de depunere a solicitarilor de participare, inclusiv DUAE. Nivelul solicitat pentru experienta similara poate fi indeplinit din unul sau mai multe contracte. In cazul în care entitatea contractantă este nevoită, indiferent de motive, să procedeze la decalarea termenului-limită stabilit pentru depunerea candidaturilor, publicând în acest sens o erată, limita inferioară a perioadei de 3 ani se extinde cu perioada de timp aferentă decalării, urmând a fi considerată îndeplinită cerinţa pentru toţi operatorii care au prezentat dovada finalizării contractului de experienţă similară în intervalul de timp nou rezultat.Pentru contractele exprimate in alta valuta, la calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual leu/alta valuta comunicat de BNR.Se va prezenta DUAE - la nivel DUAE-Partea IV: Criterii de selecție-lit. C: CAPACITATEA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ trebuie precizate minim urmatoarele informatii pentru fiecare contract invocat ca experienta similara: numarul si data contractului, obiectul contractului, valoarea contractului, valoarea produselor livrate, data de inceput, data de sfarsit, beneficiarul. Informatiile prezentate se vor raporta doar la ultimii 3 ani.Documentele justificative care probeazã îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE: - documentele prin care operatorii economici pot îndeplini cerinţa privind experienţa similară sunt următoarele, fără a se limita la, enumerarea nefiind cumulativă: Procese verbale de receptie / certificate / documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de cãtre clientul privat beneficiar / alte documente relevante, din care sa rezulte obiectul, numarul si data contractului, valoarea contractului, valoarea produselor livrate, data de inceput, data de sfarsit si modul de executare/indeplinire a obligatiilor contractuale. Informatiile prezentate se vor raporta doar la ultimii 3 ani. Documentele justificative prin care se demonstreaza indeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE, vor fi solicitate tuturor candidatilor selectati inainte de transmiterea invitatiei pentru etapa a doua a procedurii de atribuire.Pentru toate documentele emise in alta limba decat cea romana se impune prezentarea lor insotita de traducerea autorizata in limba romana.

În cazul subcontractarii - se va depune acordul de subcontractare, si propriul DUAE al tuturor subcontractantilor.Se va completa DUAE in Partea II –Informatii referitoare la operatorul economic-lit. D: Informatii privind subcontractantii pe ale caror capacitati operatorul economic nu se bazeaza- de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. In Partea II –„Informatii referitoare la operatorul economic“ - lit. D: se vor preciza subcontractantii pe ale caror capacitati operatorul economic nu se bazeaza. Se va completa DUAE in Partea IV: Criterii de selectie-lit. C-„Capacitate tehnica si profesionala“- de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor, precizand subcontractantii si partile (adica procentajul) din contract ce se subcontracteaza.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: completarea DUAE. Documentele justificative prin care se demonstreaza indeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE, vor fi solicitate tuturor candidatilor selectati inainte de transmiterea invitatiei pentru etapa a doua a procedurii de atribuire, dupa cum urmeaza: Dovada implementarii sistemului de management al calitatii in conformitate cu cerintele standardului SR EN ISO 9001, sau echivalent, prin prezentarea unor certificate valabile emise de organisme de certificare acreditate sau alte probe/dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii- valabile la data prezentarii. In concordanta cu dispozitiile art. 202 alin. (4) din Legea 99/2016 si in conformitate cu dispozitiile art. 205 alin. (3) din Legea 99/2016, în cadrul procedurii de negociere competitiva, desfasurata in 2 etape, entitatea are obligatia de a solicita documentele justificative, inclusiv certificarea ISO 9001, actualizate si valabile la data prezentarii, tuturor candidatilor selectati, inainte de transmiterea invitatiilor pentru etapa a doua a procedurii de atribuire. Specific pentru certificarea ISO 9001 este faptul ca durata de recertificare, in situatia expirarii acestuia in timpul procedurii, este indelungata, neputandu-se garanta obtinerea acesteia pana la finalizarea procedurii.In Certificatul prezentat trebuie sa se regaseasca obiectul de activitate al ofertantului care sa fie in corespondenta cu obiectul supus prezentei achizitii.Se va completa DUAE in Partea IV- Criterii de selectie-lit. D: SISTEME DE ASIGURARE A CALITĂȚII ȘI STANDARDE DE MANAGEMENT DE MEDIU.In cazul în care candidatul este o asociere de operatori economici, fiecare membru al asocierii trebuie să demonstreze individual că deține certificări specifice care atestă respectarea de către acesta a standardului de asigurare a calității SR EN ISO 9001 sau echivalent, pentru partea din contract pe care o va îndeplini.Pentru toate documentele emise in alta limba decat cea romana se impune prezentarea lor insotita de traducerea autorizata in limba romana.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: completarea DUAE. Documentele justificative prin care se demonstreaza indeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE, vor fi solicitate tuturor candidatilor selectati inainte de transmiterea invitatiei pentru etapa a doua a procedurii de atribuire, dupa cum urmeaza: Dovada implementarii sistemului de management al mediului conform SR EN ISO 14001, sau echivalent, prin prezentarea unor certificate valabile emise de organisme de certificare acreditate sau alte probe/dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al managementului de mediu-- valabile la data prezentarii.Se va completa DUAE in Partea IV- Criterii de selectie-lit. D: SISTEME DE ASIGURARE A CALITĂȚII ȘI STANDARDE DE MANAGEMENT DE MEDIU.In cazul în care candidatul este o asociere de operatori economici, fiecare membru al asocierii trebuie să demonstreze individual că deține certificări specifice care atestă respectarea de către acesta a standardului de asigurare a sistemului de management al mediului SR EN ISO 14001 sau echivalent, pentru partea din contract pe care o va îndeplini.Pentru toate documentele emise in alta limba decat cea romana se impune prezentarea lor insotita de traducerea autorizata in limba romana.

III.1.4)Norme e criteri oggettivi di partecipazione
Elenco e breve descrizione delle norme e dei criteri:

Procedura de atribuire de tipul negociere competitiva se desfasoara in doua etape, conform prevederilor art. 95 alin. (1), doar candidații care vor indeplini conditiile si criteriile de calificare obiectiv stabilite de catre entitatea contractanta in etapa I a procedurii vor fi invitati in etapa a 2-a a procedurii. Numarul de candidati, preconizat de entitatea contractanta, pentru desfasurarea etapei a 2-a a procedurii este de minim 3, incidente fiind dispozitiile art. 95 din Legea 99/2016. Toti candidatii care indeplinesc criteriile de calificare vor fi invitati in etapa 2 a a procedurii de negociere. Entitatea contractanta nu doreste limitarea participantilor.

III.1.6)Cauzioni e garanzie richieste:

Cuantumul garanției de participare: 44.600,00 lei.Perioada de valabilitate a garanției de participare: este cel puțin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 180 zile raportate la termenul limita de depunere a ofertelor. Modalitatea de constituire este detaliata in Instructiuni pentru candidati/ofertanti.

Modalitatea de constituire este detaliata in Instructiuni pentru candidati/ofertanti.

III.1.8)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto:

Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura negoziata con previo avviso di indizione di gara
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
Accordo quadro con un unico operatore
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 01/08/2022
Ora locale: 12:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Rumeno

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3)Informazioni complementari:

Candidatii /ofertantii vor transmite documentele de participare/justificative/oferta in format electronic - semnate cu semnatura electronica extinsa, bazatã pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, la adresa de mail bianca.degeratu1@distributieoltenia.ro.

Dimensiunea atasamentelor trebuie sa fie de maxim 30 MB, iar arhivele sa NU fie in format zip (pentru formatul zip fiind conditionari impuse de sistemele de securitate IT). In subiectul mailului, ofertantul va mentiona denumirea procedurii, data deschiderii ofertelor, denumirea ofertantului.

Pana la data si ora de depunere a candidaturilor, prevazute in anuntul de participare, se vor depune la adresa de email specificata mai sus solicitarea de participare inclusiv DUAE, Declaratia privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 73 din Legea nr. 99/2016 (Formular conflict interese art 73), acord de subcontractare (daca este cazul), acord de asociere (daca este cazul), angajament privind sustinerea (daca este cazul), conform cerintelor din Instructiuni catre candidati/ofertanti.

În cazul subcontractarii, se va depune acordul de subcontractare, si DUAE al subcontractantului.

În cazul asocierii, se va depune acordul de asociere, si propriul DUAE de catre fiecare membru al asocierii. Se va completa DUAE in Partea II –Informatii referitoare la operatorul economic-lit. A: „Informatii privind operatorul economic“-la Forma de participare -de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

In cazul in care candidatul apeleaza la sustinerea unui tert, se va depune angajamentul tertului sustinator si propriul DUAE. Se va completa DUAE in Partea II –Informatii referitoare la operatorul economic-lit. C-„Informatii privind utilizarea capacitatii altor entitati“. În cazul în care operatorul economic își demonstrează situația economică și financiară și/sau capacitatea tehnică și/sau profesională invocând și susținerea acordată de către unul sau mai mulți terți, atunci operatorul economic va prezenta entitatii contractante, impreuna cu angajamentul în acest sens din partea terțului/terților, măsurile luate pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare. Totodata, in acest caz, odată cu documentele solicitate anterior, ofertantul/candidatul are obligația să prezinte documente transmise acestuia de către terț/terții susținători, din care să rezulte modul efectiv prin care terțul/terții susținător(i) va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susținere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament.

Documentele justificative prin care se demonstreaza indeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE, vor fi solicitate tuturor candidatilor selectati inainte de transmiterea invitatiei pentru etapa a doua a procedurii de atribuire, urmand ca ofertele tehnico-financiare sa fie depuse, numai de candidatii calificati, dupa primirea invitatiei de participare la negociere.

Entitatea contractanta nu doreste limitarea participantilor. Toti candidatii calificati vor fi invitati la negociere.

Pentru documentele emise in alta limba decat cea romana se impune prezentarea lor insotita de traducerea autorizata in limba romana.

Daca se constata ca ofertele clasate pe primul loc, dupa derularea rundelor de negocieri, au punctaje egale, entitatea contractanta, va face departajarea avand in vedere punctajul obtinut la factorii de evaluare in ordinea descrescatoare a ponderilor acestora. In situatia in care egalitatea se mentine, entitatea contractanta are dreptul sa solicite noi propuneri financiare si oferta castigatoare va fi desemnata cea cu propunerea financiara cea mai mica. Preturile vor fi calculate cu maxim doua zecimale.

Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta: 180 de zile de la data limita stabilita pentru depunere a ofertelor. Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata pana la data si ora limita de depunere a ofertelor (tehnica si financiara).

Orice posibil ofertant are dreptul de a solicita clarificari despre elementele cuprinse in prezenta documentatie. Modificarea/ completarea Clauzelor contractuale obligatorii (Obiectul si pretul contractului, Durata contractului, Documentele contractului, Obligatiile principale ale partilor, Sanctiuni pentru nerespectarea culpabila a obligatiilor) poate fi solicitata de catre posibilii ofertanti, motivat , doar in perioada clarificarilor referitoare la documentatia de atribuire asa cum este prevazuta la sectiunea I.3). Entitatea contractantă va răspunde doar la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici până la termenul-limită stabilit in sectiunea I.3. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a solicitarilor de participare: 17 zile. Entitatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari in a 11-a zi inainte de data depunerii solicitărilor de participare.

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent".

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Indirizzo postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Città: Bucuresti
Codice postale: 030084
Paese: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Tel.: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Indirizzo Internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare: 10 zile, începând cu ziua următoare luării la cunoştinţă despre actul entitatii contractante considerat nelegal, conform art. 8 alin 1 lit. a) din Legea 101/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
24/06/2022

Questo sito web utilizza i cookie! Acconsenti ai nostri cookie, se continui ad utilizzare questo sito web.