29/10/2020 S211

Romania-Constanța: Lavori di costruzione

2020/S 211-514967

Bando di gara – Servizi di pubblica utilità

Lavori

Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE

Sezione I: Ente aggiudicatore

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: S.C Raja S.A Constanța
Numero di identificazione nazionale: r1890420
Indirizzo postale: Str. Călăraşi nr. 22-24
Città: Constanța
Codice NUTS: RO223 Constanţa
Codice postale: 900590
Paese: Romania
Persona di contatto: Direcția dezvoltare și finanțări externe
E-mail: raja1@rajac.ro
Tel.: +40 241664046
Fax: +40 241612283
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.rajac.ro/
Indirizzo del profilo di committente: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100105796
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.6)Principali settori di attività
Acqua

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Treapta pre-epurare mecanică Cluster Năvodari. Lucrări în incinta Stației de epurare Medgidia

Numero di riferimento: 1890420/2020 / 25 / CL 46 POIM
II.1.2)Codice CPV principale
45000000 Lavori di costruzione
II.1.3)Tipo di appalto
Lavori
II.1.4)Breve descrizione:

Lucrările de constructie pentru proiectarea si executia de lucrari pentru Contractul de lucrari “Treapta pre-epurare mecanică Cluster Năvodari. Lucrări în incinta Stației de epurare Medgidia”, includ:

Obiect 1.- Treapta de pre-epurare Cluster Navodari - jud Constanta

— Obiect 1.1.-Camin intrare, Gratare dese

— Obiect 1.2 Deznisipator cuplat cu separator de grasimi cu insuflare aer

— Obiect 1.3.-Statie de pompare intermediara

Obiect 1.4.-Cladire Operator

Obiect 2.- Lucrari in incinta Statiei de epurare Medgidia

Obiect 2.1. Bazin de retentie

Lucrarile includ:

a) Activitatile de proiectare fac referire la proiectul tehnic detaliat pentru obiectivele de investitie descrise in Caietul de Sarcini. Proiectul va include printre altele toate documentele necesare (dupa cum ar fi memorii, desene, calcule etc.) pentru elaborarea Proiectului Tehnic in conformitate cu legislatia nationala si orice documentatie necesara pentru obtinerea autorizatiilor de constructie.

b) Elaborarea documentatiei necesare obtinerii autorizatiilor si avizelor necesare executiei

c) Lucrari de constructie

d) Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice

e) Testare si punere in functiune

f) Monitorizarea functionarii statiei si acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe parcursul Perioadei de Garantie, atunci cand este necesar

g) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Garantie de 36 luni

h) Instruirea personalului Beneficiarului si/sau Operatorului

Durata prevazuta la Sectiunea II.2.7, reprezinta perioada de executie a lucrarilor si nu cuprinde perioada de Garantie de 1095 zile

Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari / informatiilor suplimentare astfel:

— cu 25 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor pentru solicitarile de clarificari depuse cu 34 de zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor,

— cu 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor pentru solicitarile de clarificari depuse cu 19 de zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 18 099 886.00 RON
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.2)Codici CPV supplementari
45252100 Lavori di costruzione di impianti di depurazione delle acque di scarico
71322000 Servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria civile
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: RO223 Constanţa
Luogo principale di esecuzione:

Judetul Constanta

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Cantitatea totală sau domeniul

Contractul de lucrari cuprinde proiectare si executie pentru:

Obiect 1.- Treapta de pre-epurare Cluster Navodari - jud Constanta

— Obiect 1.1.-Camin intrare, Gratare dese

— Obiect 1.2 Deznisipator cuplat cu separator de grasimi cu insuflare aer

— Obiect 1.3.-Statie de pompare intermediara

— Obiect 1.4.-Cladire Operator

Obiect 2.- Lucrari in incinta Statiei de epurare Medgidia

— Obiect 2.1. Bazin de retentie

Lucrarile sunt sectorizate astfel:

Sector 1 - Obiect 1.- Treapta de pre-epurare Cluster Navodari - jud Constanta

Sector 2- Obiect 2.- Lucrari in incinta Statiei de epurare Medgidia

Pentru toate obiectivele de investitie mai sus mentionate se vor executa urmatoarele activitati:

— Furnizarea si montarea fitingurilor si armaturilor,

— Realizarea tuturor lucrarilor necesare pentru automatizarea si transmiterea datelor, in SCADA local si SCADA regional

— Testare si punere in functiune

— Monitorizarea functionarii si acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe parcursul Perioadei de garantie, atunci cand este necesar

— Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Garantie de 36 luni,

— Instruirea personalului Beneficiarului si/sau Operatorului

Durata prevazuta la Sectiunea II.2.7, reprezinta perioada de executie a lucrarilor si nu cuprinde Perioada de Garantie de 1095 zile

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Pentru factorul de evaluare „ Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, precum şi o planificare adecvată a resurselor umane şi a activităţilor”a fost stabilit un numar de 3 subfactori care vor fi utilizati de comisia de evaluare in aprecierea ofertei tehnice. A se vedea Anexa - Fisa de acordare punctaj. / Ponderazione: 30
Criterio di qualità - Nome: Descriere: Costul operational anual care se va lua in calculul punctajului tehnic, este suma costurilor operationale anuale pentru o perioada de 25 ani de exploatare iar pentru evaluarea financiara se va tine cont de preturile unitare din cap. G0 – Colectare de date. / Ponderazione: 20
Costo - Nome: Pretul ofertei / Ponderazione: 50
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 547
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:

Proiect prioritar strategic privind Programul Operational Infrastructura Mare (POIM), Axa Prioritară 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor

II.2.14)Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Cerinta nr. 1.

Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasaca in situatiile prevazute la art.177, art.178 si art.180 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: Se va completa DUAE de catre toti operatorii participanti la procedura (Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii), cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc. Informatiile din certificatele mentionate anterior trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestora.

Aceste documente sunt:

O Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

O Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat la momentul prezentarii acestora.

O Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art.180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale;

O Alte documente edificatoare, dupa caz.

Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului ca si-au îndeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul consolidat general, în conformitate cu cerintele din tara de origine sau din tara în care ofertantul/candidatul este stabilit, eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine (cum ar fi certificate, caziere fiscale sau alte documente echivalente). Documentele se vor prezenta însotite de traducerea autorizata a acestora in limba româna.

Nota 1: Orice operator economic aflat în oricare dintre situaţiile prevăzute la art. 177, 178 şi 180 din Legea 99/2016, care atrag excluderea din procedura de atribuire poate furniza dovezi care să arate că măsurile luate de acesta sunt suficiente pentru a-şi demonstra în concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere in conformitate cu prevederile art 184 din legea 99/2016.

Nota 2: Formularele si/sau documentele solicitate mai sus, vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc, de fiecare membru al asocierii (in cazul unei asocieri), si, daca e cazul, de catre subcontractant si de catre tertul sustinator.

Cerinta nr. 2- Evitarea conflictului de interese

Ofertantii, asociatii, terti sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasaca in situatiile prevazute la art. 72 si 73 din Legea nr.99/2016 privind achizitiile sectoriale.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Se va prezenta DUAE completat de ofertant/candidat, terţ susţinător şi subcontractant, după caz, cu informaţii relevante, conform art. 202-204 din Legea nr. 99/2016.

Persoanele cu functii de decizie din cadrul entitatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt prezentate in declaratia conducatorului entitatii contractante, parte a dosarului achizitiei publice si sunt urmatoarele:

1. Aurel Presura - Director General;

2. Tereza Baranescu - Director Economic;

3. Maria Budes - Director Juridic;

4. Stelian Budes - Director Dezvoltare si Finantari Externe;

5. Adriana Lascu - Adj. Director Dezvoltare si Finantari Externe;

6. Adrian Buturugă- Adj. Director Dezvoltare si Finantari Externe;

7. Alexandru Borcan – Manager Proiect;

8. Maria Boghici - Manager Proiect UIP-D;

9. Cristian Ionut Diaconu - Sef Serv Juridic;

10. Daniela Madalina Tudose – Sef Birou Achizitii Finantare Externa;

11. Iulian Georgescu - Sef Birou Analiza Economica, Prognoza si Control

In situatia in care operatorul economic (ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator) se afla intr-una din situatiile prevazute de art. 72 și 73 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, acesta va fi exclus de la procedura de atribuire, oferta fiind respinsa.

Nota 1: Orice operator economic aflat în oricare dintre situaţiile prevăzute la art. 177, 178 şi 180 din Legea 99/2016, care atrag excluderea din procedura de atribuire poate furniza dovezi care să arate că măsurile luate de acesta sunt suficiente pentru a-şi demonstra în concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere in conformitate cu prevederile art 184 din legea 99/2016.

Nota 2: Formularele si/sau documentele solicitate mai sus, vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc, de fiecare membru al asocierii (in cazul unei asocieri), si, daca e cazul, de catre subcontractant si de catre tertul sustinator. Persoanele juridice straine vor prezenta orice document edificator pentru dovedirea eligibilitatii – eliberat de autoritati din tara de origine (certificate, caziere judiciare, sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva) prin care sa dovedeasca îndeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local la momentul prezentarii acestora, în conformitate cu legislatia din tara de rezidenta. Documentele vor fi prezentate in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul” la care se va atasa traducerea autorizata in limba romana.

În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la art. 177, 178 şi 180, Persoanele juridice straine pot prezenta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Pentru îndeplinirea cerinţei se va prezenta, ca dovadă preliminară, DUAE completat de ofertant/candidat, terţ susţinător şi subcontractant, după caz, cu informaţii relevante, conform art. 202-204 din Legea nr. 99/2016.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, sunt:

Documente de confirmare:

— Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor,

— Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv Certificat constatator emis de ONRC din care sa reiasa ca ofertantul are in domeniul de activitate, activitatile ce fac obiectul prezentului contract sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, din care sa reiasa ca ofertantul are in domeniul de activitate, activitatile ce fac obiectul prezentului contract, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informatiile din certificatul constatator trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestuia,

— Documentele emise în alta limba, trebuie sa fie însotite de traducerea autorizata în limba româna.

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Cifra de afaceri anuala generala Media cifrei de afaceri pe ultimii trei ani (2017, 2018, 2019) trebuie sa fie mai mare sau egala cu 18.000.000 RON. In cazul în care mai multi operatori economici participa în comun la procedura de atribuire, indeplinirea criteriilor privind situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Fiecare operator economic (ofertant unic / ofertant asociat) va completa campurile corespunzatoare din DUAE cu privire la capacitatea economica si financiara. Tert Sustinator In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti, atunci ofertantul are obligatia de a dovedi entitatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces in orice moment la resursele necesare, prezentand un angajament in acest sens din partea tertului/tertilor. In conformitate cu art. 198 din Legea nr. 99/2016 operatorul economic tertul / tertii sustinator / sustinatori vor raspunde in mod solidar pentru executarea contractului sectorial. Prin angajamentul ferm, terțul/terții va/vor confirma faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va/vor interveni concret pentru a duce la îndeplinire respectivele obligații pentru care a acordat susținerea, fie prin indicarea resurselor financiare pe care le va pune la dispoziție ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tert/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul de indeplinire prin care tertul/tertii sustinator(i) va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. Tertul sustinator va raspunde in mod solidar cu ofertantul, in mod neconditionat, fata de entitatea contractanta pentru neexecutarea oricarei obligatii asumate de ofertant, in baza contractului sectorial, si pentru care acesta din urma a primit sustinerea economica si financiara conform prezentului angajament, renuntand in acest sens, definitiv si irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune si discutiune. Fiecare tert sustinator va completa campurile corespunzatoare din DUAE cu privire la capacitatea economica si financiara. Tertul sustinator nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. 177, 178 si 180 din Legea 99/2016, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

Pentru îndeplinirea cerinţei se va prezenta, ca dovadă preliminară, DUAE completat de ofertant/candidat si terţ susţinător, după caz, cu informaţii relevante, conform art. 202-204 din Legea nr. 99/2016. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc. Aceste documente sunt: - Situatiile financiare pentru anii 2017, 2018 si 2019, vizate si inregistrate de organele competente sau orice document echivalent din care sa rezulte cifra de afaceri (ex. Rapoarte de audit financiar intocmite de entitati specializate, sau balante de verificare asumate de operatorul economic, in cazul in care situatiile aferente anului financiar incheiat nu au fost inca definitivate conform prevederilor legislatiei incidente in domeniu). Nota: In cazul in care mai multi operatori economici participa in comun la procedura de atribuire, formularele si documentele solicitate mai sus, vor fi prezentate de catre fiecare membru al grupului. Pentru conversia in LEI, daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu de referinta publicat de BNR pentru anul respectiv. Tert Sustinator Operatorul economic (tertul/ tertii sustinatori financiari) va completa informatiile corespunzatoare din documentul DUAE. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc. Aceste documente sunt: - Situatiile financiare pentru anii 2017, 2018 si 2019, vizate si inregistrate de organele competente sau orice document echivalent din care sa rezulte cifra de afaceri (ex. rapoarte de audit financiar întocmite de entități specializate, sau balanțe de verificare asumate de operatorul economic, în cazul în care situațiile aferente anului financiar încheiat nu au fost încă definitivate conform prevederilor legislației incidente în domeniu). Operatorul economic va prezenta odata cu oferta - angajamentul ferm al terțului susținător, completat conform Formular nr. 3 – Angajament ferm privind sustinerea financiara a ofertantului. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tert/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul în care tertul/tertii sustinator(i) va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. Nedepunerea odată cu oferta a documentelor depuse de tertul sustinator din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE.

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat Ofertantii trebuie sa faca dovada ca in ultimii 5 ani impliniti la data termenului limita pentru depunerea ofertei au executat lucrari similare sau superioare din punct de vedere al complexitatii si / sau scopului, a caror valoare cumulata a fost de cel putin 14.000.000,00 RON (fara TVA) la nivelul a maximum 2 contracte de executie lucrari si sa faca dovada ca in ultimii 3 ani impliniti la data termenului limita pentru depunerea ofertei au prestat servicii de proiectare similare sau superioare din punct de vedere al complexitatii si / sau scopului, a caror valoare cumulata a fost de cel putin 600.000,00 RON (fara TVA) la nivelul a maximum 2 contracte. Prin lucrari / servicii de proiectare similare se inteleg lucrari / servicii de proiectare de constructie si / sau extindere si / sau reabilitare si / sau modernizare statii de epurare. Nota: 1. Prin ”lucrari duse la bun sfârsit” în cadrul perioadei de 5 ani calculată conf art. 13, se întelege: a) lucrări recepţionate pe obiecte, care sunt însoţite de pv de recepţie întocmit în conf cu preved legale şi tehnice din domeniul din care face parte obiectul ctr; sau b) lucrări recepţionate însoţite de pv la terminarea lucrărilor; sau c) lucrări recepţionate însoţite de pv de recepţie finală. 2. Numarul de ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se vor calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor. Modul de calcul al perioadei indicate mai sus (ultimii 5 ani, impliniti la data termenului limita pentru depunerea ofertelor) se va calcula in conformitate cu prevederile art. 13 alin. (2) din Instructiunea presedintelui ANAP nr. 2/2017. 3. Pentru conversia in RON, daca situatiile sunt intocmite in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu anual de referinta publicat de BNR pentru anul respectiv. Terti sustinatori Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 196 din Legea 99/2016. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si/sau profesionala invocand si sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti, atunci ofertantul are obligatia de a dovedi entitatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces in orice moment la resursele necesare, prezentand un angajament in acest sens din partea tertului/tertilor. Prin angajamentul ferm, terțul va confirma faptul că va sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activități pentru care a acordat susținerea, fie prin indicarea resurselor tehnice și profesionale pe care le va pune la dispoziție ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Odata cu angajamentul de sustinere, of are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tert sustinator, din care sa rezulte modul de indeplinire prin care tertul sustinator(i) va asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. In conformitate cu art.198 din Legea nr.99/2016 op ec si tertul/tertii sustinator/sustinatori vor raspunde in mod solidar pentru executarea contractului sectorial. Tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor raspunde in mod solidar cu ofertantul,in mod neconditionat, fata de Entitatea Contractanta pentru neexecutarea oricarei obligatii asumate de Ofertant, in baza contractului sectorial si pentru care acesta din urma a primit sustinerea tehnica si profesionala conform prezentului angajament, renuntand in acest sens, definitiv si irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune si discutiune. Fiecare tert sustinator va completa campurile corespunzatoare din DUAE cu privire la capacitatea tehnica si/sau profesionala. Tertul sustinator nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. 177, 178 si 180 din Legea 99/2016, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire.

Proportia de subcontractare Informatii privind partea/partile din contract pe care operatorul economic urmeaza sa le subcontracteze Ofertantul are dreptul sa subcontracteze o parte/parti din contract. Ofertantul va preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi. Ofertantul va completa campurile corespunzatoare din DUAE cu privire la subcontractanti. Subcontractantul/subcontractantii propusi nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. 72,73, 177, 178 si 180 din Legea 99/2016, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

Se va completa DUAE – Partea IV: Criterii de selectie, Sectiunea C: Capacitatea tehnica si profesionala in DUAE (raspuns), rubrica „Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat” de catre op participanti la procedura, cu informatiile aferente situatiei lor. La nivelul DUAE trebuie precizat de catre ofertanti informatii cum ar fi: obiectul contractului cu Beneficiarul, numarul si data contractului invocat drept experienta similara, beneficiarul contractului si datele sale de contact, caracteristicile lucrarilor realizate pentru demonstrarea indeplinirii cerintei minime, calitatea pe care a detinut-o in contractul invocat (lider, asociat), caracteristicile lucrarilor realizate pentru demonstrarea indeplinirii cerintei minime, data si numarul documentului de receptie, precum si ponderea si activitatile pentru care a fost responsabil. Docum. justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc. Aceste documente sunt: Pentru contractele de lucrari: - extrase relevante ale contractului/documente/ certificate (ex. procesul-verbal de recepție finală / procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, certificate de predare-primire, recomandări, certificări de bună execuție, certificate constatatoare) care să ateste faptul că lucrările au fost executate în conformitate cu normele legale în domeniu și că au fost duse la bun sfârșit și/sau alte documente din care sa reiasă: beneficiarul, cantitatea (indicatori tehnici ce caracterizează obiectul lucrării), perioada (inclusiv data încheierii contractului) și locul execuției lucrărilor. Pentru contractele de servicii de proiectare: - extrase relevante ale contractului/documente/ certificate (ex. procesul-verbal de aprobare a documentatiei, la nivel PT, de catre Beneficiarul investitiei) care să ateste faptul că serviciile au fost prestate în conformitate cu normele legale în domeniu și că au fost duse la bun sfârșit. Vor fi acceptate documente care atesta atat serviciile si lucrarile receptionate partial cat si serviciile si lucrarile receptionate la sfarsitul prestarii si executiei si documentul care confirmă recepţionarea respectivelor servicii/lucrări în perioada de referinţă, luand in calcul toată valoarea/cantitatea care face obiectul respectivului document, în condiţiile în care acestea sunt integrate într-un livrabil/obiect de construcţie cu funcţionalitate independentă. Entitatea contractanta are dreptul de a se adresa inclusiv beneficiarului final al serviciilor / lucrarilor care fac obiectul contractului prezentat drept experienta similara, pentru confirmarea celor prezentate de ofertant. Nota: In cazul in care oferta este depusa de un grup de operatori economici, cerinta privind experienta similara se poate indeplini prin cumul iar documentele solicitate care probeaza indeplinirea cerintei vor fi prezentate de cei care indeplinesc aceasta cerinta. In cazul unei asocieri, fiecare asociat va completa DUAE cu informaţii relevante. Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede vor utiliza ratele de schimb valutar medii anuale stabilite de catre BNR. Terti sustinatori Operatorul economic (tertul/ tertii sustinatori) va completa informatiile corespunzatoare din documentul DUAE. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc. Op ec va prezenta odata cu oferta angajamentul ferm al terțului susținător conform Formular nr. 6 Angajament ferm privind sustinerea tehnica Odata cu angajamentul de sustinere, of are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tertii sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul va asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, doc care se vor constitui anexa la respectivul angajament.

Pentru îndeplinirea cerinţei se va prezenta, ca dovadă preliminară, DUAE completat de catre fiecare subcontractant. Odata cu depunerea DUAE se va prezenta angajamentul acordului de subcontractare, cu denumirea subcontractantilor, specializarea acestora si specificarea serviciilor/lucrarilor care urmeaza a fi prestate/executate de catre subcontractant/subcontractanti. In conformitate cu prevederile art. 232 din Legea 99/2016, Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita, la încheierea contractului, prezentarea contractului/ contractelor încheiate între contractant si subcontractantul/subcontractantii nominalizat/ nominalizati in oferta. Contractul/ Contractele de subcontractare prezentate la incheierea contractului de achizitie publica: - vor contine cel putin informatiile din acordul/ acordurile de subcontractare prezentate in cadrul ofertelor, - vor contine procentul la care se ridica partea/partile subcontractate; procentul de subcontractare va fi inclus in Acordul de Subcontractare si declarat in DUAE, - vor fi in concordanta cu Oferta si - se vor constitui in anexa la contractul de achizitie publica. In situatia in care Subcontractantul si-a exprimat optiunea de a fi platit direct de catre Beneficiar, Contractele de Subcontractare vor include, pe langa cele mai sus mentionate, in mod obligatoriu o anexa in care Ofertantul desemnat castigator si Subcontractantul: - vor consemna optiunea privind plata directa a Subcontractantului, daca este cazul; - vor preciza contul bancar al Subcontractantului in care se vor realiza direct platile, daca este cazul; - vor indica valoarea aferenta serviciilor pentru care isi exprima optiunea privind plata directa de catre Beneficiar Nedepunerea odată cu oferta a acordului de subcontractare completat cu minimul de informatii solicitate, constituie temei pentru solicitarea de clarificari.

III.1.6)Cauzioni e garanzie richieste:

Ofertantul va constitui o garantie pentru participare, in conf. cu prevederile art. 42 din Hot nr. 394/2016, în cuantum de 180.000 RON. In cazul in care ofertantul opteaza pentru constituirea garantiei prin virament bancar,aceasta trebuie virata in contul SC RAJA SA nr. RO36RNCB0114014937350001, deschis la BCR Suc. C-ta. Dovada constituirii garantiei se va posta obligatoriu in SICAP, pana la data limita de depunere a ofertelor. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 180 zile de la data limita de depunere a ofertelor. Pentru constituirea garantiei sub forma unui instrument de garantare, ofertantul va respecta Formular nr. 1. În cazul depunerii de oferte în asociere, garantia trebuie constituita în numele asocierii si sa mentioneze ca acopera în mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia emisa în alta limba decât româna va fi însotita de traducerea autorizata în limba româna. Pentru o garantie de participare depusa in alta moneda decat lei, echivalenta se va face la cursul BNR publicat cu 5 zile inaintea datei limita de depunere a ofertelor.

Eventualele neconcordante legate de cuantum, forma si perioada de valabilitate se solutioneaza conform art. 138 pct. (3) din Hotărârea 394 / 2016.

Cuantumul garantiei de buna executie este de 10 % din valoarea contractului fara TVA si se constituie conform art. 45 si 46 alin 1 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru, ale Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale din 02.06.2016, aprobate prin Hotărârea nr. 394/2016, prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii, şi devine anexă la contract.

Garantia de buna executie se constituie la data semnarii contractului de achizitie publica/contractului subsecvent.

Pentru constituirea garantiei de buna ex... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.8)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto:

Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 08/01/2021
Ora locale: 15:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Rumeno
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 08/07/2021
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 08/01/2021
Ora locale: 15:00
Luogo:

In SEAP

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3)Informazioni complementari:

VI.3) INFORMAŢII SUPLIMENTARE(după caz)

— Intrarea în vigoare a prezentului Contract de Lucrari este sub incidența Clauzei suspensive- ANEXA la DA,

— Ofertantii au obligatia de a analiza cu atentie Documentatia de Atribuire si sa pregateasca oferta conform tuturor instructiunilor, formularelor, prevederilor contractuale si specificatiile tehnice continute in aceasta Documentatie,

— Se recomanda ofertantilor sa inspecteze locatia proiectului si imprejurimile pentru a evalua, pe propria raspundere, cheltuiala si riscul, datele necesare pentru a pregati oferta,

— Entitatea contractanta va organiza, pentru toți operatorii economici interesați să participe la procedură, vizitarea amplasamentelor în care vor fi executate lucrările ce fac obiectele contractului, iar datele intalnirilor vor fi anuntate in SICAP. Participantii la vizita amplasamentelor isi vor asigura mijloacele de transport in vederea efectuarii vizitei. In urma participarii la vizita amplasamentului va fi incheiat un proces verbal intre operatorii economici participanti si entitatea contractanta,

— Mentionam faptul ca pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SICAP, operatorii economici, trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic, acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica,

— Un operator economic poate participa la procedura numai daca este inregistrat in SICAP,

— Corespondenta si toate documentele depuse de operatorii economici vor fi in limba romana, sau insotite de traducere autorizata in limba romana,

— Documentatia de atribuire se posteaza integral în cadrul anuntului de participare publicat pe site -ul www.e-licitatie.ro,

— Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SICAP la Sectiunea ”Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice,

— Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in termen legal la rubrica de "Documentatii, clarificari si decizii" a anuntului de participare publicat pe site –ul www.e-licitatie.ro,

— Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SICAP la Sectiunea “Intrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SICAP (Sectiunea “Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica extinsa valida, bazata pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul semnarii ofertei in conformitate cu prevederile legale referitoare la semnatura electronica,

— În cazul ofertanţilor (persoane fizice sau juridice) de altă naţionalitate decât cea română, documentele vor fi transmise în limba în care au fost emise, însoţite de traducere autorizata a acestora în limba română,

— In situatia in care doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc au punctaje egale, se va solicita ofertantilor o noua propunere financiara, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pretul cel mai scazut si obtine cel mai mare punctaj total,

— Durata contractului de executie este de 547 zile (de la data emiterii ordinului de incepere a lucrarilor).

Durata perioadei de garantie este de 1095 zile.

— Toate specificatiile, serviciile si cerintele mentionate si solicitate in cadrul documentatiei de atribuire (inclusiv caiet de sarcini) sunt insotite de mentiunea “sau echivalent”.

NOTA

Avand in vedere faptul că începând cu data de 08.04.2019 în SICAP a fost integrat Documentul Unic de Achiziții European (DUAE), ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii vor completa individual DUAE in SICAP, conform instructiunilor date de ANAP si a Ghidului de utilizare.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Indirizzo postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Città: București
Codice postale: 030084
Paese: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Tel.: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Indirizzo Internet: www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Persoana vătămata se poate adresa Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor sau instanței de judecată în condițiile și termenele prevăzute de Legea 101/2016.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Raja S.A Constanța
Indirizzo postale: Str. Călărăși 22-24
Città: Constanța
Codice postale: 900590
Paese: Romania
E-mail: raja1@rajac.ro
Tel.: +40 241664046
Fax: +40 241662577
Indirizzo Internet: http://www.rajac.ro/
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
24/10/2020

Questo sito web utilizza i cookie! Acconsenti ai nostri cookie, se continui ad utilizzare questo sito web.