25/11/2020 S230

Polonia-Jaworzno: Disgiuntori

2020/S 230-568026

Bando di gara – Servizi di pubblica utilità

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE

Sezione I: Ente aggiudicatore

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Tauron Wydobycie S.A.
Numero di identificazione nazionale: 2020/TWD/TWD/01907/L/213/P/IC
Indirizzo postale: ul. Grunwaldzka 37
Città: Jaworzno
Codice NUTS: PL22 Śląskie
Codice postale: 43-600
Paese: Polonia
Persona di contatto: Irena Cyba
E-mail: zakupy@tauron-wydobycie.pl
Tel.: +48 326185380
Fax: +48 326164476
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.tauron-wydobycie.pl/
Indirizzo del profilo di committente: http://www.tauron.pl/
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://swoz.tauron.pl
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.6)Principali settori di attività
Esplorazione ed estrazione di carbone e altri combustibili solidi

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Dostawy wyłączników górniczych dla Tauron Wydobycie S.A.

Numero di riferimento: 2020/TWD/TWD/01907/L/213/P/IC
II.1.2)Codice CPV principale
31211310 Disgiuntori
II.1.3)Tipo di appalto
Forniture
II.1.4)Breve descrizione:

Dostawy wyłączników górniczych dla Tauron Wydobycie S.A.

II.1.5)Valore totale stimato
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Dostawa wyłączników górniczych produkcji firmy Sakop Sp. z o.o.

Lotto n.: 1
II.2.2)Codici CPV supplementari
31211310 Disgiuntori
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL22A Katowicki
Luogo principale di esecuzione:

Tauron Wydobycie S.A.:

ZG Sobieski: 43-600 Jaworzno, ul. Krakowska 6, ul. Sulińskiego 2,

ZG Janina: 32-590 Libiąż, ul. Górnicza 23,

ZG Brzeszcze: 32-620 Brzeszcze, ul. Kościuszki 1.

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Zgodnie z SIWZ

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Dostawa wyłączników górniczych firmy Invertim Sp. z o.o.

Lotto n.: 2
II.2.2)Codici CPV supplementari
31211310 Disgiuntori
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL22A Katowicki
Luogo principale di esecuzione:

Tauron Wydobycie S.A.:

ZG Sobieski: 43-600 Jaworzno, ul. Krakowska 6, ul. Sulińskiego 2,

ZG Janina: 32-590 Libiąż, ul. Górnicza 23,

ZG Brzeszcze: 32-620 Brzeszcze, ul. Kościuszki 1.

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Zgodnie z SIWZ.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Dostawa wyłączników górniczych firmy Energoaparatura S.A

Lotto n.: 3
II.2.2)Codici CPV supplementari
31211310 Disgiuntori
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL22A Katowicki
Luogo principale di esecuzione:

Tauron Wydobycie S.A.:

ZG Sobieski: 43-600 Jaworzno, ul. Krakowska 6, ul. Sulińskiego 2,

ZG Janina: 32-590 Libiąż, ul. Górnicza 23,

ZG Brzeszcze: 32-620 Brzeszcze, ul. Kościuszki 1.

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Zgodnie z SIWZ.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Poniżej zachowano numerację zgodną z SIWZ.

3.5. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca powinien dostarczyć następujące oświadczenia i dokumenty:

3.5.1. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

3.5.2. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3.5.3. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3.5.4. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. Wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ;

3.5.5. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. Wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ;

3.5.6. odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;

3.5.7. oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

3.2. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 Pzp

Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawców z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 Pzp, tj.:

3.2.1. na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp – w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2019, poz. 243 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 498 z późn. zm.);

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

c.d. sekcji III.1.1.

3.2.2. na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp – który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

3.1. Warunki udziału w postępowaniu

3.1.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 oraz pkt 8 Pzp, z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 Pzp, oraz spełniają warunki, określone na podstawie art. 22 ust. 1 Pzp, które zgodnie z art. 22 ust. 1b dotyczą:

3.1.1.1. Posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

3.1.1.2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

3.1.1.3. Zdolności technicznej lub zawodowej

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w Postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże się w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należytą realizacją dostaw wyłączników górniczych z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. Łączna wartość dostaw brutto zrealizowanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, musi być nie mniejsza od:

• dla części nr 1 zamówienia – 80 000,00 PLN,

• dla części nr 2 zamówienia – 300 000,00 PLN,

• dla części nr 3 zamówienia – 50 000,00 PLN.

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część przedmiotu zamówienia, wartość dostaw zrealizowanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, musi być nie mniejsza niż suma wartości zamówień określonych przez Zamawiającego dla poszczególnych części przedmiotu zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Poniżej zachowano numerację zgodną z SIWZ.

3.7. Wymagania dla dostaw oraz dokumenty i oświadczenia na potwierdzenie spełnienia tych wymagań.

3.7.1. Wymaga się, aby oferowany przedmiot zamówienia spełniał wymagania dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w wyrobiskach górniczych w warunkach IV kategorii zagrożenia metanowego, w pomieszczeniach zaliczonych do stopnia „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu, oraz klasie „A” i „B” (dotyczy części 3 zamówienia).

Na potwierdzenie spełniania powyższego wymagania Wykonawca załączy do oferty:

Wypisy z dokumentacji technicznej lub wypisy z instrukcji w rozumieniu dyrektywy 2014/34/UE, lub 2014/35/UE, które potwierdzać będą, że przedmiot zamówienia spełnia wymagania techniczne określone w załączniku nr 2 – „Opis przedmiotu zamówienia”, zawierające:

a) parametry techniczne wyłącznik;

b) parametry techniczne osprzętu łączeniowego;

c) parametry techniczne zabezpieczenia;

d) opis budowy konstrukcji i zasady działania poszczególnych podzespołów.

III.1.4)Norme e criteri oggettivi di partecipazione
Elenco e breve descrizione delle norme e dei criteri:

Celem wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postepowaniu wskazanych w rozdziale 3 SIWZ w części IV JEDZ należy wypełnić tylko sekcję alfa.

III.1.6)Cauzioni e garanzie richieste:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium.

Wysokość wadium

Każdy Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium:

• dla części nr 1 zamówienia w wysokości – 1 600,00 PLN (słownie: tysiąc sześćset złotych 00/100),

• dla części nr 2 zamówienia w wysokości – 7 000,00 PLN (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100),

• dla części nr 3 zamówienia – 1 200,00 PLN (słownie: tysiąc dwieście złotych 00/100).

Uwaga:

Gwarancja lub poręczenie winny być wniesione w oryginale w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym wystawcy.

III.1.7)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:

Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Zamówienia przelewem w terminie 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

III.1.8)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto:

Poniżej zachowano numerację zgodną z SIWZ.

3.9. Informacje dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

3.9.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 Pzp.

3.9.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.

3.9.3. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy powinno jednoznacznie wskazywać:

3.9.3.1. jakiego postępowania dotyczy;

3.9.3.2. jakie podmioty występują wspólnie;

3.9.3.3. osobę pełniącą funkcję pełnomocnika;

3.9.3.4. jakie czynności w postępowaniu ma prawo wykonywać pełnomocnik.

3.9.4. Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcami ubiegającymi się wspólnie o zamówienie będzie zawierać zapis wskazujący, który z Wykonawców będzie wystawiał faktury z tytułu realizacji umowy.

III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

Zamawiający zawrze umowę, z zastrzeżeniem art. 183 Pzp, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.6)Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica
Ulteriori informazioni sull'asta elettronica:

Zamawiający przewiduje zastosowanie aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty. Informację zawarto w ust. 4.8 SIWZ.

IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 28/12/2020
Ora locale: 12:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Polacco
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 28/12/2020
Ora locale: 12:15
Luogo:

Oferty składa się w formie elektronicznej na platformie zakupowej grupy Tauron pod adresem https://swoz.tauron.pl, nie później niż do dnia 28 grudnia 2021 r. do godz. 12.00.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3)Informazioni complementari:
VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Indirizzo postale: Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Indirizzo Internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Indirizzo Internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
20/11/2020

Questo sito web utilizza i cookie! Acconsenti ai nostri cookie, se continui ad utilizzare questo sito web.