Submission deadline has been amended by: 615020-2020
25/11/2020 S230

Polonia-Jastrzębie-Zdrój: Apparecchi ausiliari per caldaie

2020/S 230-568031

Bando di gara – Servizi di pubblica utilità

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE

Sezione I: Ente aggiudicatore

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa S.A.
Indirizzo postale: ul. Rybnicka 6c
Città: Jastrzębie-Zdrój
Codice NUTS: PL227 Rybnicki
Codice postale: 44- 335
Paese: Polonia
Persona di contatto: Agnieszka Ostrowska
E-mail: agnieszka.ostrowska@termika.pgnig.pl
Tel.: +48 327537190
Fax: +48 327537303
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.ptep.pl
Indirizzo del profilo di committente: https://www.ptep.pl/dla-kontrahenta/przetargi/objete-prawem-zamowien-publicznych
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://termika.eb2b.com.pl
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://termika.eb2b.com.pl
I.6)Principali settori di attività
Elettricità

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Zaprojektowanie, demontaż, wybudowanie, uruchomienie i przekazanie do użytkowania (w formule „pod klucz") instalacji odpylania spalin kotłów wodnych WR-25 nr 1 i 3 w PGNiG Termika EP S.A.

Numero di riferimento: 5/XI/ZP/20
II.1.2)Codice CPV principale
42164000 Apparecchi ausiliari per caldaie
II.1.3)Tipo di appalto
Forniture
II.1.4)Breve descrizione:

Przedmiotem zamówienia jest: „Zaprojektowanie, demontaż, wybudowanie, uruchomienie i przekazanie do użytkowania (w formule „pod klucz") instalacji odpylania spalin kotłów wodnych WR-25 nr 1 i 3 w PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa S.A. Oddział Racibórz". Zgodnie z zakresem prac zawartym w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym część II SIWZ oraz na warunkach określonych we Wzorze umowy – dla postępowania 5/XI/ZP/20 stanowiącym część III SIWZ.

II.1.5)Valore totale stimato
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.2)Codici CPV supplementari
42522000 Ventilatori non domestici
42961000 Sistemi di comando e controllo
45000000 Lavori di costruzione
45251200 Lavori di costruzione di centrali termiche
45100000 Lavori di preparazione del cantiere edile
45111000 Lavori di demolizione, di preparazione del sito e sgombero
45223100 Assemblaggio di strutture metalliche
45223200 Lavori strutturali
45223800 Assemblaggio ed installazione di strutture prefabbricate
45231100 Lavori generali di costruzione di condutture
45262400 Lavori di erezione di strutture in acciaio
51110000 Servizi di installazione di attrezzature elettriche
51900000 Servizi di installazione di sistemi di guida e controllo
71220000 Servizi di progettazione architettonica
71320000 Servizi di ideazione tecnica
71700000 Servizi di monitoraggio e controllo
45200000 Lavori per la costruzione completa o parziale e ingegneria civile
45259900 Potenziamento di impianti
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL227 Rybnicki
Luogo principale di esecuzione:

PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa S.A. Oddział Racibórz, ul. Studzienna 3,

47-400 Racibórz

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Przedmiotem zamówienia jest demontaż starego układu odpylania kotłów K-1, K-2, K-3 oraz zaprojektowanie, wybudowanie, uruchomienie i przekazanie do użytkowania (w formule „pod klucz") instalacji odpylania kotłów wodnych WR-25 nr 1 i 3 w PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa S.A. Oddział Racibórz. Zgodnie z zakresem prac zawartym w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym część II SIWZ oraz na warunkach określonych we Wzorze umowy – dla postępowania 5/XI/ZP/20 stanowiącym część III SIWZ.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 20
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Termin rozpoczęcia realizacji zadania/podpisania umowy uzależniony jest od czasu trwania postępowania przetargowego. Podpisanie/zawarcie umowy nastąpi nie później niż do terminu upływu związania ofertą.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Wykaz i krótki opis warunków:

1. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu na jego wezwanie odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębnej przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców zgodnie z art. 24 ust 1 ustawy.

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Wykażą się zrealizowaniem w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, co najmniej 2 (dwóch) oddzielnych zamówień o wartości co najmniej 2 000 000,00 PLN netto każde, polegających na budowie/przebudowie/modernizacji/wymianie instalacji odpylania spalin opartych na systemie filtrów workowych, w zakresie związanym bezpośrednio z obszarem przepływu oczyszczanego gazu i jakością odpylania, z wyłączeniem zadań polegających tylko na projektowaniu.

Na potwierdzenie spełnienia powyższych warunków Wykonawca złoży stosowne oświadczenie oraz na wezwanie Zamawiającego przedłoży wykaz zrealizowanych umów/zamówień w ciągu ostatnich 5 lat w którym Wykonawca zamieści m.in. następujące informacje: przedmiot zamówienia, opis, Zamawiający/Inwestor, datę i miejsce wykonania prac. Do każdej pozycji wykazu zostaną dołączone dowody wskazujące, że zostały wykonane w sposób należyty, w szczególności, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami i prawidłowo ukończone.

III.1.6)Cauzioni e garanzie richieste:

1. Wykonawca przystępując jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 100 000,00 PLN (słownie sto tysięcy złotych 00/100). Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Szczegóły dotyczące wadium zostały określone w SIWZ.

2. Zabezpieczenie należytego wykonanie umowy będzie wnoszone przez Wykonawcę w wysokości 5 % ceny brutto oferty, zgodnie z zasadami opisanymi we Wzorze umowy stanowiącym III część SIWZ.

III.1.7)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:

Termin płatności – 30 dni od daty wpływu faktury VAT do Zamawiającego.

Warunki płatności zostały określone we Wzorze umowy stanowiącym III cześć SIWZ.

III.1.8)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto:

W przypadku, kiedy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są przedstawić, dokument ustanawiający pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy w przypadku wyboru oferty Wykonawców występujących wspólnie, Zamawiający żąda przedstawienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców najpóźniej na dwa dni przed terminem zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

Warunki realizacji umowy zostały określone we wzorze umowy stanowiącym III część SIWZ.

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 07/01/2021
Ora locale: 09:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Polacco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 2 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 07/01/2021
Ora locale: 09:30
Luogo:

PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa S.A., 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Wodeckiego 10, sala 422 (IV piętro)

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3)Informazioni complementari:

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 24aa. ust. 1 ustawy Pzp.

Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie elektronicznej w postaci plików/pliku opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym na Platformie pod adresem https://termika.eb2b.com.pl/.Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniami na język polski.

Dokumenty oraz oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie, jak również podmiotów udostępniających potencjał składane w postaci plików powinny mieć formę dokumentu

Elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie, w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

Wypełniony „Formularz oferty” oraz jednolity dokument (JEDZ) sporządza się w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy w postaci elektronicznych dokumentów.

Zamawiający dopuszcza składanie „Formularza oferta”, Pełnomocnictwa oraz jednolitego dokumentu (JEDZ) w postaci kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem i opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile umocowanie nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę do oferty. Przedkładając swoją ofertę przetargową Wykonawca akceptuje w całości i bez zastrzeżeń warunki realizacji zamówienia określone we wszystkich częściach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej zwanej „SIWZ”) wraz ze wszystkim załącznikami stanowiącymi jej integralną część.

W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, Wykonawca załącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego dokumentu dostępnego w formie edytowalnej na stronie internetowej Zamawiającego lub platformie internetowej pod adresem https://termika.eb2b.com.pl/.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu, którego dokumenty dotyczą.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu, którego dokumenty dotyczą. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Jednolity dokument sporządza się, zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE.

W przypadku, gdy wartości lub kwoty w złożonych przez Wykonawcę dokumentach wyrażone zostaną w walucie obcej, Zamawiający dokona ich przeliczenia według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego dla danej waluty z dnia publikacji ogłoszenia.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a (budynek Adgar Plaza)
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
Tel.: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Indirizzo Internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a (budynek Adgar Plaza)
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
Tel.: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Indirizzo Internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
20/11/2020

Questo sito web utilizza i cookie! Acconsenti ai nostri cookie, se continui ad utilizzare questo sito web.