16/08/2022 S156

Polonia-Olsztyn: Lavori di costruzione

2022/S 156-448862

Avviso di aggiudicazione di appalti nel settore della difesa e della sicurezza

Lavori

Direttiva 2009/81/CE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore

I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Denominazione ufficiale: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie
Indirizzo postale: ul. Saperska 1
Città: Olsztyn
Codice postale: 10-073
Paese: Polonia
Persona di contatto: Sebastian Michalik
Posta elettronica: rziolsztyn.zamowienia@ron.mil.pl
Telefono: +48 261321600
Fax: +48 261321689

Indirizzi internet:

Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: www.rziolsztyn.wp.mil.pl

I.2)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro: jednostka organizacyjna MON
I.3)Principali settori di attività
Difesa
I.4)Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

Sezione II: Oggetto dell'appalto

II.1)Descrizione
II.1.1)Denominazione conferita all'appalto
Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb Jednostki Wojskowej 2098 w Bemowie Piskim – postępowanie nr 56/RB
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Lavori
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Teren zamknięty – położony przy ul. Kętrzyńskiego 1, 12-203 Biała Piska; 24 WOG Giżycko; Jednostka Wojskowa 2098 Bemowo Piskie

Codice NUTS PL62 Warmińsko-mazurskie

II.1.3)Informazioni relative all'accordo quadro
II.1.4)Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:
1. Przedmiotem zamówienia jest: budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb
Jednostki Wojskowej 2098 w Bemowie Piskim. W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie budowy budynku
hali sportowej - wolnostojącego jednokondygnacyjnego, niepodpiwniczonego składającego się z dwóch części
– część niższa (przyległa z trzech stron do części wysokiej) o konstrukcji: murowano-żelbetowej, fundamenty
żelbetowe, stropodach żelbetowy oraz części wyższej o konstrukcji: słupowo-żelbetowej, fundamenty
żelbetowe, ściany wykończone płytą warstwową na przemian ze szkłem profilowym, dach o konstrukcji
drewnianej. Budynek będzie pełnił funkcję obiektu sportowego. Obiekt składać się będzie z: hali sportowej
(boisko wielofunkcyjne, boisko do piłki siatkowej, koszykowej, widownia na 250 osób), siłowni, sali aerobowej,
sali do walki wręcz, kompleksu pomieszczeń odnowy biologicznej, pomieszczeń socjalnych,magazynowych,
obsługi hali sportowej, sanitarno-higienicznych oraz sali odprawowo-metodycznej. W ramach branży drogowej
projektuje się przebudowę istniejącej drogi wewnętrznej, budowę parkingu dla 17 pojazdów osobowych,
budowę chodników oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. Do budynku wykonane zostaną
przyłącza sanitarne, elektryczne i teletechniczne. W ramach zadania należy również wykonać zbiornik ppoż.
(V=200 m3) z przyległym do zbiornika budynkiem pompowni hydrantowej o konstrukcji stalowej posadowiony
na żelbetowej płycie fundamentowej oraz wykonać stację transformatorową. W obiekcie projektuje się
wykonanie instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych oraz wykonania technologii kotłowni olejowej i
technologii węzła cieplnego;
Szczegółowo przedmiot zamówienia opisano w załącznikach nr 2, 3, 4, 6, 7, 8 do SWZ;
2. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Teren zamknięty – położony przy ul. Kętrzyńskiego 1, 12-203 Biała
Piska; 24 WOG Giżycko; Jednostka Wojskowa 2098 Bemowo Piskie;
3. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot umowy, tj. wykonane roboty i zamontowane urządzenia na okres:
minimum 36 – maksimum 60 miesięcy;
4. Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczony sprzęt i wyposażenie na okres: minimum
24 – maksimum 36 miesięcy;
5. Okres rękojmi: 60 miesięcy – wg art. 568 § 1 K.C.;
6. Wymagany termin wykonania zamówienia z uzyskaniem efektu rzeczowego:
- minimum 912 dni od dnia podpisania umowy,
- maksimum 1003 dni od dnia podpisania umowy.
II.1.5)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)

45000000 Lavori di costruzione

II.2)Valore finale totale degli appalti
II.2.1)Valore finale totale degli appalti
Offerta più bassa 34989810.00 e offerta più alta 45903452.40 PLN
IVA compresa. IVA (%) 23.00

Sezione IV: Procedura

IV.1)Tipo di procedura
Ristretta
IV.2)Criteri di aggiudicazione
IV.2.1)Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
1. Cena brutto. Ponderazione 60
2. Termin wykonania zamówienia. Ponderazione 20
3. Okres gwarancji. Ponderazione 20
IV.2.2)Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no
IV.3)Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice
56/RB
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto

Bando di gara

Numero dell'avviso nella GUUE: 2021/S 225-593695 del 19.11.2021

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto

V.1)Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
6.7.2022
V.2)Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 0
V.3)Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell'appalto

Denominazione ufficiale: Anatex Sp. z o.o.
Indirizzo postale: ul. Handlowa 6G
Città: Białystok
Codice postale: 15-399
Paese: Polonia

V.4)Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
Valore: 30513403.30 PLN
IVA compresa. IVA (%) 23.00
Valore finale totale dell’appalto:
Valore: 34989810.00 PLN
IVA compresa. IVA (%) 23.00
V.5)Informazioni sui subappalti
È possibile che l'appalto venga subappaltato: no

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
VI.2)Informazioni complementari:
VI.3)Procedure di ricorso
VI.3.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso

Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postępu 17A
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
Telefono: +48 224587801
Fax: +48 224587800

VI.3.2)Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 1. Środki ochrony prawnej, przewidziane w Dziale IX ustawy Pzp – Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
4. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Zgodnie z art. 513 ustawy Pzp, odwołanie w niniejszym postępowaniu przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp.
6. Zgodnie z art. 515 ust. 1 ustawy Pzp, odwołanie wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1;
7. Zgodnie z art. 515 ust. 2 ustawy Pzp, odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej;
8. Zgodnie z art. 515 ust. 3 ustawy Pzp, odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 6 i 7 wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
9. Zgodnie z art. 515 ust. 4 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający:
a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
10. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
11. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.
VI.3.3)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postępu 17A
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
Telefono: +48 224587801
Fax: +48 224587800

VI.4)Data di spedizione del presente avviso:
11.8.2022

Questo sito web utilizza i cookie! Acconsenti ai nostri cookie, se continui ad utilizzare questo sito web.