Submission deadline has been amended by: 643156-2020
25/11/2020 S230

Cechia-Kralupy nad Vltavou: Parti di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'energia elettrica

2020/S 230-568027

Bando di gara – Servizi di pubblica utilità

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE

Sezione I: Ente aggiudicatore

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Tamero Invest, s.r.o.
Numero di identificazione nazionale: 24781452
Indirizzo postale: O. Wichterleho 810
Città: Kralupy nad Vltavou
Codice NUTS: CZ020 Středočeský kraj
Codice postale: 278 01
Paese: Cechia
Persona di contatto: Otidea avz, s.r.o., Táboritská 23/1000, 130 00 Praha 3
E-mail: zakazky@otidea.cz
Tel.: +420 604200383
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.synthosgroup.com/en/
Indirizzo del profilo di committente: https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/03ce20d6-0704-494a-97ee-95c7b9ea13f9/
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/03ce20d6-0704-494a-97ee-95c7b9ea13f9/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/03ce20d6-0704-494a-97ee-95c7b9ea13f9/
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.6)Principali settori di attività
Elettricità

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Výměna ŘS ve výměníkových stanicích Kralupy,II. etapa

II.1.2)Codice CPV principale
31230000 Parti di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'energia elettrica
II.1.3)Tipo di appalto
Forniture
II.1.4)Breve descrizione:

Předmětem zakázky je realizace investiční akce „Výměna řídících systémů (ŘS) ve výměníkových stanicích Kralupy, II. etapa“. Zadavatel je společností, která má ve svém předmětu podnikání mimo jiné výrobu a rozvod tepelné energie. Z tohoto titulu zadavatel provozuje a spravuje výměníkové stanice, které podléhají pravidelné údržbě a opravám. V rámci takové údržby jsou postupně vyměňovány řídící systémy v jednotlivých výměníkových stanicích. Bližší specifikace v rámci ZD.

II.1.5)Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 12 000 000.00 CZK
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.2)Codici CPV supplementari
45232142 Lavori di costruzione di impianti di trasferimento di calore
31230000 Parti di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'energia elettrica
51112000 Servizi di installazione di attrezzature di distribuzione e controllo di elettricità
51112200 Servizi di installazione di attrezzature di controllo di elettricità
38551000 Contatori elettrici
51210000 Servizi di installazione di attrezzature di misurazione
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: CZ020 Středočeský kraj
Luogo principale di esecuzione:

Město Kralupy nad Vltavou, konkrétně specifikován v projektové dokumentaci.

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Předmětem zakázky je realizace investiční akce „Výměna řídících systémů (ŘS) ve výměníkových stanicích Kralupy,II. etapa“. Zadavatel je společností, která má ve svém předmětu podnikání mimo jiné výrobu a rozvod tepelné energie. Z tohoto titulu zadavatel provozuje a spravuje výměníkové stanice, které podléhají pravidelné údržbě a opravám. V rámci takové údržby jsou postupně vyměňovány řídící systémy v jednotlivých výměníkových stanicích. Bližší specifikace v rámci ZD.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 12 000 000.00 CZK
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Fine: 15/11/2022
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:

Evropský fond pro regionální rozvoj

II.2.14)Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

ÚČASTNÍK nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákona č. 134/2016 nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla Účastníka; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží.

ÚČASTNÍK nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek.

ÚČASTNÍK nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění.

ÚČASTNÍK nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

ÚČASTNÍK není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla Účastníka.

Splnění profesní způsobilosti prokáže Účastník, který předloží: dle ust. § 77 odst. 1 zákona ve vztahu k České republice výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje. Bližší specifikace v rámci ZD.

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.6)Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica
Ulteriori informazioni sull'asta elettronica:

Bližší specifikace je uvedena v rámci ZD.

IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 22/12/2020
Ora locale: 10:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Ceco
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 22/12/2020
Ora locale: 10:00
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:

Odšifrování nabídek není veřejné z důvodu elektronického podání nabídek.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3)Informazioni complementari:
VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Indirizzo postale: tř. Kpt. Jaroše 7
Città: Brno
Codice postale: 604 55
Paese: Cechia
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Indirizzo Internet: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Indirizzo postale: tř. Kpt. Jaroše 7
Città: Brno
Codice postale: 604 55
Paese: Cechia
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Indirizzo Internet: https://www.uohs.cz/
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
20/11/2020

Questo sito web utilizza i cookie! Acconsenti ai nostri cookie, se continui ad utilizzare questo sito web.