01/07/2022 S125

Polonia-Janów Lubelski: Servizi di pulizia

2022/S 125-356050

Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Janów Lubelski - reprezentowane przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Janów Lubelski Pana Waldemara Kuśmierczyka
Indirizzo postale: ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 35
Città: Janów Lubelski
Codice NUTS: PL814 Lubelski
Codice postale: 23-300
Paese: Polonia
Persona di contatto: Matysiak Michał
E-mail: michal.matysiak@lublin.lasy.gov.pl
Tel.: +48 158720072
Fax: +48 158720185
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.janowlubelski.lublin.lasy.gov.pl
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
I.5)Principali settori di attività
Altre attività: Gospodarka leśna

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Kompleksowa usługa sprzątania oraz prowadzenie recepcji

Numero di riferimento: SA.270.2.2022
II.1.2)Codice CPV principale
90910000 Servizi di pulizia
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa sprzątania oraz prowadzenie recepcji Ośrodka Edukacji Ekologicznej przez okres 24 miesięcy.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części:

Część I – usługi sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń obiektów biurowych i terenów zewnętrznych.

Część II – usługi sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń Ośrodka Edukacji Ekologicznej i Kwatery Myśliwskiej.

Część III – prowadzenie recepcji Ośrodka Edukacji Ekologicznej

II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
II.1.7)Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 1 312 709.90 PLN
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Część I – usługi sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń obiektów biurowych i terenów zewnętrznych

Lotto n.: 1
II.2.2)Codici CPV supplementari
90910000 Servizi di pulizia
90911200 Servizi di pulizia di edifici
90919200 Servizi di pulizia di uffici
90911300 Servizi di pulizia finestre
90914000 Servizi di pulizia di parcheggi
90620000 Servizi di sgombero neve
90630000 Servizi di lotta contro il gelo
98390000 Altri servizi
77310000 Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL814 Lubelski
Luogo principale di esecuzione:

Siedziba Nadleśnictwa Janów Lubelski, ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 35, 23-300 Janów Lubelski

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Przedmiotem zamówienia są usługi sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń wewnątrz 3- kondygnacyjnego budynku biura – siedziba Nadleśnictwa Janów Lubelski, ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 35, 23-300 Janów Lubelski oraz terenów zewnętrznych wraz z dostawą niezbędnych materiałów – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wykazem czynności i częstotliwości wykonania określa załączniki do SWZ. Wykonywanie usług odbywać się będzie przy użyciu własnego sprzętu, środków i materiałów do utrzymania czystości oraz środków higienicznych przeznaczonych na bieżące uzupełnianie w toaletach.

Wielkość zamówienia przedstawia się następująco:

- sprzątanie pomieszczeń w biurze - 1798 m2

- sprzątanie na zewnątrz:

a) powierzchnie do sprzątania na zewnątrz – utwardzone (chodniki, place, ulice) łącznie z odśnieżaniem w okresie zimowym - 12700 m2

b) powierzchnie do sprzątania na zewnątrz – zielone (klomby, rabaty i trawniki) oraz koszenie w okresie od miesiąca IV do X - 27100 m2

d) mycie okien – (okna nowe) 2x w roku 534 m2

e) pranie wykładzin – 1x w roku 50 m2

f) koszenie terenów zielonych – 2 x w roku 8300 m2

g) pielęgnowanie (formowanie) żywopłotu 344 mb

h) inne prace ( przenoszenie mebli, prace konserwatorskie) - 50 godz. w ciągu roku

i) przygotowanie drewna łącznie z transportem na ognisko i do kominka - 100 godz. w ciągu rok.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Prezzo
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości Przedmiotu Umowy . Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek nieprzewidzianych okoliczności jak remonty lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Usługi sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń Ośrodka Edukacji Ekologicznej i Kwatery Myśliwskiej

Lotto n.: 2
II.2.2)Codici CPV supplementari
90910000 Servizi di pulizia
90911200 Servizi di pulizia di edifici
90911100 Servizi di pulizia di alloggi
90911300 Servizi di pulizia finestre
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL814 Lubelski
Luogo principale di esecuzione:

Budynek Ośrodka Edukacji Ekologicznej Nadleśnictwa Janów Lubelski, ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 35H, 23-300 Janów Lubelski i budynku Kwatery Myśliwskiej "Cegielnia"

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Przedmiotem zamówienia są usługi sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń Ośrodka Edukacji Ekologicznej i Kwatery Myśliwskiej. Wykonywanie usług odbywać się będzie przy użyciu własnego sprzętu, środków i materiałów do utrzymania czystości oraz środków higienicznych przeznaczonych na bieżące uzupełnianie w toaletach.

Wielkość zamówienia przedstawia się następująco:

1) sprzątanie wewnątrz budynku Ośrodka Edukacji Ekologicznej i Kwatery Myśliwskiej - 3523 m2

2) mycie okien 2x w roku - 1285 m2

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wykazem czynności i częstotliwości ich wykonania określa załącznik do SWZ.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Prezzo
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości Przedmiotu Umowy . Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek nieprzewidzianych okoliczności jak remonty lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Prowadzenie recepcji Ośrodka Edukacji Ekologicznej

Lotto n.: 3
II.2.2)Codici CPV supplementari
98341100 Servizi di gestione alloggi
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL814 Lubelski
Luogo principale di esecuzione:

Ośrodka Edukacji Ekologicznej, 23-300 Janów Lubelski, ul. Boh. Porytowego Wzgórza 35h.

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie recepcji Ośrodka Edukacji Ekologicznej - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wykazem czynności określa załącznik do SWZ.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Prezzo
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości Przedmiotu Umowy . Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek nieprzewidzianych okoliczności jak remonty lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2022/S 067-177516
IV.2.8)Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9)Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto

Contratto d'appalto n.: 1
Lotto n.: 1
Denominazione:

Część I – usługi sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń obiektów biurowych i terenów zewnętrznych

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)Aggiudicazione di appalto
V.2.1)Data di conclusione del contratto d'appalto:
03/06/2022
V.2.2)Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 4
Numero di offerte ricevute da PMI: 3
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell'UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell'UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 4
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: RONIN Piotr Brzeszcz
Indirizzo postale: ul. Marszałkowska 43/36a
Città: Kielce
Codice NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Codice postale: 25-546
Paese: Polonia
Il contraente è una PMI: sì
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: RONIN SERWIS Sp. z o.o.
Indirizzo postale: Małacentów 13
Città: Łagów
Codice NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Codice postale: 26-025
Paese: Polonia
Il contraente è una PMI: sì
V.2.4)Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 240 167.04 PLN
V.2.5)Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto

Contratto d'appalto n.: 2
Lotto n.: 2
Denominazione:

Część II - Usługi sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń Ośrodka Edukacji Ekologicznej i Kwatery Myśliwskiej

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)Aggiudicazione di appalto
V.2.1)Data di conclusione del contratto d'appalto:
31/05/2022
V.2.2)Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 4
Numero di offerte ricevute da PMI: 3
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell'UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell'UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 4
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "KARABELA-CK" Sp. z o.o.
Indirizzo postale: ul. Gen. J. Hauke-Bosaka 9
Città: Kielce
Codice NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Codice postale: 25-217
Paese: Polonia
Il contraente è una PMI: no
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: LEGION CK Sp. z o.o.
Indirizzo postale: ul. Gen. J. Hauke-Bosaka 9
Città: Kielce
Codice NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Codice postale: 25-217
Paese: Polonia
Il contraente è una PMI: no
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: MUSI Sp. z o.o.
Indirizzo postale: ul. Paderewskiego 14
Città: Kielce
Codice NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Codice postale: 25-004
Paese: Polonia
Il contraente è una PMI: no
V.2.4)Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 322 660.72 PLN
V.2.5)Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto

Contratto d'appalto n.: 3
Lotto n.: 3
Denominazione:

Część III - Prowadzenie recepcji Ośrodka Edukacji Ekologicznej

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)Aggiudicazione di appalto
V.2.1)Data di conclusione del contratto d'appalto:
03/06/2022
V.2.2)Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
Numero di offerte ricevute da PMI: 1
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell'UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell'UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 2
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: RONIN Piotr Brzeszcz
Indirizzo postale: ul. Marszałkowska 43/36a
Città: Kielce
Codice NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Codice postale: 25-546
Paese: Polonia
Il contraente è una PMI: sì
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: RONIN SERWIS Sp. z o.o.
Indirizzo postale: Małacentów 13
Città: Łagów
Codice NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Codice postale: 26-025
Paese: Polonia
Il contraente è una PMI: sì
V.2.4)Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 326 760.96 PLN
V.2.5)Informazioni sui subappalti

Sezione VI: Altre informazioni

VI.3)Informazioni complementari:

Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest dopełnić następujących formalności:

1) wnieść wymagane zabezpieczanie należytego wykonania umowy;

2) przedłożyć Zamawiającemu:

a) kopię umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. umowę konsorcjum), jeżeli zamówienie będzie realizowane przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

b) dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej określony we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego (załącznik nr 12 do SWZ) w wysokości nie mniejszej niż : 100.000,00 zł (dla każdego pakietu )

f) dokumenty wskazane wzorze umowy dot. osób realizujących Przedmiotu Umowy, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.), tj.:

(i) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, zawierających informacje, w tym dane osobowe niezbędne do zweryfikowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu oraz zakres obowiązków pracownika.

(ii) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zawierać informacje, w tym dane osobowe niezbędne do zweryfikowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i

10 / 11

nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu oraz zakres obowiązków pracownika.

(iii) dokument potwierdzający zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń lub opłacenie przez pracodawcę ubezpieczeń pracownika, zanonimizowany w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości określonej poniżej dla Pakietów:

dla Pakietu 1 - 6000,00 zł

dla Pakietu 2- 10000,00 zł

dla Pakietu 3 - 10000,00 zł

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Indirizzo Internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

1.Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX PZP tj. odwołanie i skarga do sądu. Postępowanie odwoławcze uregulowane zostało w przepisach art. 506-578 PZP, a postępowanie skargowe w przepisach art. 579-590 PZP.

2.Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami PZP czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie PZP;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie PZP, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

3.Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby

11 / 11

mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

4.Odwołanie wnosi się w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. (a).

5.Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6.Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 19.4. i 19.5 SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7.Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 z późn. zm.), jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Departament Odwołań
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587803
Fax: +48 224587800
Indirizzo Internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
28/06/2022

Questo sito web utilizza i cookie! Acconsenti ai nostri cookie, se continui ad utilizzare questo sito web.