Submission deadline has been amended by: 562751-2020
28/10/2020 S210

Polonia-Varsavia: Parti di turbine

2020/S 210-514327

Bando di gara – Servizi di pubblica utilità

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE

Sezione I: Ente aggiudicatore

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: PGE Energia Odnawialna S.A.
Indirizzo postale: ul. Ogrodowa 59a
Città: Warszawa
Codice NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Codice postale: 00-876
Paese: Polonia
Persona di contatto: Monika Kostrzewa i Małgorzata Świderska
E-mail: monika.kostrzewa@gkpge.pl
Tel.: +48 224331363
Fax: +48 226242555
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.pgeeo.pl
I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Eco-Power Sp. z o.o.
Indirizzo postale: ul. Ogrodowa 59a
Città: Warszawa
Codice NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Codice postale: 00-876
Paese: Polonia
Persona di contatto: Monika Kostrzewa i Małgorzata Świderska
E-mail: monika.kostrzewa@gkpge.pl
Tel.: +48 224331363
Fax: +48 226242555
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.pgeeo.pl
I.2)Appalto congiunto
Il contratto prevede un appalto congiunto
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://swpp2.gkpge.pl
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://swpp2.gkpge.pl
I.6)Principali settori di attività
Elettricità

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych na farmy wiatrowe Resko 1, Resko 2, Lake Ostrowo, Kisielice 1, Malbork, Lotnisko oraz Skoczykłody (w 7 częściach)

Numero di riferimento: POST/EOD/EOD/BM/00211/2020
II.1.2)Codice CPV principale
42113000 Parti di turbine
II.1.3)Tipo di appalto
Forniture
II.1.4)Breve descrizione:

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych na farmy wiatrowe Resko 1, Resko 2, Lake Ostrowo, Kisielice 1, Malbork, Lotnisko oraz Skoczykłody w asortymencie wyszczególnionym w załącznikach. Zamówienie zostanie podzielone na 7 części.

2. Zamawiający przewiduje zawarcie Umowy z jednym Wykonawcą dla każdej Części postępowania, ale dopuszcza możliwość zawarcia kilku Umów z tym samym Wykonawcą dla kilku Części.

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie możliwość obniżenia zamówienia w zależności od zapotrzebowania. Poszczególne ilości asortymentów są wielkościami orientacyjnymi. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu ilościowego przedmiotu zamówienia maksymalnie o 50 % na każdej części.

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany w ilościach poszczególnych towarów, jednakże zmiany te nie mogą spowodować przekroczenia całkowitego wynagrodzenia umownego.

II.1.5)Valore totale stimato
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Część 1. Dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych na FW Resko1

Lotto n.: 1
II.2.2)Codici CPV supplementari
42113000 Parti di turbine
31711110 Ricetrasmettitori
31160000 Parti di motori elettrici, generatori e trasformatori
31110000 Motori elettrici
31211310 Disgiuntori
31211300 Fusibili
31224300 Scatole di connessione
31321700 Cavi per segnalamento
31430000 Accumulatori elettrici
42124211 Parti di pompe per combustibili
42131250 Valvole ad ago
42913000 Filtri dell'olio, dell'aria e della benzina
44440000 Cuscinetti
35125100 Sensori
09211400 Oli per cambi
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Luogo principale di esecuzione:

Dostawy realizowane dla potrzeb FW Resko 1 należy świadczyć pod adres: Biuro PGE Energia Odnawialna S.A., FW Karnice, ul. Torowa 1, 72-343 Karnice (Województwo: Zachodniopomorskie, Powiat: Gryfice).

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych na farmę wiatrową Resko 1. Katalog produktów w których wskazano wymagany asortyment, rodzaj, ilość, parametry stanowi załącznik nr 1a oraz załączniku 1h do SIWZ dotyczącym informacji wspólnych dla wszystkich części oraz tabeli wielkości transportów/ przesyłek”. Pliki zamieszczono w systemie zakupowym Zamawiającego na stronie internetowej https://swpp2.gkpge.pl w miejscu udostępnienia ogłoszenia o zamówieniu publicznym.

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie możliwość obniżenia zamówienia w zależności od zapotrzebowania. Poszczególne ilości asortymentów są wielkościami orientacyjnymi. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu ilościowego przedmiotu zamówienia maksymalnie o 50 % dla niniejszej części.

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany w ilościach poszczególnych towarów, jednakże zmiany te nie mogą spowodować przekroczenia całkowitego wynagrodzenia umownego na część 1.

4. W ramach przedmiotu niniejszego Zamówienia Wykonawcy będą zobowiązani do sukcesywnej realizacji przedmiotu umowy, na podstawie zamówień szczegółowych składanych przez osoby uprawnione w zależności od potrzeb Zamawiającego.

5. Wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia:

— oferowany towar może być artykułem producenta lub artykułem równoważnym pod warunkiem, że posiadać on będzie takie same właściwości funkcjonalne, jak wskazany artykuł wzorcowy i będzie kompatybilny w zastosowaniu do wymaganego typu turbiny.

6. Wykonawca może zaoferować artykuł równoważny pod warunkiem, że posiadać on będzie takie same właściwości funkcjonalne, jak wskazany artykuł wzorcowy i będzie kompatybilny w zastosowaniu do wymaganego typu turbiny. Jeżeli Wykonawca oferować będzie artykuł równoważny, obowiązany jest podać w ofercie jego znak towarowy, numer ID określony przez producenta danego typu turbiny wiatrowej lub inne pełne dane umożliwiające identyfikację oferowanego artykułu.

7. Wzór Umowy stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Część 2. Dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych na Resko 2

Lotto n.: 2
II.2.2)Codici CPV supplementari
42113000 Parti di turbine
31711110 Ricetrasmettitori
31160000 Parti di motori elettrici, generatori e trasformatori
31110000 Motori elettrici
31211310 Disgiuntori
31211300 Fusibili
31224300 Scatole di connessione
31321700 Cavi per segnalamento
31430000 Accumulatori elettrici
42124211 Parti di pompe per combustibili
42131250 Valvole ad ago
42913000 Filtri dell'olio, dell'aria e della benzina
44440000 Cuscinetti
35125100 Sensori
09211400 Oli per cambi
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Luogo principale di esecuzione:

Dostawy realizowane dla potrzeb FW Resko 2 należy świadczyć pod adres: Biuro PGE Energia Odnawialna S.A., ul. 3-go Marca 27d, 78-300 Świdwin (Województwo: Zachodniopomorskie, Powiat: Świdwiński)

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych na farmę wiatrową Resko 2. Katalog produktów w których wskazano wymagany asortyment, rodzaj, ilość, parametry stanowi załącznik nr 1b oraz załączniku 1h do SIWZ dotyczącym informacji wspólnych dla wszystkich części oraz tabeli wielkości transportów/ przesyłek”. Pliki zamieszczono w systemie zakupowym Zamawiającego na stronie internetowej https://swpp2.gkpge.pl w miejscu udostępnienia ogłoszenia o zamówieniu publicznym.

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie możliwość obniżenia zamówienia w zależności od zapotrzebowania. Poszczególne ilości asortymentów są wielkościami orientacyjnymi. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu ilościowego przedmiotu zamówienia maksymalnie o 50 % dla niniejszej części.

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany w ilościach poszczególnych towarów, jednakże zmiany te nie mogą spowodować przekroczenia całkowitego wynagrodzenia umownego na część 2.

4. W ramach przedmiotu niniejszego Zamówienia Wykonawcy będą zobowiązani do sukcesywnej realizacji przedmiotu umowy, na podstawie zamówień szczegółowych składanych przez osoby uprawnione w zależności od potrzeb Zamawiającego.

5. Wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia:

— oferowany towar może być artykułem producenta lub artykułem równoważnym pod warunkiem, że posiadać on będzie takie same właściwości funkcjonalne, jak wskazany artykuł wzorcowy i będzie kompatybilny w zastosowaniu do wymaganego typu turbiny.

6. Wykonawca może zaoferować artykuł równoważny pod warunkiem, że posiadać on będzie takie same właściwości funkcjonalne, jak wskazany artykuł wzorcowy i będzie kompatybilny w zastosowaniu do wymaganego typu turbiny. Jeżeli Wykonawca oferować będzie artykuł równoważny, obowiązany jest podać w ofercie jego znak towarowy, numer ID określony przez producenta danego typu turbiny wiatrowej lub inne pełne dane umożliwiające identyfikację oferowanego artykułu.

7. Wzór Umowy stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Część 3. Dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych na FW Lake Ostrowo

Lotto n.: 3
II.2.2)Codici CPV supplementari
42113000 Parti di turbine
31711110 Ricetrasmettitori
31160000 Parti di motori elettrici, generatori e trasformatori
31110000 Motori elettrici
31211310 Disgiuntori
31211300 Fusibili
31224300 Scatole di connessione
31321700 Cavi per segnalamento
31430000 Accumulatori elettrici
42124211 Parti di pompe per combustibili
42131250 Valvole ad ago
42913000 Filtri dell'olio, dell'aria e della benzina
44440000 Cuscinetti
35125100 Sensori
09211400 Oli per cambi
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Luogo principale di esecuzione:

Dostawy realizowane dla potrzeb FW Lake Ostrowo należy świadczyć pod adres: Biuro PGE Energia Odnawialna S.A., Recław 22a, 72-510 Wolin (Województwo Zachodniopomorskie, Powiat Kamieński, Gmina Wolin)

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych na farmę wiatrową Lake Ostrowo. Katalog produktów w których wskazano wymagany asortyment, rodzaj, ilość, parametry stanowi załącznik nr 1c oraz załączniku 1h do SIWZ dotyczącym informacji wspólnych dla wszystkich części oraz tabeli wielkości transportów/ przesyłek”. Pliki zamieszczono w systemie zakupowym Zamawiającego na stronie internetowej https://swpp2.gkpge.pl w miejscu udostępnienia ogłoszenia o zamówieniu publicznym.

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie możliwość obniżenia zamówienia w zależności od zapotrzebowania. Poszczególne ilości asortymentów są wielkościami orientacyjnymi. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu ilościowego przedmiotu zamówienia maksymalnie o 50 % dla niniejszej części.

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany w ilościach poszczególnych towarów, jednakże zmiany te nie mogą spowodować przekroczenia całkowitego wynagrodzenia umownego na część 3.

4. W ramach przedmiotu niniejszego Zamówienia Wykonawcy będą zobowiązani do sukcesywnej realizacji przedmiotu umowy, na podstawie zamówień szczegółowych składanych przez osoby uprawnione w zależności od potrzeb Zamawiającego.

5. Wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia:

— oferowany towar może być artykułem producenta lub artykułem równoważnym pod warunkiem, że posiadać on będzie takie same właściwości funkcjonalne, jak wskazany artykuł wzorcowy i będzie kompatybilny w zastosowaniu do wymaganego typu turbiny.

6. Wykonawca może zaoferować artykuł równoważny pod warunkiem, że posiadać on będzie takie same właściwości funkcjonalne, jak wskazany artykuł wzorcowy i będzie kompatybilny w zastosowaniu do wymaganego typu turbiny. Jeżeli Wykonawca oferować będzie artykuł równoważny, obowiązany jest podać w ofercie jego znak towarowy, numer ID określony przez producenta danego typu turbiny wiatrowej lub inne pełne dane umożliwiające identyfikację oferowanego artykułu.

7. Wzór Umowy stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Część 4. Dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych na FW Kisielice 1

Lotto n.: 4
II.2.2)Codici CPV supplementari
42113000 Parti di turbine
31711110 Ricetrasmettitori
31160000 Parti di motori elettrici, generatori e trasformatori
31110000 Motori elettrici
31211310 Disgiuntori
31211300 Fusibili
31224300 Scatole di connessione
31321700 Cavi per segnalamento
31430000 Accumulatori elettrici
42124211 Parti di pompe per combustibili
42131250 Valvole ad ago
42913000 Filtri dell'olio, dell'aria e della benzina
44440000 Cuscinetti
35125100 Sensori
09211400 Oli per cambi
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL63 Pomorskie
Luogo principale di esecuzione:

Dostawy realizowane dla potrzeb FW Kisielice 1 należy świadczyć pod adres: Biuro PGE Energia Odnawialna S.A., Wracławek 1, 82-520 Gardeja (Województwo: Pomorskie, Powiat: Kwidzyński, Gmina Gardeja).

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych na farmę wiatrową Kisielice 1. Katalog produktów w których wskazano wymagany asortyment, rodzaj, ilość, parametry stanowi załącznik nr 1d oraz załączniku 1h do SIWZ dotyczącym informacji wspólnych dla wszystkich części oraz tabeli wielkości transportów/ przesyłek”. Pliki zamieszczono w systemie zakupowym Zamawiającego na stronie internetowej https://swpp2.gkpge.pl w miejscu udostępnienia ogłoszenia o zamówieniu publicznym.

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie możliwość obniżenia zamówienia w zależności od zapotrzebowania. Poszczególne ilości asortymentów są wielkościami orientacyjnymi. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu ilościowego przedmiotu zamówienia maksymalnie o 50 % dla niniejszej części.

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany w ilościach poszczególnych towarów, jednakże zmiany te nie mogą spowodować przekroczenia całkowitego wynagrodzenia umownego na część 4.

4. W ramach przedmiotu niniejszego Zamówienia Wykonawcy będą zobowiązani do sukcesywnej realizacji przedmiotu umowy, na podstawie zamówień szczegółowych składanych przez osoby uprawnione w zależności od potrzeb Zamawiającego.

5. Wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia:

— oferowany towar może być artykułem producenta lub artykułem równoważnym pod warunkiem, że posiadać on będzie takie same właściwości funkcjonalne, jak wskazany artykuł wzorcowy i będzie kompatybilny w zastosowaniu do wymaganego typu turbiny.

6. Wykonawca może zaoferować artykuł równoważny pod warunkiem, że posiadać on będzie takie same właściwości funkcjonalne, jak wskazany artykuł wzorcowy i będzie kompatybilny w zastosowaniu do wymaganego typu turbiny. Jeżeli Wykonawca oferować będzie artykuł równoważny, obowiązany jest podać w ofercie jego znak towarowy, numer ID określony przez producenta danego typu turbiny wiatrowej lub inne pełne dane umożliwiające identyfikację oferowanego artykułu.

7. Wzór Umowy stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Część 5. Dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych na FW Malbork

Lotto n.: 5
II.2.2)Codici CPV supplementari
42113000 Parti di turbine
31711110 Ricetrasmettitori
31160000 Parti di motori elettrici, generatori e trasformatori
31110000 Motori elettrici
31211310 Disgiuntori
31211300 Fusibili
31224300 Scatole di connessione
31321700 Cavi per segnalamento
31430000 Accumulatori elettrici
42124211 Parti di pompe per combustibili
42131250 Valvole ad ago
42913000 Filtri dell'olio, dell'aria e della benzina
44440000 Cuscinetti
35125100 Sensori
09211400 Oli per cambi
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL63 Pomorskie
Luogo principale di esecuzione:

Dostawy realizowane dla potrzeb FW Malbork należy świadczyć pod adres: Biuro PGE Energia Odnawialna S.A., Wracławek 1, 82-520 Gardeja (Województwo: Pomorskie, Powiat: Kwidzyński, Gmina Gardeja).

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych na farmę wiatrową Malbork. Katalog produktów w których wskazano wymagany asortyment, rodzaj, ilość, parametry stanowi załącznik nr 1e oraz załączniku 1h do SIWZ dotyczącym informacji wspólnych dla wszystkich części oraz tabeli wielkości transportów/ przesyłek”. Pliki zamieszczono w systemie zakupowym Zamawiającego na stronie internetowej https://swpp2.gkpge.pl w miejscu udostępnienia ogłoszenia o zamówieniu publicznym.

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie możliwość obniżenia zamówienia w zależności od zapotrzebowania. Poszczególne ilości asortymentów są wielkościami orientacyjnymi. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu ilościowego przedmiotu zamówienia maksymalnie o 50 % dla niniejszej części.

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany w ilościach poszczególnych towarów, jednakże zmiany te nie mogą spowodować przekroczenia całkowitego wynagrodzenia umownego na część 5.

4. W ramach przedmiotu niniejszego Zamówienia Wykonawcy będą zobowiązani do sukcesywnej realizacji przedmiotu umowy, na podstawie zamówień szczegółowych składanych przez osoby uprawnione w zależności od potrzeb Zamawiającego.

5. Wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia:

— oferowany towar może być artykułem producenta lub artykułem równoważnym pod warunkiem, że posiadać on będzie takie same właściwości funkcjonalne, jak wskazany artykuł wzorcowy i będzie kompatybilny w zastosowaniu do wymaganego typu turbiny.

6. Wykonawca może zaoferować artykuł równoważny pod warunkiem, że posiadać on będzie takie same właściwości funkcjonalne, jak wskazany artykuł wzorcowy i będzie kompatybilny w zastosowaniu do wymaganego typu turbiny. Jeżeli Wykonawca oferować będzie artykuł równoważny, obowiązany jest podać w ofercie jego znak towarowy, numer ID określony przez producenta danego typu turbiny wiatrowej lub inne pełne dane umożliwiające identyfikację oferowanego artykułu.

7. Wzór Umowy stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Część 6. Dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych na FW Lotnisko

Lotto n.: 6
II.2.2)Codici CPV supplementari
42113000 Parti di turbine
31711110 Ricetrasmettitori
31160000 Parti di motori elettrici, generatori e trasformatori
31110000 Motori elettrici
31211310 Disgiuntori
31211300 Fusibili
31224300 Scatole di connessione
31321700 Cavi per segnalamento
31430000 Accumulatori elettrici
42124211 Parti di pompe per combustibili
42131250 Valvole ad ago
42913000 Filtri dell'olio, dell'aria e della benzina
44440000 Cuscinetti
35125100 Sensori
09211400 Oli per cambi
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL63 Pomorskie
Luogo principale di esecuzione:

Dostawy realizowane dla potrzeb FW Lotnisko należy świadczyć pod adres: Biuro PGE Energia Odnawialna S.A., 84-352 Kopaniewo (Województwo: Pomorskie, Powiat: Lęborski, Gmina Wicko).

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych na farmę wiatrową Lotnisko. Katalog produktów w których wskazano wymagany asortyment, rodzaj, ilość, parametry stanowi załącznik nr 1f oraz załączniku 1h do SIWZ dotyczącym informacji wspólnych dla wszystkich części oraz tabeli wielkości transportów/ przesyłek”. Pliki zamieszczono w systemie zakupowym Zamawiającego na stronie internetowej https://swpp2.gkpge.pl w miejscu udostępnienia ogłoszenia o zamówieniu publicznym.

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie możliwość obniżenia zamówienia w zależności od zapotrzebowania. Poszczególne ilości asortymentów są wielkościami orientacyjnymi. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu ilościowego przedmiotu zamówienia maksymalnie o 50 % dla niniejszej części.

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany w ilościach poszczególnych towarów, jednakże zmiany te nie mogą spowodować przekroczenia całkowitego wynagrodzenia umownego na część 6.

4. W ramach przedmiotu niniejszego Zamówienia Wykonawcy będą zobowiązani do sukcesywnej realizacji przedmiotu umowy, na podstawie zamówień szczegółowych składanych przez osoby uprawnione w zależności od potrzeb Zamawiającego.

5. Wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia:

— oferowany towar może być artykułem producenta lub artykułem równoważnym pod warunkiem, że posiadać on będzie takie same właściwości funkcjonalne, jak wskazany artykuł wzorcowy i będzie kompatybilny w zastosowaniu do wymaganego typu turbiny.

6. Wykonawca może zaoferować artykuł równoważny pod warunkiem, że posiadać on będzie takie same właściwości funkcjonalne, jak wskazany artykuł wzorcowy i będzie kompatybilny w zastosowaniu do wymaganego typu turbiny. Jeżeli Wykonawca oferować będzie artykuł równoważny, obowiązany jest podać w ofercie jego znak towarowy, numer ID określony przez producenta danego typu turbiny wiatrowej lub inne pełne dane umożliwiające identyfikację oferowanego artykułu.

7. Wzór Umowy stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Część 7. Dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych na FW Skoczykłody

Lotto n.: 7
II.2.2)Codici CPV supplementari
42113000 Parti di turbine
31711110 Ricetrasmettitori
31160000 Parti di motori elettrici, generatori e trasformatori
31110000 Motori elettrici
31211310 Disgiuntori
31211300 Fusibili
31224300 Scatole di connessione
31321700 Cavi per segnalamento
31430000 Accumulatori elettrici
42124211 Parti di pompe per combustibili
42131250 Valvole ad ago
42913000 Filtri dell'olio, dell'aria e della benzina
44440000 Cuscinetti
35125100 Sensori
09211400 Oli per cambi
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL41 Wielkopolskie
Luogo principale di esecuzione:

Dostawy realizowane dla potrzeb FW Skoczykłody należy świadczyć pod adres: PGE Energia Odnawialna S.A., Magazyn Centralny Piaski, Piaski 8, 97-410 Piaski (Województwo Wielkopolskie, Powiat Gostyński)

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych na farmę wiatrową Skoczykłody. Katalog produktów w których wskazano wymagany asortyment, rodzaj, ilość, parametry stanowi załącznik nr 1g oraz załączniku 1h do SIWZ dotyczącym informacji wspólnych dla wszystkich części oraz tabeli wielkości transportów/ przesyłek”. Pliki zamieszczono w systemie zakupowym Zamawiającego na stronie internetowej https://swpp2.gkpge.pl w miejscu udostępnienia ogłoszenia o zamówieniu publicznym.

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie możliwość obniżenia zamówienia w zależności od zapotrzebowania. Poszczególne ilości asortymentów są wielkościami orientacyjnymi. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu ilościowego przedmiotu zamówienia maksymalnie o 50 % dla niniejszej części.

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany w ilościach poszczególnych towarów, jednakże zmiany te nie mogą spowodować przekroczenia całkowitego wynagrodzenia umownego na część 7.

4. W ramach przedmiotu niniejszego Zamówienia Wykonawcy będą zobowiązani do sukcesywnej realizacji przedmiotu umowy, na podstawie zamówień szczegółowych składanych przez osoby uprawnione w zależności od potrzeb Zamawiającego.

5. Wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia:

— oferowany towar może być artykułem producenta lub artykułem równoważnym pod warunkiem, że posiadać on będzie takie same właściwości funkcjonalne, jak wskazany artykuł wzorcowy i będzie kompatybilny w zastosowaniu do wymaganego typu turbiny.

6. Wykonawca może zaoferować artykuł równoważny pod warunkiem, że posiadać on będzie takie same właściwości funkcjonalne, jak wskazany artykuł wzorcowy i będzie kompatybilny w zastosowaniu do wymaganego typu turbiny. Jeżeli Wykonawca oferować będzie artykuł równoważny, obowiązany jest podać w ofercie jego znak towarowy, numer ID określony przez producenta danego typu turbiny wiatrowej lub inne pełne dane umożliwiające identyfikację oferowanego artykułu.

7. Wzór Umowy stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie przesłanek art. 24 ust. 1 za wyjątkiem przypadków o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d oraz pkt 14 Pzp, jeżeli osoba o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d (art. 133 ust. 4 Pzp), które to przesłanki wystąpiły w odpowiednim okresie określonym w art. 24 ust. 7 Pzp oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 4 Ustawy Pzp.

2. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenia JEDZ i Arkusz wyceny oferty. Ofertę, Arkusz wyceny oferty i JEDZ należy złożyć w formie elektronicznej, plik musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w Postępowaniu, składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów.

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp – katalog dokumentów określony został w sekcji VIII ust. 7 SIWZ.

5. Jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów – katalog dokumentów określony został w sekcji VIII ust. 7 SIWZ.

6. W terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, Wykonawca przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp.

7. § 7 i 8 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz.1126)stosuje się odpowiednio.

8. Konsorcjum – dokumenty o których mowa w ust. 2, 4 - 6 powyżej, składa każdy z Wykonawców.

9. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, zgodnie z art. 22a Pzp, składa JEDZ oraz dokumenty, o których mowa w ust. i 4-5 powyżej dla tych podmiotów.

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1b pkt2) ustawy Pzp tj. dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy:

Dla części 1, Dla części 2, Dla części 3, Dla części 5

Posiadali ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem Zamówienia na sumę gwarancyjną wynoszącą co najmniej 200000 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych).

Dla części 4, Dla części 6, Dla części 7

Posiadali ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem Zamówienia na sumę gwarancyjną wynoszącą co najmniej 400000 PLN (słownie: czterysta tysięcy złotych).

Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania się tą samą polisą dla każdej części, na którą Wykonawca złożył ofertę w postępowaniu.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia powyższe warunki mogą zostać spełnione łącznie przez wszystkich Wykonawców.

3.Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, może polegać na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

4. Zamawiający jednocześnie informuje, iż stosowna sytuacja o której mowa ust. 3 powyżej, wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.2) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zasoby ekonomiczne i finansowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art.24 ust.1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1, 2 i 4 ustawy pzp.

5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

6. Jeżeli sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust.3, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże sytuację finansową lub ekonomiczną, o której mowa w ust.1.

7.Na potwierdzenie spełnienia warunków Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokument JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia) i powyższe informacje potwierdzić oświadczeniem w Części IV w sekcji α (alfa).

8. W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentu lub oświadczenia, w którym zostanie wskazana kwota w walucie innej niż PLN, wówczas zostanie ona przeliczona na PLN wg średniego kursu NBP obowiązującego na dzień ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (w przypadku braku średniego kursu NBP w najbliższym dniu po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu).

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące posiadania zdolność technicznej lub zawodowej, tj.: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali dostawy części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do turbin wiatrowych na podstawie dowolnych umów sukcesywnych, jednorazowych, wykonawczych do umów ramowych, przy czym dostawy winny spełnić poniższy warunek:

Dla części 1, Dla części 2, Dla części 3, Dla części 5

Łączna wartość dostaw dla wskazanych umów była nie mniejsza niż 200.000 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych) netto

Dla części 4, Dla części 6, Dla części 7

Łączna wartość dostaw dla wskazanych umów była nie mniejsza niż 400.000 PLN (słownie: czterysta tysięcy złotych) netto

2. Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania się tym samym doświadczeniem Wykonawcy dla każdej części, na którą Wykonawca złożył ofertę w postępowaniu.

3. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych – zgodnie z zapisami wskazanymi w ogłoszeniu o zamówieniu.

4. Zamawiający jednocześnie informuje, iż stosowna sytuacja o której mowa ust. 3 powyżej, wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.2) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czynie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art.24 ust.1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1, 2 i 4 ustawy pzp.

5.Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa w ust. 3, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w ust. 1.

6. Na potwierdzenie spełnienia warunków Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokument JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia) i powyższe informacje potwierdzić oświadczeniem w Części IV w sekcji α (alfa).

III.1.4)Norme e criteri oggettivi di partecipazione
Elenco e breve descrizione delle norme e dei criteri:

Zamawiający określa kryterium, którym będzie się kierował przy wyborze oferty (wraz z podaniem wagi) w następujący sposób:

Cena – 100 %

Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 punktów.

III.1.6)Cauzioni e garanzie richieste:

1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium przy czym wadium musi być złożone przed upływem terminu składania ofert w wysokości:

10.000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych) dla części 1

10.000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych) dla części 2

10.000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych) dla części 3

20.000 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) dla części 4

10.000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych) dla części 5

20.000 PLN (słownie dwadzieścia tysięcy złotych) dla części 6

20.000 PLN (słownie dwadzieścia tysięcy złotych) dla części 7

2. Wadium może być wnoszone w jednym lub kilku formach przewidzianych w art.45 ust.6 Ustawy PZP.

3. Zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia przez Wykonawcę, z którym będzie miała zostać podpisania umowa, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % całkowitej wartości brutto podanej w ofercie złożonej na daną część.

4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach przewidzianych w art. 148 ust. 2 Ustawy.

III.1.7)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:

Szczegółowe warunki finansowe oraz terminy płatności zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

III.1.8)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto:

1. Zgodnie z art. 23 Ustawy PZP, Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do oferty w postępowaniu należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w postępowaniu lub reprezentowania wykonawców w postępowaniu i podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

4.Zaleca się, aby pełnomocnictwo jednoznacznie określało postępowanie, do którego się odnosi, zakres czynności, do których został umocowany pełnomocnik, wskazywało pełnomocnika, wskazywało wszystkichWykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia było w oryginale podpisane kwalifikow. podpisem elektronicznym lub potwierdzoną notarialnie kopią podpisaną kwalifikow. podpisem elektronicznym notariusza.

5.Przed zawarciem umowy należy przedstawić do wglądu umowy regulujące współpracę Wykonawców.

III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

Warunki realizacji Umowy zostały określone we wzorze Umowy, która stanowi załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 01/12/2020
Ora locale: 14:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Polacco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 2 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 01/12/2020
Ora locale: 14:15
Luogo:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Organizatora Postępowania (adres: PGE Energia Odnawialna S.A. ul. Ogrodowa 59a, 00-876 Warszawa) za pośrednictwem Platformy pod adresem https://swpp2.gkpge.pl

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3)Informazioni complementari:

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami dostępna jest na stronie https://www.swpp2.gkpge.pl

2. Wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie JEDZ stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. W zakresie „części IV Kryteria kwalifikacji” JEDZ, Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji „alfa”, w takim przypadku wykonawca nie wypełnia żadnej z pozostałych sekcji (A-D) w części IV JEDZ.

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa JEDZe dotyczące także tych podmiotów.

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z tych Wykonawców. Należy je przesłać zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także w przypadku gdy osoba, której dany dokument dotyczy ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zastosowanie mają zasady określone w § 7 i 8 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.).

7. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa wart.86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

8. Okres związania ofertą, o którym mowa w pkt IV.2.6) ogłoszenia wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

9. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w zw. z art. 134ust. 1 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.).

10. Ofertę wraz z załącznikami pod rygorem nieważności wnosi się w formie elektronicznej poprzez złożenie za pośrednictwem Systemu Zakupowego GK PGE opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jej złożenia ze strony Wykonawcy.

11. Wykonawca wypełnia w Systemie Zakupowym GK PGE wymagane przez Zamawiającego informacje oraz załącza dokumenty i oświadczenia wymagane zgodnie z SIWZ, a następnie podpisuje ofertę kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

12. Każdy z wymaganych dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty musi zostać podpisane przez upoważnioną osobę/osoby kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

13. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

14.Komunikacja zamawiającego z wykonawcą odbywa się za pośrednictwem Systemu Zakupowego GK PGE.

15. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia określony w sekcji II.2.7 może ulec zmianie i będzie uzależniony od faktycznej długości prowadzonego postępowania.

16. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, zastosuje tzw. procedurę odwróconą, tj. w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, tj. zbada oświadczenie wstępne, a następnie zażąda przedłożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp.

17. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości dostaw maksymalnie 50 % dla każdej części.

18. Termin realizacji Zamówienia dla każdej z części wyniesie max. 24 miesiące od podpisania Umowy.

19. W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentu lub oświadczenia, w którym zostanie wskazana kwota w walucie innej niż PLN, wówczas zostanie ona przeliczona na PLN wg średniego kursu NBP obowiązującego na dzień ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Indirizzo Internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Wykonawcom i innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 179 i nast. Pzp (Dział VI).

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Indirizzo Internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
23/10/2020

Questo sito web utilizza i cookie! Acconsenti ai nostri cookie, se continui ad utilizzare questo sito web.