Submission deadline has been amended by: 559541-2020
29/10/2020 S211

Cechia-Ostrava: Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi

2020/S 211-514940

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Moravskoslezský kraj
Numero di identificazione nazionale: 70890692
Indirizzo postale: 28. října 117
Città: Ostrava
Codice NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj
Codice postale: 702 18
Paese: Cechia
Persona di contatto: MT Legal, s.r.o., advokátní kancelář, Bukovanského 30, 710 00 Ostrava
E-mail: msk@mt-legal.com
Tel.: +420 596629503
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.msk.cz/
Indirizzo del profilo di committente: https://nen.nipez.cz/profil/MSK
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://nen.nipez.cz/profil/MSK
Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo:
Denominazione ufficiale: MT Legal, s.r.o., advokátní kancelář
Numero di identificazione nazionale: 28305043
Indirizzo postale: Bukovanského 30
Città: Ostrava
Codice NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj
Codice postale: 710 00
Paese: Cechia
Persona di contatto: Bc. Lenka Haroková
E-mail: msk@mt-legal.com
Tel.: +420 596629503
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.msk.cz/
Indirizzo del profilo di committente: https://nen.nipez.cz/profil/MSK
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://nen.nipez.cz/
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Provádění péče ve zvláště chráněném území Přírodní památka Šilheřovice z důvodu ochrany páchníka hnědého

Numero di riferimento: 88/2020
II.1.2)Codice CPV principale
77310000 Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione:

Předmětem veřejné zakázky je obnovní zásah v evropsky významné lokalitě a přírodní památce Šilheřovice cílený na udržení a zlepšení podmínek pro dlouhodobou udržitelnost populace páchníka hnědého. Obnovního zásah spočívá v ošetření 468 ks starých dřevin (úprava korun, ořezy větví a umístění vazeb), výsadbě 223 ks nových dřevin vč. dokončovací péče o tyto nově vysázené dřeviny, odstranění keřových a stromových náletů a likvidaci ivazivní křídlatky (Reynoutria spp.), založení trávníků, zřízení broukovišť a instalaci informačních panelů. Blíže uvedeno v Zadávací dokumentaci.

II.1.5)Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 6 398 948.07 CZK
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.2)Codici CPV supplementari
77000000 Servizi connessi all'agricoltura, alla silvicoltura, all'orticoltura, all'acquacoltura e all'apicoltura
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj
Luogo principale di esecuzione:

Evr. výz. lokalita a PP Šilheřovice, zájmové území, kde budou práce realizovány-Park, Okolí zámku a Alej B, blíže uvedeno v projektové dokumentaci.

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Předmětem veřejné zakázky je obnovní zásah v evropsky významné lokalitě a přírodní památce Šilheřovice cílený na udržení a zlepšení podmínek pro dlouhodobou udržitelnost populace páchníka hnědého. Obnovního zásah spočívá v ošetření 468 ks starých dřevin (úprava korun, ořezy větví a umístění vazeb), výsadbě 223 ks nových dřevin, vč. dokončovací péče o tyto nově vysázené dřeviny, odstranění keřových a stromových náletů a likvidaci ivazivní křídlatky (Reynoutria spp.), založení trávníků, zřízení broukovišť a instalaci informačních panelů. Blíže uvedeno v Zadávací dokumentaci.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 6 398 948.07 CZK
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 33
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:

CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_031/0011159

II.2.14)Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Výpis z obchodního rejstříku nebo výpis z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje. Blíže viz ZD.

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.3)Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 30/11/2020
Ora locale: 11:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Ceco, Slovacco
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 30/11/2020
Ora locale: 11:05
Luogo:

MT Legal, s.r.o., advokátní kancelář, Bukovanského 30, 710 00

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:

Otevírání elektronicky podaných nabídek je v souladu s ust. § 109 ZZVZ neveřejné.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico
VI.3)Informazioni complementari:
VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Indirizzo postale: tř. Kpt. Jaroše 7
Città: Brno
Codice postale: 604 55
Paese: Cechia
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Indirizzo Internet: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Indirizzo postale: tř. Kpt. Jaroše 7
Città: Brno
Codice postale: 604 55
Paese: Cechia
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Indirizzo Internet: https://www.uohs.cz/
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
24/10/2020

Questo sito web utilizza i cookie! Acconsenti ai nostri cookie, se continui ad utilizzare questo sito web.