21/01/2022 S15

Croazia-Zagabria: Relè elettrici

2022/S 015-036402

Avviso di aggiudicazione di appalto – Servizi di pubblica utilità

Risultati della procedura di appalto

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE

Sezione I: Ente aggiudicatore

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.
Numero di identificazione nazionale: 13148821633
Indirizzo postale: Kupska 4
Città: Zagreb
Codice NUTS: HR025 Osječko-baranjska županija
Codice postale: 10000
Paese: Croazia
Persona di contatto: za opći dio dokumentacije: Roberta Tankosić za tehnički dio dokumentacije: Krešimir Markanović, mag.ing.el.
E-mail: os-nabava@hops.hr
Tel.: +385 31244779/+385 31244836
Fax: +385 31244997
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.hops.hr
I.6)Principali settori di attività
Elettricità

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

TS B. Manastir - zamjena sekundarnog sustava

Numero di riferimento: 3002-V-1/21
II.1.2)Codice CPV principale
31221000 Relè elettrici - DA42
II.1.3)Tipo di appalto
Forniture
II.1.4)Breve descrizione:

Predmet ovog postupka nabave je: „TS Beli Manastir - zamjena sekundarnih sustava“ u skladu s Tehničkom specifikacijom iz poglavlja B. ove DoN i Troškovnikom iz poglavlja D. ove DoN, odnosno cjelokupnom dokumentacijom u kojima su naznačeni naziv, količina te ostali uvjeti potrebni za sastavljanje ponude.

II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.7)Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore, IVA esclusa: 5 909 578.00 HRK
II.2)Descrizione
II.2.2)Codici CPV supplementari
31221000 Relè elettrici - DA42
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: HR025 Osječko-baranjska županija
Luogo principale di esecuzione:

TS 110/35/10 kV Beli Manastir, Osječka 1a, 31300 Beli Manastir, prema INCOTERMS 2010.

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Predmet ovog postupka nabave je: „TS Beli Manastir - zamjena sekundarnih sustava“ u skladu s Tehničkom specifikacijom iz poglavlja B. ove DoN i Troškovnikom iz poglavlja D. ove DoN, odnosno cjelokupnom dokumentacijom u kojima su naznačeni naziv, količina te ostali uvjeti potrebni za sastavljanje ponude.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Iskustvo ključnih tehničkih stručnjaka / Ponderazione: 25%
Criterio di qualità - Nome: Jamstveni rok / Ponderazione: 5%
Prezzo - Ponderazione: 70%
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

1. Svi zainteresirani gospodarski subjekti prije podnošenja ponude dužni su izvršiti neposredan uvid u postojeće stanje lokacije postrojenja TS 110/35/10 kV Beli Manastir, sukladno točki 2.7.1.1. DoN-a

2. Posebni uvjeti za izvršenje Okvirnog sporazuma, sukladno točki 18. DoN-a

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2021/S 203-531498
IV.2.8)Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9)Informazioni relative alla cessazione dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso periodico indicativo

Sezione V: Aggiudicazione di appalto

Denominazione:

TS B. Manastir - zamjena sekundarnog sustava

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)Aggiudicazione di appalto
V.2.1)Data di conclusione del contratto d'appalto:
31/12/2021
V.2.2)Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte ricevute da PMI: 0
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell'UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell'UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Siemens d.d.
Numero di identificazione nazionale: 12673471493
Indirizzo postale: Heinzelova 70a
Città: Zagreb
Codice NUTS: HR Hrvatska
Codice postale: 10000
Paese: Croazia
E-mail: boris.bosnjak@siemens.com
Tel.: +385 16105722
Il contraente è una PMI: no
V.2.4)Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 6 000 000.00 HRK
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 5 909 578.00 HRK
V.2.5)Informazioni sui subappalti
V.2.6)Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

Sezione VI: Altre informazioni

VI.3)Informazioni complementari:
VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Indirizzo postale: Koturaška cesta 43/IV
Città: Zagreb
Codice postale: 10000
Paese: Croazia
E-mail: dkom@dkom.hr
Tel.: +385 14559930
Fax: +385 14559933
Indirizzo Internet: www.dkom.hr
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Žalba se izjavljuje u roku od 10 (slovima: deset) dana, i to od dana:

- objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi

- objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka

- objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije

- otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje Naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda

- primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno gore navedenim opcijama nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

Žalba mora sadržavati najmanje podatke i dokaze navedene u članku 420. ZJN 2016.

VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
17/01/2022

Questo sito web utilizza i cookie! Acconsenti ai nostri cookie, se continui ad utilizzare questo sito web.