01/07/2022 S125

Polonia-Varsavia: Servizi di progettazione architettonica

2022/S 125-357075

Avviso di aggiudicazione di appalto – Servizi di pubblica utilità

Risultati della procedura di appalto

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE

Sezione I: Ente aggiudicatore

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o.
Numero di identificazione nazionale: REGON: 381918620
Indirizzo postale: Aleje Jerozolimskie 142B
Città: Warszawa
Codice NUTS: PL Polska
Codice postale: 02-305
Paese: Polonia
Persona di contatto: Renata Pilch
E-mail: zamowienia@cpk.pl
Tel.: +48 539188116
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.cpk.pl/pl
Indirizzo del profilo di committente: https://portal.smartpzp.pl/cpk
I.6)Principali settori di attività
Attività aeroportuali

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Opracowanie koncepcji projektowych podstacji trakcyjnych systemu 2×25 kV (z powiązaniem z KSE i linią kolejową), mat. do uzyskania dec. lokalizacyjnych i warunków przyłączenia oraz dokum. zamówienia

Numero di riferimento: 21/22/RP/PZP/75
II.1.2)Codice CPV principale
71220000 Servizi di progettazione architettonica
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione:

Przedmiotem Zamówienia jest opracowanie koncepcji projektowych podstacji trakcyjnych systemu 2×25 kV (wraz z powiązaniem z KSE i linią kolejową), materiałów do uzyskania decyzji lokalizacyjnych i warunków przyłączenia oraz dokumentów zamówienia wraz z doradztwem na etapie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.

II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.2)Codici CPV supplementari
71241000 Studi di fattibilità, servizi di consulenza, analisi
71310000 Servizi di consulenza ingegneristica e di costruzione
71311300 Servizi di consulenza in infrastrutture
71320000 Servizi di ideazione tecnica
71322500 Servizi di progettazione tecnica di infrastrutture del traffico
71323100 Servizi di progettazione di sistemi elettrici
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL Polska
Luogo principale di esecuzione:

PL Polska

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

I. Przedmiotem Zamówienia jest opracowanie koncepcji projektowych podstacji trakcyjnych systemu 2×25 kV (wraz z powiązaniem z KSE i linią kolejową), materiałów do uzyskania decyzji lokalizacyjnych i warunków przyłączenia oraz dokumentów zamówienia wraz z doradztwem na etapie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.

II. W ramach Przedmiotu Zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania Zadań określonych w OPZ, w szczególności wskazanych w Rozdziale 3 z uwzględnieniem podziału na poszczególne usługi i produkty wskazane w Harmonogramie Rzeczowym (Rozdział 12 OPZ, Tabela 5), obejmujących:

1) Zamówienie Podstawowe (gwarantowany zakres Zamówienia), wspólne dla wszystkich podstacji trakcyjnych, obejmujące Zadania nr:

a) G1 (analiza wpływu na Krajowy System Energetyczny) i G2 (dokumenty zamówienia) – mające charakter ogólny i wspólny dla wszystkich trzynastu podstacji,

b) 1, 2, 3, 4, 5, 7 realizowane dla PT CPK,

c) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 realizowane dla PT Dmosin,

d) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 realizowane dla PT Pabianice,

e) 1, 2, 3, 4, 5, 7 realizowane dla PT Kuźnica – Czajków,

f) 1, 2, 3, 4, 5, 7 realizowane dla PT Dziadowa Kłoda,

g) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 realizowane dla PT Ostrów Wielkopolski,

h) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 realizowane dla PT Kromolice,

i) G3 (finalna kontrola spójności opracowań i zgodności opracowanych materiałów z OPZ) – Zadanie wspólne dla 7 Podstacji objętych Zamówieniem Podstawowym;

2) Zamówienia Opcjonalne (zakres Zamówienia objęty prawem opcji), obejmujące Zadania realizowane dla sześciu podstacji trakcyjnych, które zostały wskazane w cz. II.2.11) Ogłoszenia oraz szczegółowo w Harmonogramie Rzeczowym w Rozdziale 12 OPZ, Tabela 5.

III. Szczegółowy zakres Przedmiotu Zamówienia został zawarty w OPZ, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Metodyka (wykonania niektórych elementów Umowy) / Ponderazione: 30 %
Criterio di qualità - Nome: Doświadczenie Eksperta ds. projektowania podstacji trakcyjnych prądu przemiennego / Ponderazione: 15 %
Prezzo - Ponderazione: 55 %
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:

Zamówienia Opcjonalne obejmują realizowane dla sześciu podstacji trakcyjnych Zadania określone w OPZ, w szczególności wskazane w Rozdziale 3 z uwzględnieniem podziału na poszczególne usługi i produkty wskazane w Harmonogramie Rzeczowym (Rozdział 12 OPZ, Tabela 5), obejmujące:

a) Opcja nr 1 (O1) – Zadania nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, G3 dla PT Kruszczewo,

b) Opcja nr 2 (O2) – Zadania nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, G3 dla PT Rybnik,

c) Opcja nr 3 (O3) – Zadania nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, G3 dla PT Płoskie,

d) Opcja nr 4 (O4) – Zadania nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, G3 dla PT Szczawno-Zdrój,

e) Opcja nr 5 (O5) – Zadania nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, G3 dla PT Łomża,

f) Opcja nr 6 (O6) – Zadania nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, G3 dla PT Pisz.

Uruchomienie przez Zamawiającego wszystkich lub poszczególnych Zamówień Opcjonalnych jest możliwe w dowolnym momencie trwania Umowy, w zakresie obejmującym Zamówienie Podstawowe, a nieskorzystanie z tego prawa nie rodzi żadnych roszczeń po stronie Wykonawcy.

Sposób realizacji Zamówienia oraz zasady skorzystania z Zamówienia objętego prawem opcji zostały określone w OPZ oraz w Projekcie Umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.

W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji termin obowiązywania Umowy ulegnie wydłużeniu o okres realizacji zleconych Zamówień Opcjonalnych, wynoszący do 15 miesięcy od dnia przekazania oświadczenia dotyczącego wykonania prawa opcji.

Szczegółowe terminy wykonania przedmiotu Zamówienia określone zostały w Harmonogramie Rzeczowym (Rozdział 12 OPZ, Tabela 5).

II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 388 pkt 2 lit. c ustawy Pzp w wysokości nie większej niż 1 755 000 PLN (słownie złotych: jeden milion siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy) netto. Warunki udzielenia takich zamówień (zamówień podobnych) zostały określone w OPZ oraz w Projekcie Umowy.

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2022/S 071-190743
IV.2.8)Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9)Informazioni relative alla cessazione dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso periodico indicativo

Sezione V: Aggiudicazione di appalto

Contratto d'appalto n.: 1
Denominazione:

Opracowanie koncepcji projektowych podstacji trakcyjnych systemu 2×25 kV (z powiązaniem z KSE i linią kolejową), mat. do uzyskania dec. lokalizacyjnych i warunków przyłączenia oraz dokum. zamówienia

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no
V.1)Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Altri motivi (interruzione della procedura)

Sezione VI: Altre informazioni

VI.3)Informazioni complementari:

W przedmiotowym Postępowaniu do upływu wyznaczonego terminu składania ofert skutecznie złożyło oferty dwóch 2 (słownie: dwóch) Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:

1) EGIS POLAND SP. Z O.O. (Lider Konsorcjum), ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa oraz EGIS RAIL SA (Partner Konsorcjum), ul. 168 et 170 avenue Thiers 69006 Lyon Francja – za cenę 31 843 519,20 PLN brutto;

2) BIURO PROJEKTÓW „METROPROJEKT” SP. Z O.O. (Lider/Pełnomocnik), ul. Kosmatki 8, 03-982 Warszawa oraz ENPROM SP. Z O.O. (Partner Konsorcjum), ul. Taneczna 18C, 02-829 Warszawa – za cenę 28 868 100,00 PLN brutto.

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia łączną kwotę 11 070 000,00 PLN brutto, o czym poinformował na stronie internetowej prowadzonego Postępowania przed upływem terminu otwarcia ofert.

W związku z faktem, że kwoty złożonych ofert znacząco odbiegają od kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na realizację przedmiotu zamówienia oraz z uwagi na brak możliwości zwiększenia tej kwoty do najniższej ceny ze złożonych ofert, Zamawiający na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp unieważnił Postępowanie.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Indirizzo Internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Wykonawcom przysługuje prawo złożenia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na zasadach i w terminie określonym w dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.).

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postępu 17A
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Indirizzo Internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
28/06/2022

Questo sito web utilizza i cookie! Acconsenti ai nostri cookie, se continui ad utilizzare questo sito web.