29/10/2020 S211

Slovacchia-Trenčín: Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti affini

2020/S 211-514894

Bando di gara

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Školské zariadenia mesta Trenčín, m.r.o.
Numero di identificazione nazionale: 36129755
Indirizzo postale: Kubranská 20/42
Città: Trenčín
Codice NUTS: SK022 Trenčiansky kraj
Codice postale: 911 01
Paese: Slovacchia
Persona di contatto: Kontaktné osoby: Ing. Rastislav Masaryk, tel.: +421 902 911 200, e-mail: rastislav.masaryk@ms.trencin.sk - za opis predmetu zákazky - JUDr. Marta Sokolíková, tel.: +421 911 041 826, e-mail: marta.sokolikova@trencin.sk – za verejné obstarávanie
E-mail: marta.sokolikova@trencin.sk
Tel.: +421 326401651
Fax: +421 326402825
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://trencin.sk/samosprava/transparentny-trencin/mestske-organizacie/skolske-zariadenia-mesta-trencin-m-r-o-sztn/
Indirizzo del profilo di committente: http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/8393
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/428767
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/9376/summary
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.5)Principali settori di attività
Istruzione

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Dodávka potravín pre školské jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti ŠZTN m.r.o.

Numero di riferimento: SZTN/1
II.1.2)Codice CPV principale
15000000 Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti affini
II.1.3)Tipo di appalto
Forniture
II.1.4)Breve descrizione:

2.1 Predmetom zákazky je dodávka potravín pre školské jedálne organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ŠZTN m.r.o., pričom táto zákazka je rozdelená na šesť častí:

1.časť: Potraviny- výrobky pekárenské a cukrárske mimo trvanlivých potravín

2. časť: Potraviny mäsové výrobky, bravčové, hovädzie, teľacie a hydinové mäso

3. časť: Potraviny- mlieko a smotana, maslo, rôzne mliečne výrobky, syry

4. časť: Potraviny čerstvá zelenina, zemiaky, čerstvé ovocie a orechy

5. časť: Mrazené potraviny- ryby, zelenina, zemiaky, ostatné mrazené výrobky

6. časť: Trvanlivé potraviny strukoviny, múka, cukor, ryža, konzervovaná zeleni-na, džemy, koncentráty, čaje, instantné nápoje, džúsy a ostatné trvanlivé výrobky

V zriaďovateľskej pôsobnosti verejného obstarávateľa sú tieto školské jedálne v materských školách: (ďalej len ako ŠJ):

ŠJ - Niva 9, Trenčín

ŠJ - Švermova 24, Trenčín

ŠJ - Legionárska 37, Trenčín

ŠJ - Považská 1, Trenčín

ŠJ - M. Turkovej 5, Trenčín

ŠJ Soblahovská 22, Trenčín

ŠJ K. Šmidkeho 12, Trenčín

ŠJ Šafárikova 11, Trenčín

ŠJ J. Halašu 11, Trenčín

ŠJ - Stromová 3, Trenčín

ŠJ Opatovská 39, Trenčín

ŠJ Kubranská 20, Trenčín

ŠJ Medňanského 9, Trenčín

ŠJ Pri parku 10, Trenčín

Bližší opis predmetu zákazky a podmienky dodania sú uvedené v časti B.1 a B.3 súťažných podkladov.

II.1.5)Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 989 798.78 EUR
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

1.časť: Potraviny- výrobky pekárenské a cukrárske mimo trvanlivých potravín

Lotto n.: 1
II.2.2)Codici CPV supplementari
15810000 Prodotti di panetteria, prodotti di pasticceria fresca e dolci
15811000 Prodotti della panificazione
15811100 Pane
15811200 Panini
15812100 Pasticceria
15812120 Torte di frutta o verdura
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: SK022 Trenčiansky kraj
Luogo principale di esecuzione:

14 školských jedální materských škôl v Trenčíne, SR, bližšie v súťažných podkladoch v časti A1

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Predmetom tejto časti zákazky je dodávka pekárenských výrobkov a cukrárenských výrobkov s výnimkou trvanlivých potravín za týchto podmienok:

Tovar je potrebné dodať na základe mailovej objednávky uskutočnenej deň vopred najneskôr do 13,00 hod .Úspešným uchádzač (dodávateľ) doručí tovar denne v časovom rozmedzí od 6,00 hod do 7,00 hod. do všetkých ŠJ (miest plnenia) podľa objednávok. Dodávané výrobky musia byť čerstvé (chlieb aj keď má viacdennú spotrebu), sladké pečivo podľa potreby aj balené. Musia byť dodávané v akosti, kvalite a s dokladmi zodpovedajúcimi platným právnym predpisom, veterinárnym a hygienickým normám, tovar musí spĺňať požiadavky Zákona 152/1995 Z.z v znení neskorších predpisov. Musí byť prepravovaný v hygienicky nezávadných obaloch.

Podrobnosti sú uvedené v časti B.1 Opis predmetu obstarávania.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 166 462.70 EUR
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Zábezpeka ponúk sa vyžaduje vo výške 1.500,- €

Verejný obstarávateľ umožňuje uchádzačovi zložiť zábezpeku formou:

— poskytnutia bankovej záruky za uchádzača

— zloženia finančných prostriedkov v prislúchajúcej výške na účet verejného obstarávateľa

— poistením záruky na poistnú sumu v prospech verejného obstarávateľa

1 S úspešným uchádzačom pre Časť 1 uzatvorí verejný obstarávateľ rámcovú dohodu podľa § 83 zákona č.343/2015 Z.z v znení neskorších predpisov a zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (Ďalej len Obchodný zákonník)

Súčasťou ponuky okrem iného musí byť aj čestné prehlásenie, o tom, že disponuje platným potvrdením o zapísaní prevádzkarne uchádzača do zoznamu Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR, preukazujúci súhlas štátneho orgánu so skladovaním a distribúciou potravín a osvedčenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy SR o hygienickej spôsobilosti dopravného prostriedku na prepravu potravín a surovín v zmysle potravinového kódexu SR, a zaväzuje sa na požiadanie verejného obstarávateľa ho predložiť kedykoľvek počas trvania verejného obstarávania a/alebo počas plnenia rámcovej dohody. V prípade, ak dodávku tovaru sa bude vykonávať uchádzač na základe zmluvného vzťahu s dopravcom, je povinný spolu s čestným prehlásením predložiť v tejto ponuke uzavretú zmluvu s dopravcom a potvrdenie hygienickej spôsobilosti na motorové vozidlá, ktoré sú spôsobilé na prepravu predmetu zákazky verejnému obstarávateľovi. V čestnom prehlásení uchádzač zároveň potvrdí, že jeho prevádzka spĺňa všetky príslušné hygienické požiadavky podľa osobitných predpisov na skladovanie, manipuláciu a dopravu potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu a ich uvádzanie na trh v Slovenskej republike, resp. uvádzanie na trh a vývoz do členských štátov Európskej únie, a zaviaže sa predložiť tieto potvrdenia kedykoľvek počas procesu verejného obstarávania ako aj počas trvania Rámcovej dohody.

Podrobnejšie informácie sú v časti A1 súťažných podkladov.

II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

2. časť: Potraviny mäsové výrobky, bravčové, hovädzie, teľacie a hydinové mäso

Lotto n.: 2.
II.2.2)Codici CPV supplementari
15100000 Prodotti di origine animale, carne e prodotti a base di carne
15113000 Carne di maiale
15130000 Prodotti a base di carne
15111100 Carne di manzo
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: SK022 Trenčiansky kraj
Luogo principale di esecuzione:

14 školských jedální materských škôl v Trenčíne, SR, bližšie v súťažných podkladoch v časti A1

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Predmetom tejto časti zákazky je dodávka mäsových výrobkov, bravčového a hovädzieho, teľacieho a hydinového mäsa za týchto podmienok:

Mäso a mäsové výrobky je potrebné dodať na základe mailovej objednávky uskutočnenej najneskôr deň vopred do 13,00 hod .Úspešným uchádzač (dodávateľ) doručí tovar 3x do týždňa a to v pondelok, v stredu a piatok v časovom rozmedzí 06,00 8,00 hod do všetkých ŠJ(miest plnenia) podľa objednávok. V prípade ak by na piatok pripadal deň pracovného pokoja/sviatok, doručí uchádzač Tovar v posledný pracovný deň predchádzajúci dňu pracovného pokoja/sviatku, a/alebo na základe objednávok, alebo podľa potreby verejného obstarávateľa.

Dodávané výrobky musia byť čerstvé v schladenom stave (nezmrazené), v kuchynskej úprave (mäso je odblanené, zbavené tukového krytia a je pripravené pre priame gastronomické využitie).

Verejný obstarávateľ Požadujeme mäso, ktoré musí byť z ošípaných a dobytka chovaného vysokokvalitným krmivom. Výrobky musia mať pred sebou minimálne dve tretiny záručnej doby.

Tovar musí byť dodávaný v 1. akostnej triede, s dokladmi zodpovedajúcimi platným právnym predpisom, veterinárnym a hygienickým normám, tovar musí splňať požiadavky zákona 152/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Tovar musí byť prepravovaný v hygienicky nezávadných obaloch.

Podrobnosti sú uvedené v časti B.1 Opis predmetu obstarávania.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 193 663.88 EUR
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Zábezpeka ponúk sa vyžaduje vo výške 2.000,- €

Verejný obstarávateľ umožňuje uchádzačovi zložiť zábezpeku formou:

— poskytnutia bankovej záruky za uchádzača

— zloženia finančných prostriedkov v prislúchajúcej výške na účet verejného obstarávateľa

— poistením záruky na poistnú sumu v prospech verejného obstarávateľa

1 S úspešným uchádzačom pre Časť 1 uzatvorí verejný obstarávateľ rámcovú dohodu podľa § 83 zákona č.343/2015 Z.z v znení neskorších predpisov a zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (Ďalej len Obchodný zákonník)

Súčasťou ponuky okrem iného musí byť aj čestné prehlásenie, o tom, že disponuje platným potvrdením o zapísaní prevádzkarne uchádzača do zoznamu Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR, preukazujúci súhlas štátneho orgánu so skladovaním a distribúciou potravín a osvedčenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy SR o hygienickej spôsobilosti dopravného prostriedku na prepravu potravín a surovín v zmysle potravinového kódexu SR, a zaväzuje sa na požiadanie verejného obstarávateľa ho predložiť kedykoľvek počas trvania verejného obstarávania a/alebo počas plnenia rámcovej dohody. V prípade, ak dodávku tovaru sa bude vykonávať uchádzač na základe zmluvného vzťahu s dopravcom, je povinný spolu s čestným prehlásením predložiť v tejto ponuke uzavretú zmluvu s dopravcom a potvrdenie hygienickej spôsobilosti na motorové vozidlá, ktoré sú spôsobilé na prepravu predmetu zákazky verejnému obstarávateľovi. V čestnom prehlásení uchádzač zároveň potvrdí, že jeho prevádzka spĺňa všetky príslušné hygienické požiadavky podľa osobitných predpisov na skladovanie, manipuláciu a dopravu potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu a ich uvádzanie na trh v Slovenskej republike, resp. uvádzanie na trh a vývoz do členských štátov Európskej únie, a zaviaže sa predložiť tieto potvrdenia kedykoľvek počas procesu verejného obstarávania ako aj počas trvania Rámcovej dohody.

Podrobnejšie informácie sú v časti A1 súťažných podkladov.

II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

3. časť: Potraviny- mlieko a smotana, maslo, rôzne mliečne výrobky, syry

Lotto n.: 3.
II.2.2)Codici CPV supplementari
15500000 Prodotti lattiero-caseari
15510000 Latte e panna
15530000 Burro
15540000 Formaggio
15550000 Prodotti lattiero-caseari assortiti
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: SK022 Trenčiansky kraj
Luogo principale di esecuzione:

14 školských jedální materských škôl v Trenčíne, SR, bližšie v súťažných podkladoch v časti A1

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Predmetom tejto časti zákazky je dodávka mlieka, smotany, masla, rôznych mliečnych výrobkov, syrov za týchto podmienok:

Tovar je potrebné dodať na základe mailovej objednávky, ktorá bude uskutočnená najneskôr deň vopred do 13,00 hod. Úspešný uchádzač (dodávateľ) doručí tovar 3x do týždňa a to v pondelok, v stredu a piatok v časovom rozmedzí od 06,00 8,00 hod do všetkých ŠJ (miest plnenia) podľa objednávok, alebo podľa potreby verejného obstarávateľa.V prípade ak by na piatok pripadal deň pracovného pokoja/sviatok, doručí uchádzač Tovar v posledný pracovný deň predchádzajúci dňu pracovného pokoja/sviatku, a/alebo na základe objednávok.

Tovary musia mať pred sebou minimálne štyri pätiny záručnej doby. Musia byť dodávané v akosti, kvalite, nie vakuovo balenéa s dokladmi zodpovedajúcej platným právnym predpisom, veterinárnym a hygienickým normám, tovar musí splňať požiadavkyZákona 152/1995 Z.z v znení neskorších predpisov. Tovary musia byť prepravované v hygienicky nezávadných obaloch.

Podrobnosti sú uvedené v časti B.1 Opis predmetu obstarávania.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 205 266.22 EUR
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Zábezpeka ponúk sa vyžaduje vo výške 2.500,- €

Verejný obstarávateľ umožňuje uchádzačovi zložiť zábezpeku formou:

— poskytnutia bankovej záruky za uchádzača

— zloženia finančných prostriedkov v prislúchajúcej výške na účet verejného obstarávateľa

— poistením záruky na poistnú sumu v prospech verejného obstarávateľa

1 S úspešným uchádzačom pre Časť 1 uzatvorí verejný obstarávateľ rámcovú dohodu podľa § 83 zákona č.343/2015 Z.z v znení neskorších predpisov a zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (Ďalej len Obchodný zákonník)

Súčasťou ponuky okrem iného musí byť aj čestné prehlásenie, o tom, že disponuje platným potvrdením o zapísaní prevádzkarne uchádzača do zoznamu Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR, preukazujúci súhlas štátneho orgánu so skladovaním a distribúciou potravín a osvedčenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy SR o hygienickej spôsobilosti dopravného prostriedku na prepravu potravín a surovín v zmysle potravinového kódexu SR, a zaväzuje sa na požiadanie verejného obstarávateľa ho predložiť kedykoľvek počas trvania verejného obstarávania a/alebo počas plnenia rámcovej dohody. V prípade, ak dodávku tovaru sa bude vykonávať uchádzač na základe zmluvného vzťahu s dopravcom, je povinný spolu s čestným prehlásením predložiť v tejto ponuke uzavretú zmluvu s dopravcom a potvrdenie hygienickej spôsobilosti na motorové vozidlá, ktoré sú spôsobilé na prepravu predmetu zákazky verejnému obstarávateľovi. V čestnom prehlásení uchádzač zároveň potvrdí, že jeho prevádzka spĺňa všetky príslušné hygienické požiadavky podľa osobitných predpisov na skladovanie, manipuláciu a dopravu potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu a ich uvádzanie na trh v Slovenskej republike, resp. uvádzanie na trh a vývoz do členských štátov Európskej únie, a zaviaže sa predložiť tieto potvrdenia kedykoľvek počas procesu verejného obstarávania ako aj počas trvania Rámcovej dohody.

Podrobnejšie informácie sú v časti A1 súťažných podkladov.

II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

4. časť: Potraviny čerstvá zelenina, zemiaky, čerstvé ovocie a orechy

Lotto n.: 4.
II.2.2)Codici CPV supplementari
03200000 Cereali, patate, verdura, frutta e noci
03212100 Patate
03221000 Ortaggi
03222000 Frutta e frutta con guscio
03222000 Frutta e frutta con guscio
03222200 Agrumi
03222300 Frutta non tropicale
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: SK022 Trenčiansky kraj
Luogo principale di esecuzione:

14 školských jedální materských škôl v Trenčíne, SR, bližšie v súťažných podkladoch v časti A1

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Predmetom tejto časti zákazky je dodávka čerstvej zeleniny, zemiakov, čerstvého ovocia a orechov za týchto podmienok:

Potraviny - čerstvá zelenina, zemiaky, ovocie je potrebné dodať na základe mailovej objednávky, ktorá bude uskutočnená najneskôr deň vopred do 13,00 hod. Úspešný uchádzač (dodávateľ) doručí tovar 3x do týždňa a to v pondelok, v stredu a piatok v časovom rozmedzí od 06,00 8,00 hod do všetkých ŠJ (miest plnenia) podľa objednávok, alebo podľa potreby verejného obstarávateľa. V prípade ak by na piatok pripadal deň pracovného pokoja/sviatok, doručí uchádzač Tovar v posledný pracovný deň predchádzajúci dňu pracovného pokoja/sviatku, a/alebo na základe objednávok.

Tovar musí mať pred sebou minimálne tri štvrtiny záručnej doby. Tovar musí byť dodávaný v 1. Akostnej triede, s dokladmi zodpovedajúcimi platným právnym predpisom, veterinárnym a hygienickým normám, tovar musí splňať požiadavky zákona 152/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov. Musí byť prepravovaný v hygienicky nezávadných obaloch.

Tovar musí byť čerstvý, zdravý, nenapadnutý hnilobou, bez cudzieho pachu, bez nadmernej vlhkosti.

Zemiaky musia byť zdravé, nenapadnuté hnilobou, bez cudzieho pachu,bez nadmernej vlhkosti, dostatočne zrelé bez nadmernej zeminy.

Podrobnosti sú uvedené v časti B.1 Opis predmetu obstarávania.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 195 572.76 EUR
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Zábezpeka ponúk sa vyžaduje vo výške 2.000,- €

Verejný obstarávateľ umožňuje uchádzačovi zložiť zábezpeku formou:

— poskytnutia bankovej záruky za uchádzača

— zloženia finančných prostriedkov v prislúchajúcej výške na účet verejného obstarávateľa

— poistením záruky na poistnú sumu v prospech verejného obstarávateľa

1 S úspešným uchádzačom pre Časť 1 uzatvorí verejný obstarávateľ rámcovú dohodu podľa § 83 zákona č.343/2015 Z.z v znení neskorších predpisov a zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (Ďalej len Obchodný zákonník)

Súčasťou ponuky okrem iného musí byť aj čestné prehlásenie, o tom, že disponuje platným potvrdením o zapísaní prevádzkarne uchádzača do zoznamu Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR, preukazujúci súhlas štátneho orgánu so skladovaním a distribúciou potravín a osvedčenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy SR o hygienickej spôsobilosti dopravného prostriedku na prepravu potravín a surovín v zmysle potravinového kódexu SR, a zaväzuje sa na požiadanie verejného obstarávateľa ho predložiť kedykoľvek počas trvania verejného obstarávania a/alebo počas plnenia rámcovej dohody. V prípade, ak dodávku tovaru sa bude vykonávať uchádzač na základe zmluvného vzťahu s dopravcom, je povinný spolu s čestným prehlásením predložiť v tejto ponuke uzavretú zmluvu s dopravcom a potvrdenie hygienickej spôsobilosti na motorové vozidlá, ktoré sú spôsobilé na prepravu predmetu zákazky verejnému obstarávateľovi. V čestnom prehlásení uchádzač zároveň potvrdí, že jeho prevádzka spĺňa všetky príslušné hygienické požiadavky podľa osobitných predpisov na skladovanie, manipuláciu a dopravu potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu a ich uvádzanie na trh v Slovenskej republike, resp. uvádzanie na trh a vývoz do členských štátov Európskej únie, a zaviaže sa predložiť tieto potvrdenia kedykoľvek počas procesu verejného obstarávania ako aj počas trvania Rámcovej dohody.

Podrobnejšie informácie sú v časti A1 súťažných podkladov.

II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

5. časť: Mrazené potraviny- ryby, zelenina, zemiaky, ostatné mrazené výrobky

Lotto n.: 5.
II.2.2)Codici CPV supplementari
15896000 Prodotti surgelati
15220000 Pesce, filetti di pesce ed altre carni di pesce congelati
15331170 Verdura congelata
15311000 Patate congelate
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: SK022 Trenčiansky kraj
Luogo principale di esecuzione:

14 školských jedální materských škôl v Trenčíne, SR, bližšie v súťažných podkladoch v časti A1

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Predmetom tejto časti zákazky je dodávka mrazených potravín- ryby, zelenina, zemiaky, ostatných mrazených výrobkov za týchto podmienok:

Tovar je potrebné dodať na základe mailovej objednávky, ktorá bude uskutočnená najneskôr deň vopred do 13,00 hod.

Úspešný uchádzač (dodávateľ) doručí objednaný tovar 3x do týždňa a to v pondelok, v stredu a piatok v časovom rozmedzí od 06,00 8,00 hod do všetkých ŠJ (miest plnenia) podľa objednávok, alebo podľa potreby verejného obstarávateľa. V prípade ak by na piatok pripadal deň pracovného pokoja/sviatok, doručí uchádzač Tovar v posledný pracovný deň predchádzajúci dňu pracovného pokoja/sviatku, a/alebo na základe objednávok.Tovar musí mať pred sebou minimálne tri štvrtiny záručnej doby. Tovar musí byť dodávaný v akosti, kvalite a s dokladmi zodpovedajúcej platným právnym predpisom, veterinárnym a hygienickým normám, tovar musí spĺňať požiadavky Zákona 152/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov. Musí byť prepravovaný v hygienicky nezávadných obaloch.

Podrobnosti sú uvedené v časti B.1 Opis predmetu obstarávania.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 44 304.02 EUR
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Zábezpeka ponúk sa vyžaduje vo výške 500,- €

Verejný obstarávateľ umožňuje uchádzačovi zložiť zábezpeku formou:

— poskytnutia bankovej záruky za uchádzača

— zloženia finančných prostriedkov v prislúchajúcej výške na účet verejného obstarávateľa

— poistením záruky na poistnú sumu v prospech verejného obstarávateľa

1 S úspešným uchádzačom pre Časť 1 uzatvorí verejný obstarávateľ rámcovú dohodu podľa § 83 zákona č.343/2015 Z.z v znení neskorších predpisov a zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (Ďalej len Obchodný zákonník)

Súčasťou ponuky okrem iného musí byť aj čestné prehlásenie, o tom, že disponuje platným potvrdením o zapísaní prevádzkarne uchádzača do zoznamu Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR, preukazujúci súhlas štátneho orgánu so skladovaním a distribúciou potravín a osvedčenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy SR o hygienickej spôsobilosti dopravného prostriedku na prepravu potravín a surovín v zmysle potravinového kódexu SR, a zaväzuje sa na požiadanie verejného obstarávateľa ho predložiť kedykoľvek počas trvania verejného obstarávania a/alebo počas plnenia rámcovej dohody. V prípade, ak dodávku tovaru sa bude vykonávať uchádzač na základe zmluvného vzťahu s dopravcom, je povinný spolu s čestným prehlásením predložiť v tejto ponuke uzavretú zmluvu s dopravcom a potvrdenie hygienickej spôsobilosti na motorové vozidlá, ktoré sú spôsobilé na prepravu predmetu zákazky verejnému obstarávateľovi. V čestnom prehlásení uchádzač zároveň potvrdí, že jeho prevádzka spĺňa všetky príslušné hygienické požiadavky podľa osobitných predpisov na skladovanie, manipuláciu a dopravu potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu a ich uvádzanie na trh v Slovenskej republike, resp. uvádzanie na trh a vývoz do členských štátov Európskej únie, a zaviaže sa predložiť tieto potvrdenia kedykoľvek počas procesu verejného obstarávania ako aj počas trvania Rámcovej dohody.

Podrobnejšie informácie sú v časti A1 súťažných podkladov.

II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

6. časť: Trvanlivé potraviny strukoviny, múka, cukor, ryža, konzervovaná zeleni-na, džemy, koncentráty, čaje, instantné nápoje, džúsy a ostatné trvanlivé výrobky

Lotto n.: 6.
II.2.2)Codici CPV supplementari
15331150 Leguminose trasformate
03212200 Legumi secchi e leguminose da granella
15331000 Verdura trasformata
15331460 Verdura in scatola
03142500 Uova
15331400 Verdura in conserva e/o in scatola
15400000 Oli e grassi animali o vegetali
15600000 Prodotti della macinazione, amido e prodotti amilacei
15612100 Farina di frumento
15613000 Prodotti a base di grani di cereali
15614000 Riso trasformato
15800000 Prodotti alimentari vari
15830000 Zucchero e prodotti affini
15831500 Sciroppi di zucchero
15840000 Cacao, cioccolato e confetteria
15850000 Paste alimentari
15860000 Caffè, tè e prodotti affini
15870000 Condimenti e aromi
15871000 Aceto, salse, condimenti misti, farina e polvere di senape, senape preparata
15872000 Erbe e spezie
15891000 Minestre e brodi
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: SK022 Trenčiansky kraj
Luogo principale di esecuzione:

14 školských jedální materských škôl v Trenčíne, SR, bližšie v súťažných podkladoch v časti A1

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Predmetom tejto časti zákazky je dodávka trvanlivých potravín- strukovín, múky, cukru, ryže,konzervovanej zeleniny, džemov,koncentrátov, čajov, instatntných nápojov, ostatných trvanlivých výrobkov za týchto podmienok:

Tovar je potrebné dodať na základe mailovej objednávky, ktorá bude uskutočnená najneskôr deň vopred do 13,00 hod.

Úspešný uchádzač (dodávateľ) doručí objednaný tovar 3x do týždňa a to v pondelok, v stredu a piatok v časovom rozmedzí od 06,00 8,00 hod do všetkých ŠJ (miest plnenia) podľa objednávok, alebo podľa potreby verejného obstarávateľa. V prípade ak by na piatok pripadal deň pracovného pokoja/sviatok, doručí uchádzač Tovar v posledný pracovný deň predchádzajúci dňu pracovného pokoja/sviatku, a/alebo na základe objednávok

Tovary musia mať pred sebou minimálne tri štvrtiny záručnej doby. Tovary musia byť dodávané v 1. akostnej triede, s dokladmi zodpovedajúcimi platným právnym predpisom, veterinárnym a hygienickým normám, tovar musí splňať požiadavky zákona 152/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov. Musí byť prepravovaný v hygienicky nezávadných obaloch, nie vakuovo balené.

Vajcia musia byť dodávané v lehote, v ktorej z doby spotreby vyznačenej na dodanom tovare neuplynula viac ako 1/7 to znamená, dodanie čerstvých vajec nie starších ako 4 dni. Vajcia musia pochádzať zo schválených a kontrolovaných chovov.

Podrobnosti sú uvedené v časti B.1 Opis predmetu obstarávania.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 184 529.20 EUR
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Zábezpeka ponúk sa vyžaduje vo výške 2.000,- €

Verejný obstarávateľ umožňuje uchádzačovi zložiť zábezpeku formou:

— poskytnutia bankovej záruky za uchádzača

— zloženia finančných prostriedkov v prislúchajúcej výške na účet verejného obstarávateľa

— poistením záruky na poistnú sumu v prospech verejného obstarávateľa

1 S úspešným uchádzačom pre Časť 1 uzatvorí verejný obstarávateľ rámcovú dohodu podľa § 83 zákona č.343/2015 Z.z v znení neskorších predpisov a zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (Ďalej len Obchodný zákonník)

Súčasťou ponuky okrem iného musí byť aj čestné prehlásenie, o tom, že disponuje platným potvrdením o zapísaní prevádzkarne uchádzača do zoznamu Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR, preukazujúci súhlas štátneho orgánu so skladovaním a distribúciou potravín a osvedčenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy SR o hygienickej spôsobilosti dopravného prostriedku na prepravu potravín a surovín v zmysle potravinového kódexu SR, a zaväzuje sa na požiadanie verejného obstarávateľa ho predložiť kedykoľvek počas trvania verejného obstarávania a/alebo počas plnenia rámcovej dohody. V prípade, ak dodávku tovaru sa bude vykonávať uchádzač na základe zmluvného vzťahu s dopravcom, je povinný spolu s čestným prehlásením predložiť v tejto ponuke uzavretú zmluvu s dopravcom a potvrdenie hygienickej spôsobilosti na motorové vozidlá, ktoré sú spôsobilé na prepravu predmetu zákazky verejnému obstarávateľovi. V čestnom prehlásení uchádzač zároveň potvrdí, že jeho prevádzka spĺňa všetky príslušné hygienické požiadavky podľa osobitných predpisov na skladovanie, manipuláciu a dopravu potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu a ich uvádzanie na trh v Slovenskej republike, resp. uvádzanie na trh a vývoz do členských štátov Európskej únie, a zaviaže sa predložiť tieto potvrdenia kedykoľvek počas procesu verejného obstarávania ako aj počas trvania Rámcovej dohody.

Podrobnejšie informácie sú v časti A1 súťažných podkladov.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

1.Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní (týkajúce sa osobného postavenia):

PLATÍ PRE VŠETKY ČASTI doklady požadované na preukázanie osobného postavenia uvedené v tomto bode (bod 1 - § 32 aj bod 2 - § 33) je postačujúce v ponuke predložiť jedenkrát a to bez ohľadu na to, či uchádzač predkladá ponuku na jednu časť, viac častí alebo na všetky časti zákazky.

1.1 Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:

a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzova-nia finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin za-loženia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niekto-rých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,

b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa ne-eviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov46b) v Slovenskej re-publike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa oso-bitných predpisov46c) v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo ob-vyklého pobytu,

d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,

e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,

f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného zača-tia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného pro-stredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov,47) za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,

h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného zača-tia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

1.2 Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 odseku 1:

a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,

b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,

c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace,

d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,

e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce ale-bo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,

f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením.

1.3 Úrad vedie zoznam hospodárskych subjektov, ktorí preukázali splnenie podmienok účasti

Osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) a ods. 2, 4 a 5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorí o zapísanie do

Zoznamu hospodárskych subjektov požiadali.

Hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa prvej vety zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.

Celé znenie tejto podmienky je v SP v časti A2.

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

Úspešní uchádzači sú povin. dodávať tovar, kt. zodpovedá Slov. tech. normám a/alebo normám EÚ a je výlučne v 1.akostnej triedy.

Úspešní uchádzači sú povinní za účelom zabezpečenia svojich povinností vyplývajúcich z jednotlivých RD, ako i povinnosti na zaplatenie zmluvných pokút, nárokov na náhradu škody ako aj akýchkoľvek ďalších nárokov verej. obstaráv. z RD zložiť záruku podľa jednotlivých RD.

Bližšie v jednotlivých RD.

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
Accordo quadro con un unico operatore
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 25/11/2020
Ora locale: 10:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Slovacco, Ceco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 31/01/2021
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 25/11/2020
Ora locale: 13:00
Luogo:

Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o.

Mládežnícka 4

911 01 Trenčín

Poschodie: prvé poschodie

Miestnosť: zasadacia miestnosť

Otváranie ponúk je verejné, ale z dôvodu mimoriadnej situácie spôsobenej vírusom COVID-19 bude otváranie ponúk prostredníctvom systému JOSEPIHNE prebiehať on-line sprístupnením ponúk.

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:

Pri otváraní ponúk bude teda umožnená online účasť iba uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.

Bližšie informácie v SP časť A1.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico
VI.3)Informazioni complementari:

1.Vzhľadom k prednast. formul.je v bode II. 1. 2) uvedený iba hlavný CPV kód pre celú zákazku a ostatné hlavné CPV kódy pre jednotlivé časti sú uvedené v doplňujúcich CPV kódov jednotl. častí.

2. Komun. medzi VO a záujem. sa uskutoční výhradne v sl.. jazyku, prípadne v čes. jazyku.Ver. obstar. bude pri komunikácii s uchádzačmi /záujemcami postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému Josephine. Tento spôsob komunik.sa týka akejkoľ. komunik.a podaní medzi ver. obstar. záujem./uchádzačmi (ak nie v SP uvedené inak).

Systém Josephine je na účely tohto ver. obst. softvér na elektroniz.zadávania ver.zákaziek.

3. Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a k prípadným všetkým doplňujúcim podkladom. Súťažné podklady a prípadné vysvetlenie alebo doplnenie súťažných podkladov alebo vysvetlenie požiadaviek uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, informatívneho dokumentu alebo inej sprievodnej dokumentácie budú verejným obstarávateľom zverejnené ako elektronické dokumenty vo formáte pdf. v tejto zákazke v systéme Josephine ako aj súťažné podklady, resp. ich súčasti, ktoré majú zvyčajne uchádzači záujem editovať pri príprave ponuky (napr. JED, SP, prílohy k SP) sa budú nachádzať v systéme JOSEPHINE v editovateľnej podobe Josephine:https://josephine.proebiz.com/sk/tender/9376/summary

4.Pokiaľ sa v SP hovorí o predložení/zaslaní ponuky, dokument. a pod. má sa za to, že sa jedná výlučne o elekt. predloženie dokumentov (tak zo strany záujemcu/uchádz. ako aj verej. obstar.). V tejto zákazke sa bude v pap. podobe predkladať len orig. bank.záruky/poistenie záruky. Ver.obst.. pri vyhodnocovaní ponúk môže požiadať uchádzača o predlož.dokumentov (origin. alebo overených kópii), kt. boli obsahom el.ponuky. Forma uplatnenia revíz.postupov je upravená v § 163 a nasl. zákona č. 343/2015 Z,z, v platnom znení. Uchádzač, záujemca, účastník alebo osoba, kt.práva alebo právom chráň.záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom ver.obstarávateľa, môže podať žiadosť o nápravu podľa § 164 zákona č. 343/2015 Z.z. v plat.znení.

Všetky dokum. tvoriace obsah ponuky musia byť predlož. verej. ob. elektronic., pričom el. formu dokum. musí uchádzač vyhotoviť z orig.alebo z úradne over.fotokópie orig.dokumentu (pokiaľ výslovne nie je určené inak) s tým, že v prípade žiadosti podľa § 40, resp. § 53 ZVO uchádzač predlož. verejným ob. požadované dokum. v papier.podobe vo forme orig.alebo úradne over.fotokópie orig.dokumentu. Ver.obst.pristúpi k žiadosti o predlož. papier.formy dokum. len výnimočne, napr. v prípade pochybnosti o autenticite alebo nepozmenenia elekt.predloženého dokladu.

5. Ver. obst. na zákl. § 66 ods.7 zákona č. 343/2015 Z. z. ZVO. rozhodol, že vyhodnotenie. splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk a zároveň ver. obst. vyhodnotí spln. podm. účasti uch., ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.

6. Pri JEDe: Ver. obst. uvádza, že uchádz. má použ. elektron. formul.JEDu a obmedzuje inform. požadov. na podm. úč. (týkajúce sa časti IV: Podmien. účasti oddiel A až D) na jednu otázku, s odpoveďou áno alebo nie.

7. Rámcové dohody na jednotlivé časti uzatvor. s úspeš. uchádz. nadobúdajú platnosť dňom ich podpisu obidvoma zmluv. stran. a účinn. v súlade s § 47a ods.2 zákona č.40/1964 Zb. Obč.z.

8. Predmetné VO nie je zelené VO, nie je obstarávanie inovácií, ani nie je obstarávanie zamerané na soc. aspekty

9.Ver. obstarávateľ uplatňuje aj podmienku (dôvod vylúčenia uchádzača) podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO

10. ostatné info v súťažných podkladoch.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Úrad pre verejné obstarávanie
Indirizzo postale: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Città: Bratislava
Codice postale: 820 05
Paese: Slovacchia
Tel.: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Indirizzo Internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Úrad pre verejné obstarávanie
Indirizzo postale: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Città: Bratislava
Codice postale: 820 05
Paese: Slovacchia
Tel.: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Indirizzo Internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
24/10/2020

Questo sito web utilizza i cookie! Acconsenti ai nostri cookie, se continui ad utilizzare questo sito web.